Pravdu lze nalézt POUZE v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

— Nikdo nikdy neřekl

Ano, věříme tomu, že díky Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů můžeme poznat plnost Kristova evangelia a nespočet pravd, které k němu přináležejí. Nicméně Svatí posledních dnů si nevyhrazují monopol na pravdu.

Pokud by členové Církve považovali členy ostatních církví za neznalé pravdy, upřímně, neměli by pravdu. Pokud by si nečlenové mysleli, že známe veškerou pravdu, rovněž by byli na omylu.

Velké odpadlictví a model pravdy

odpadlictvi

Model pravdy a odpadlictví by měla znát většina křesťanů (včetně Svatých posledních dnů), jelikož o něm pojednává celá Bible. Bůh povolá proroka (Adama, Enocha, Noeho, Abrahama, Mojžíše atd.), aby vedl a řídil Jeho lid. Za nějakou dobu lid proroka odmítne/zabije/ignoruje/přestane poslouchat a upadne do stavu zlovolnosti.

Bohem danou pravomoc, kterou má prorok, aby kázal evangelium a založil Kristovu církev (které říkáme kněžství), lidé nepřijímají, a proto je ze země odebrána. Časem jsou bez prorokova vedení mnohé nauky (ne-li všechny) nepochopeny, špatně vyloženy, překrouceny a ztraceny.

Když mají lidé opět otevřené srdce a jsou připraveni na znovuzřízení pravdy, Bůh povolá a pošle dalšího proroka, který opět začne kázat základní pravdy (např. pokání) a znovuzřídí nauky, které byly ztraceny.

V hantýrce Církve Ježíše Krista Velké odpadlictví popisuje rozpad pravdy, jenž nastal po smrti Ježíše Krista, který, kromě toho, že je naším Spasitelem a Synem Božím, byl také prorokem.

Kousky pravdy

rozbite zrcadlo

Představte si, že Kristova nauka je jako zrcadlo. Když byl Ježíš Kristus a Jeho apoštolové zabiti těmi, kteří odmítali jejich učení, ono zrcadlo spadlo a roztříštilo se na tisíce kousků (což je ono odpadlictví, o kterém jsme hovořili).

Zbylí věřící se snažili posbírat tolik kousků pravdy, kolik jenom mohli, což bylo vskutku šlechetné úsilí. Avšak kněžská pravomoc a prorokovo vedení bylo opět ztraceno. Jednotlivci s dobrými úmysly se snažili naložit se zbylou pravdou tak nejlépe, jak jen dovedli. Skupiny lidí s podobnými názory slepily dohromady různé úlomky pravdy a založily vlastní církev. Tisíce dalších skupin udělaly s pravdou, kterou měly k dispozici, totéž. Tak vzniklo mnoho církví a náboženských směrů, což připravilo půdu pro dnešní dobu.

Členové Církve věří, že na počátku 19. století byl chlapec jménem Joseph Smith povolán, aby byl dalším prorokem a znovuzřídil pravdu po Velkém odpadlictví, které následovalo po Kristově smrti. Skrze Josepha Kristus znovuzřídil kněžskou pravomoc a plnost Jeho evangelia – celé zrcadlo.

Každý kousek je důležitý

kousek skla

Jistě, může to znít trochu namyšleně, že tvrdíme, že máme „celé zrcadlo pravdy“, ale smysl tohoto článku je, abychom připomněli členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a nečlenům, že i když věříme tomu, že máme přístup k celému zrcadlu pravdy, neměli bychom v žádném případě snižovat důležitost pravd, ke kterým mají přístup ostatní.

Nauka evangelia je pravdivá, nezávisle na tom, odkud pochází.

Například charakteristickým rysem křesťanství je pevná víra v Pána Ježíše Krista a Jeho role jako Vykupitele. COŽ JE OBROVSKÝ KUS ZRCADLA. Zkombinujte to s vírou, že Bůh je náš Nebeský Otec, s láskou k bližnímu, s Biblí, s dary Ducha, a máte velké množství pravdy. Ani samotné křesťanství nemá monopol na pravdu. Každé světové náboženství má kousek pravdy.

V roce 2006 president James E. Faust prohlásil, že „velcí světoví náboženští vůdci jako Mohamed, Konfucius a reformátoři, stejně jako filosofové včetně Sokrata, Platona a dalších, obdrželi část Božího světla.“ S tím naprosto souhlasím!

O čem je misionářská práce

puzzle

Ceňme si pravdy, ať již pochází odkudkoli. A když budete jako členové Církve sdílet své přesvědčení s druhými, pamatujte na ono zrcadlo. Skoro všichni mají nějaké kousky vzácné pravdy. Naším úkolem je ukázat jim, jak tyto kousky zapadají do zbytku zrcadla – a jak jejich kousky zapadají do toho našeho. A i když jsou některé jejich názory úplně mimo, vsadím se, že jsou stále založeny na pravdivé zásadě. Možná onen úlomek potřebuje jen trochu vyleštit.

Nejsme tu od toho, abychom jejich zrcadlo rozbili. Jsme tu proto, abychom přiznali, že mají pravdu a zahladili škrábance. A pokud je to zapotřebí, zlehka upravili jejich směr. Jak nás president Hinckley vyzývá: „Vezměte všechno dobro a pravdu, které jste získali z jakéhokoli zdroje, a přijďte a vizte, zda k tomu nemůžeme něco přidat.“

 

Tento článek původně napsal David Snell a byl publikován na stránkách thirdhour.org. Do češtiny ho přeložila Barbora Svobodová.