Je to vlídný úsměv … anebo lstivý úšklebek?

Po staletí matou podobné otázky milovníky umění, zatímco se upřeně dívají na tajemný výraz, jež zdobí tvář proslulé Mony Lisy.

Podle některých záznamů strávil Leonardo da Vinci malbou tohoto záhadného portrétu až 15 let a jsou mnozí, již si lámou hlavu nad tím, zda mu smrt nezabránila udělat konečné úpravy tak, jak si je nejspíš představoval.

Kromě označení „umělce“ získal da Vinci mnoho dalších přívlastků, mezi které patří: inženýr, hudebník, anatom či matematik. Avšak existuje pro něj ještě jedno trefné označení, které v mnohých vyvolává údiv – lenoch. Lidé za renesance zřídkakdy dokončili práci včas, mecenáši toho využívali k zvýšení výkonnosti tak, že jim vyhrožovali, že pokud si nepospíší, tak jim pozastaví potřebné finance.

Da Vinci byl tak rozrušený ze svého nic nedělání, že nad sebou truchlil v jednom ze svých deníků: „Řekněte mi, zda jsem někdy něco dokončil … Dokončil jsem vůbec někdy něco?“

Jak se můžeme společně vyhnout sžírajícím pocitům spojeným s „věčným odkládáním“? Zamyslete se nad následujícími kroky, jak se můžete zlepšit ve všech oblastech života, které vám přinesou větší osobní uspokojení, požehnání pro druhé a větší slávu Bohu!

Deset kroků k úspěchu

1. Přiznejte si, že prokrastinace potlačuje veškerou motivaci.

„Žádost lenivého zabijí jej, nebo nechtí ruce jeho dělati.“ (Přísloví 21:25.)

2. Řekněte upřímně Bohu, že vás unavuje neustálý boj s časem. Modlete se o moudrost a pomoc při využívání času, jenž vám dal.

„Nebo všeliké předsevzetí má čas a příčiny …“ (Kazatel 8:6)

3. Zapisujte si, co potřebujete udělat. Zapisujte si vše do diáře a pokaždé, když nějaký úkol splníte přesně na čas, odškrtněte si ho.

„ … nebo tam bude čas každému předsevzetí i každému skutku.“ (Kazatel 3:17)

4. Neupřednostňujte méně důležité nad důležitější. Každý den si určete pět nejdůležitějších úkolů a pak na nich pracujte v daném pořadí.

„ … kdož následuje zahalečů, nasycen bývá chudobou.“ (Přísloví 28:19)

5. Vyhodnoťte, kolik času budete potřebovat na dokončení jednotlivých úkolů a buďte realista. Poté k tomu přičtěte čas navíc na „skryté časové výdaje“, jako jsou neočekávaná přerušení, přezkoumání či zpoždění.

„Nebo kdo z vás jest, chtěje stavěti věži, aby prve sedna, nepočetl nákladu, bude-li míti dosti k dokonání toho díla? Aby snad, když by položil grunt, a nemohl dokonati, nepřišlo na to, že všickni to vidouce, počali by se jemu posmívati.“ (Lukáš 14:28–29)

6. Vyvarujte se pokušení cítit se provinile, když nastane nějaká neočekávaná situace, která vám znemožní dokončit všechny úkoly v jeden den. Pokračujte v nich další den a opět upřednostněte pět nejdůležitějších věcí, které jste si určili.

„Protož neodmítejtež od sebe smělé doufanlivosti vaší, kterážto velikou má odplatu. Než potřebíť jest vám trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení.“ (Židům 10:35–36)

7. Rozpoznejte své negativní já, když jste citově rozladění. Změňte své myšlenky a vnitřní konverzaci tak, aby odrážela váš božský potenciál a abyste těšili Boha.

„Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj.“ (Žalmy 19:15)

8. Požádejte kamaráda nebo někoho znalého o pomoc, když se vám nedaří začít.

„Cesta blázna přímá se zdá jemu, ale kdo poslouchá rady, moudrý jest.“ (Přísloví 12:15)

9. Podvolte se Kristu a přenechte mu naprostou kontrolu nad vaším životem.

„S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne.“ (Galatským 2:20)

10. Čiňte si nárok na Boží zaslíbení spoléháním se na to, že vám Kristus poskytne vše, co je vám zapotřebí.

„Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti. Odkužto veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, tak abyste skrze ně [Božské přirozenosti] účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech zlých.“ (2. Petr 1:3-4)

Prokrastinace pronásledovala Leonarda da Vinciho dlouho. Přinášela mu zbytečnou úzkost a ubírala na radosti.

Kéž se vám podaří naplnit život produktivními činnostmi a stanete se prospěšnou a věrnou nádobou, která naplňuje úžasné Boží záměry!

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách christianpost.com a napsala ho June Hunt. Do češtiny ho přeložila Andrea Dítětová.