Pokud se chceme něco dozvědět o mormonech (přezdívka pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů), musíme zjistit, jak mormoni žijí. Koneckonců nauka, která není uplatňována v praxi, je bezvýznamná.

Na co se v životě zaměřují?

Život mormonů se z velké části zaměřuje na rodiny. I když mormoni nežijí podle jednoduchých pravidel, tato pravidla jim otevírají mnoho jedinečných způsobů života. Pokud na stránce mormon.org/ces shlédnete kampaň Jsem mormon, uvidíte, jak lidé žijí podle těchto jedinečných způsobů ve skutečném životě.

Mormoni žijí po celém světě a v mnoha ohledech žijí tak, jak jejich sousedé. Zachovávají tradice země, ve které žijí a slaví svátky stejně jako ostatní. Žijí v normální komunitě, ne v pouze mormonských komplexech, pracují v běžných zaměstnáních a jejich děti se vzdělávají způsobem, který si zvolí. Nosí obyčejné oblečení a žijí v obyčejných rodinách. Avšak ve způsobu jejich života jsou určité rozdíly, kterých si lidé často všímají.

Jeden rozdíl je ten, že mormoni kladou velký důraz na rodinu. I když je to běžná součást mnoha náboženství, úzce se spojuje s mormonismem, jako jeho neodmyslitelná část. Rodina je ústředním bodem životního stylu mormonů. Domov je místo, kde mormoni uctívají Boha nejčastěji. Mormoni začínají každý den osobní modlitbou a manželé, ať již mají děti anebo ne, mají také rodinnou modlitbu. Stejným způsobem každý den i zakončí. Ještě k tomuto dni přidejte další modlitby před jídlem a zjistíte, že mormoni se modlí velice často. Modlitba tak patří k další stránce života mormonů.

Duchovní život mormonů

Kromě modlitby, mormoni mají i rodinné a osobní studium písem. Rodinnou modlitbou a studiem písem rodiče plní svou povinnost učit děti evangeliu, namísto toho, aby se spoléhali, že tuto povinnost naplní Církev. Církev jim v tomto úsilí pomáhá, není však jejich hlavním učitelem. Toto prostředí také umožňuje rodičům a dětem dělit se vzájemně o svědectví o Ježíši Kristu a povídat si o evangelium způsobem, který ve třídě není možný.

A v případě, že toto rodinné studium evangelia nestačí, pořádají mormoni i rodinné domácí večery. Jeden večer v týdny, obvykle v pondělí, se společně sejde celá rodina a těší se ze vzájemné společnosti. Mají lekci o evangeliu, hrají hry a mají malé pohoštění. Všichni jsou do něj zapojeni tím, že každý má určitou úlohu a každý týden si je mění, což znamená, že i děti se učí vést hudbu, setkání a učit lekci, se kterou jim občas pomohou rodiče nebo starší sourozenci. Učí se tak vést druhé, což se jim bude během života hodit.

 

rodinný domácí večer

 

Mormoni a duchovenstvo

Mormoni nemají placené duchovenstvo, takže vše v Církvi dělají jako dobrovolníci. Biskup, což je povolání podobné faráři nebo pastorovi, má rodinu a světské zaměstnání. Kvůli jeho omezenému času vykonávají členové Církve mnoho úloh a skoro každý člen má nějaké „povolání“ neboli dobrovolnou církevní práci. Tato povolání jim umožňují sloužit Bohu, budovat vztahy a vytvořit si závazek sloužit Ježíši. Díky nim ale také získávají nové dovednosti. Mormoni jsou do většiny povolání spíše povoláváni, než aby se o ně dobrovolně přihlásili, a jejich povolání se často mění. Díky tomu získávají mnoho různých dovedností, kterých by jinak snad ani nemohli dosáhnout. Člověk, který je nesmělý, může být povolán jako vedoucí v nějaké organizaci. Člověk, který nikdy neměl děti, může být povolán jako učitel batolat. Člověk, který se teprve před dvěma lety naučil číst, může pomoci druhým naučit se číst v programu na podporu gramotnosti, ve kterém byl sám studentem. Toto buduje sebedůvěru, kterou jsou mormonští vedoucí známí.

