Lehiho sen: Co je semenem života?

Záznam Lehiho vidění stromu života je plný zajímavých symbolů, přídavných jmen a popisů. Každý z nich poskytuje jedinečnou perspektivu a při každém čtení i nový cíl a oživení studia. Tentokrát jsem se nedostala dále než k prvnímu verši 1. Nefiho v kapitole 8, když jsem našla svůj cíl: semena života. Je to verš, který jsem vždy přesk očila, abych se dostala k těm „dobrým věcem.“ Tentokrát jsem si ho ale opravdu přečetla – popis semen, které si Lehiho rodina vzala s sebou, aby je zasela v zaslíbené zemi – a pozastavila jsem se, abych se zamyslela nad tím, proč Nefiho záznam o otcově vidění začal těmito zdánlivě nahodilými detaily. Odpověď, kterou jsem obdržela, změnila to, jak jsem tento příběh četla. Tento verš ve srovnání s Lehiho snem nabízí dokonalé přirovnání toho, co může vypěstovat člověk a co může nabídnout Bůh.

lehi's dream

Lehiho semena

Lehiho rodina shromáždila semena všeho druhu, aby všechny druhy obilovin a plodů zasela. Byli připraveni vypěstovat cokoli. Neodešli z Jeruzaléma, aniž by nemysleli na budoucnost, ať už bude kdekoli. Připravili se na to, že budou v zaslíbené zemi prosperovat. Proč tedy Nefi marnil drahocenným časem a místem, aby psal o druzích semen? Proto, aby mohl učit jednoduché, ale podstatné lekci: pouze Bůh může poskytnout semena života. Pán Lehimu ukazuje ovoce nadmíru sladké a žádoucí více, než cokoli jiného, co by mohl vypěstovat – dokonce z jakéhokoli představitelného druhu semene. Lehi ve svém vidění vidí, že jeho vlastní úsilí a zdroje nebudou nikdy stačit k tomu, aby vypěstoval opravdové ovoce z věčné země zaslíbení.

Semena života

Pouze ze semen života může vyrůst ovoce stromu života a pouze Bůh může toto semeno zasadit. On ale i přes to nabízí toto lahodné ovoce Lehimu a jeho rodině – a každému z nás – ne za peníze ani za žádnou cenu. Nic z toho, co dokáže vypěstovat člověk, se nemůže vyrovnat sladkosti toho, co nabízí Bůh. Jak praví Nefi: „milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učiniti.“ Nezávisle na píli, zdrojích a touze nikdy nemůžeme vypěstovat milost. Je to dar, spásné ovoce stromu života.

Adam a Eva tuto pravdu objevili poté, co pojedli zakázané ovoce. Uvědomili si svou nahotu a pokusili se ji zakrýt zástěrou z fíkových listů. Jejich vlastní úsilí ale nestačilo k tomu, aby svou chybu zakryli. Přesto jim však dal milující Bůh oděv ze zvířecí kůže, což vyžadovalo smrt zvířete k tomu, aby mohla být zakryta jejich nahota. Stejně tak i naše vlastní úsilí, abychom činili pokání, nebude nikdy dostatečné. Spasitel musel zemřít, aby nám dal milost, kterou potřebujeme, kaphar – zakrytí, Usmíření.Nezáleží na tom, jaká semena máme, jsou věci, které nemůžeme nikdy vypěstovat sami. Pokoj, pokání, vzkříšení, inspiraci, pravou lásku, dokonce ani víru. Můžeme je pouze obdržet a vyživovat je.,

Boží semeno

Můžeme obdržet lahodné plody stromu života, těšit se z nich a cenit si jich, ale co je oním semenem? Jak onen strom roste?Ve starověku se slovo „semeno“ spojovalo s potomstvem. Božím semenem, Jeho jediným zplozeným semenem, je Jeho syn Ježíš Kristus. Když Alma promlouval ke skupině chudobných následovníků, přirovnal slovo semenu. Ve Zjevení ho Kristus pojmenovává: „Slovem Božím.“ Ježíš je tedy Slovo i semeno.

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus. Náš Spasitel a Vykupitel

 

Ježíš Kristus je Semeno Života. Jak Alma slibuje, zasejeme-li Spasitele pevně do našeho srdce a nevypudíme-li Ho nevírou, počne bobtnati a růst v nás. On naše porozumění osvětlí a rozšíří naši mysl, dokud nás zevnitř doslova nepromění. Pokud Ho budeme zanedbávat a nezamyslíme se nad tím, jak vyživovat změny, o které v nás usiluje, Jeho vliv ochabne, my Ho vypudíme, a tudíž ztratíme příležitost, abychom si utrhli ovoce ze stromu života.

Pokud však budeme tento strom vyživovat vírou, pílí a trpělivostí, rovněž pojíme z lahodného ovoce, které Lehi popsal jako – bílé, že převyšuje veškerou bělost – čisté nad veškerou čistotou, lahodné, uspokojivé a syté více než cokoli jiného, co bychom mohly sami vypěstovat.Stojí tedy za to zamyslet se nad vlastním životem a objevit to, co děláme a snažíme se sami vypěstovat, a to, co se nám snaží nabídnout Bůh, pokud to budeme chtít přijmout. Jeho ovoce je lahodné.And so it is worth examining our own lives to discover what we are trying to do and produce on our own, and what God is trying to offer to us if only we’ll receive. His fruit is delicious.

Článek byl zkopírován z lds.net Přeložila Barbora Svobodova