Když jsme byli s manželem zasnoubení, vymysleli jsme obměnu hry „Co bys radši“. Normálně se tato hra hraje tak, že nabídnete dvě žalostné hypotetické možnosti, jako například: „Byl bys radši, kdyby ti žralok snědl paži, nebo kdyby ti uprostřed Sahary došla voda?“

My jsme namísto toho dávali možnosti jako „Přišel bys raději o nohu a zemřel hlady nebo se mnou jel na svatební cestu na Havaj?” nebo “Žil bys raději v zoologické zahradě s tchořem nebo se mnou na věčnosti?” Byla to hloupá, zbytečná hra, protože odpověď byla vždy tak zřejmá. Ale porovnání s něčím hrozným nám může pomoci si uvědomit, jak úžasná naše požehnání ve skutečnosti jsou, a tím nám pomoci se zavázat k jejich udržování. Lehi používá stejnou techniku při poskytování rad svým synům těsně před svou smrtí. V podstatě říká: “Chtěli byste raději být v zajetí, nešťastní a zemřít nebo být volní, šťastní a žít věčně?” Volba se zdá být tak jasná! Přesto si často vybíráme bídu a zajetí. Lehi poskytuje určitý náhled na lidské selhání, a radí jak ho překonat, když hovoří o upadání do spánku pekla nebo probouzení ke spravedlivosti.

Co je spánek pekla?

Spánek je stav, ve kterém nemůžeme rozlišit realitu. Například si můžeme klidně myslet, že stále žijeme podle evangelia a bráníme pravdu, když jsme ve skutečnosti odmítli proroka a jeho vedení. Můžeme začít věřit obrazu našeho rodinného života, který prezentujeme na sociálních médiích, ale k jeho vytvoření ignorujeme naše děti, nebo na ně křičíme. Spánek je stav, ve kterém se cítíme dobře. Stav, ve kterém nemusíte čelit sami sobě ani Bohu. Satan nás přesvědčuje, že „ vše je dobré v Sionu” a nám se daří dobře. Zaslepuje naše oči, takže ani nemůžeme vidět, co se děje! Chlácholí nás a konejší, takže si myslíme, že jsme v bezpečí a opatrně nás vede do pekla a šidí naše duše o věčnou slávu, kterou pro nás Bůh zamýšlel. Do spánku pekla upadnete bez jakéhokoliv úsilí. Není to vědomý, úmyslný čin. Je to pouze nedostatek vědomých, úmyslných skutků.

Podívejte se na světle

Podívejte se na světle

 

President Uchtdorf varuje, že pokud zaspíme v naší víře a spravedlivosti, propásneme celou krásu dne, ve kterém žijeme. Jako několik příkladů Satanovy konejšivé, uklidňující taktiky uvádí sobectví, závislosti a soutěžící priority. Bez ohledu na to, jak hluboký je náš spánek, jednoho dne se probudíme a budeme v šoku, pokud se budeme nacházet v pekle. Cokoli nás uspává, za to nestojí! Takže se probuďte! Jak se probudíme ke spravedlivosti? K probouzení je potřeba buď záměrné úsilí, nebo náhlý šok, obvykle však obojí. Musíme do našich životů umístit budíky, a potom jich dbát namísto odkládání.

Když jsme vzhůru, můžeme vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Přijít tváří v tvář s naší vlastní křehkou realitou často bolí, ale to je přesně ta chvíle, kdy si uvědomíme naši naprostou potřebu Kristovy milosti, a proto ji také skutečně přijímáme a necháme se jí změnit. Tento proces probuzení a změny se stane, když studujeme písma, upřímně se modlíme, navštěvujeme chrám a přijímáme svátost s kajícím a hloubavým srdcem. Tato místa a činnosti nám pomáhají vidět reálné možnosti, které máme: štěstí a věčný život nebo utrpení a smrt. Když opravdu rozumíme možnostem, je snadné si vybrat.

Lehi radí svým synům, aby se probudili setřesením svých řetězů, povstáním z prachu a oděním se v pancíř spravedlivosti. K překonání našich zlozvyků, si je musíme uvědomit a obrátit se na Spasitele, jak radí Lehi. Ale opustit hřích nestačí. Musíme se povznést na vyšší úroveň a bránit se spravedlivým životem. Pokud se každý den skutečně probouzíme, nikdy nemůžeme upadnout do spánku pekla. „Pamatujte, pamatujte, že na skále Vykupitele našeho… musíte postaviti základ svůj… stavějí-li lidé na něm, nemohou upadnouti [do spánku].“

Článek byl zkopírován z lds.net