Mormoni a životní styl

Životní styl mormonů také klade důraz na potřebu být soběstačným. Soběstačnost nám pomáhá být ve větším fyzickém bezpečí, dovoluje nám zaměřovat se na to, na čem opravdu záleží, protože máme materiální věci pod kontrolou, a poskytuje nám prostředky k tomu, abychom mohli sloužit druhým. Přestože proces stávání se soběstačným vyžaduje spoustu práce, jakmile se jim staneme, poskytuje nám mocný pokoj mysli. Proto jsou mormoni povzbuzováni, aby získali dobré vzdělání. Toto jim dává ty nejlepší možné příležitosti k dobrému zaměstnání a zlepšuje to jejich schopnosti učit se o světě. Jsou povzbuzováni, aby se učili jak ve škole, tak i tomu, co je zajímá.

Také se učí, jak se vyhýbat dluhům, je-li to možné, jelikož dluh omezuje svobodnou vůli a představuje pro rodinu velkou zátěž. Kvůli dluhům se také snadněji zaměřujeme na materiální touhy a obtížněji rozeznáváme to, co opravdu potřebujeme od toho, co jen chceme. Mormoni si také uskladňují roční zásobu jídla a dalších potřeb. Ne kvůli tomu, aby si jen nahromadili zásoby, ale proto, aby je využívali. Uskladněné potraviny postupně obměňují a tak je sní před tím, než jim skončí minimální doba trvanlivosti. Když něco potřebují, vezmou si to ze zásob. Když něco koupí, dají to do zásobárny, napíší na to datum nákupu a postupně spotřebují. Nedělají to ale za účelem přípravy na soudný den. Mnoha mormonským rodinám tyto zásoby pomohly přečkat nezaměstnanost, kritické situace, do kterých se dostali kvůli špatnému počasí, nebo další situace, při kterých je obtížné chodit na nákupy. Také si na tyto chvíle dávají peníze stranou. Díky zásobárně potravin mohou nakupovat ve velkém nebo ve slevě a tak snížit náklady.

Život na zemi

Život na zemi je součástí životního stylu mormonů. Mormoni žijí podle staromódních hodnot, které je chrání před mnoha těžkostmi tohoto světa. Sheri Dew, někdejší vedoucí Pomocné organizace mormonských žen (Pomocného sdružení) řekla:

„Před několika lety jsem se zúčastnila mezinárodního politického fóra, kde se diskuse přesunula od prostituce k pornografii, potratům a tak dále. Když mě vedoucí diskuse vyzval, abych se k tématu vyjádřila, poukázala jsem na to, že se zdálo být nemožné nevšimnout si společného tématu – že všechny tyto citlivé otázky se nemorálně podepírají. Poté jsem jim pověděla o svých rodičích, kteří jsou oddanými členy naší víry, o tom, co mě naučili o manželství a cudnosti, a jak tyto nauky řídily směr mého života. Později si mě jedna žena za druhou brala stranou a říkali mi: ‚Ty máš tak velké štěstí. Ani jsem netušila, že je možné žít cudně. Kéž by mi o tom někdo pověděl před lety – změnilo by mi to život.‘

Osobně znám desítky tisíc mladých a mladých dospělých, kteří vedou morálně čistý život. Jsou šťastní, produktivní a jsou horlivě zaměstnáni, aby byli zapojeni. Morální čistota není staromódní. Ovšem také není snadné ji žít. Ale tvrdím, že je to snazší, než její alternativa. Ctnostní muži a ženy si nikdy nedělali starost ohledně neplánovaného těhotenství nebo pohlavně přenosné choroby. Nikdy se netrápili kvůli vyznávání hříchů. Nikdy neměli pocit prázdnoty po vztahu na jednu noc. Nikdy nepocítili bolest ztráty rodiny kvůli nevěře. Netíží je vzpomínky prohřešků. Jak napsal C. S. Lewis: ‚Cudnost, i jen pokus o ní, přináší světlo; s neřestí přichází mlha.‘“ (Sheri L. Dew, „The Power of Virtue“, Church News, August 9.)

I když někteří mají za to, že je tato měřítka omezují, tak, jak sestra Dew zdůraznila, nám z dlouhodobého hlediska opravdu usnadňují život. Pokud během dospívání žijeme podle těchto měřítek a snažíme se ovládat, vyhneme se mnoha problémům, kterým čelí lidé v dnešní době.

Životní styl mormonů nabízí velké množství volnosti v Bohem pečlivě řízeném rámci, jež byl ustanoven Otcem, který nás miluje a chce, abychom se stali takovými, jakými jen můžeme být.

 

Pokud byste chtěli dozvědět o mormonech více, neváhejte a kontaktujte nás přes tento odkaz , nebo nás můžete najít na Facebooku.

 

Tento článek napsala Terrie Lynn Bittner, byl publikován na stránkách aboutmormons.org a přeložil jej Zdeněk Šindýlek.