Pornografie „by měla být vnímána jako krize veřejného zdraví; jako válka; jako infekční, smrtelná epidemie; jako morální kaz tělesné prozíravosti, který těžce poškozuje životy našich občanů,” prohlásil Starší Jeffrey R. Holland z Kvora dvanácti apoštolů ve svém proslovu na 14. výroční konferenci Utažské koalice proti pornografii 12. března 2016. Této celodenní konference v Salt Palace, v Salt Lake City, se zúčastnilo přes 2 700 lidí. „Ve skutečnosti vám o zlu pornografie nemohu říci o mnoho více, než již víte,” řekl Starší Holland. „Řeknu vám, že pornografie je stále, neúprosně zde a neodchází. Je jí stále víc. Pro všechny, včetně dětí, je stále jednodušší k ní získat přístup. A i nadále drásá morální uspořádání naší společnosti, ať už se jedná o rodinu, komunitu nebo samotný stát či národ. Je tomu tak, protože v každém jednotlivém případě drásá morální uspořádání jednotlivce.“

89 % dospívajících a 95 % mladých lidí

Citoval velkou studii společnosti Barna Group s názvem „Fenomén porna”, která má být vydána příští měsíc. Řekl, že bylo zjištěno, že nejenže téma pornografie ztratilo v populární kultuře status tabu, ale postoje mladších generací se posunuly směrem k neutrálnímu nebo pozitivnímu náhledu na pornografii. „Uvádí se, že 89 % dospívajících a 95 % mladých lidí pravidelně od svých vrstevníků slyší „povzbuzující” nebo „přijímající” názory na používání pornografie,” řekl starší Holland. „To znamená, že z dotazovaných pouze 1 z 20 mladých dospělých a jen 1 z 10 dospívajících říkají, že oni a jejich přátelé nahlíží na pornografii jako na špatnou věc.”

 I když dostupnost užívání pornografie v posledním desetiletí výrazně vzrostla, opatření k boji proti jejímu šíření již nabyla účinnosti. Například, Utažská legislatura 11. března schválila usnesení prohlašující pornografii za krizi veřejného zdraví – první stát, který tak učinil. Toto usnesení odráží výzvu vydanou na Konferenci katolických biskupů Spojených států, kde v listopadu 2015 vydali „Dej mi čisté srdce: odpověď pastorů na pornografii”.

Jeffrey R. Holland promlouvá

Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů

„Tito dobří biskupové prohlásili exponenciální růst pornografického průmyslu… hraničící krizi veřejného zdravotnictví,” řekl Starší Holland. Tvrdil, že tento postoj zrcadlí jeho vlastní názory. „V této bitvě nemůže dojít k žádnému skutečnému pokroku, dokud naše obavy ze skutečné hrozby pornografie nepůjdou mnohem hlouběji a mnohem šíře než jak v současné době obecně ve společnosti vidíme.” Stejně jako jakoukoli jinou pandemickou infekci je i pornografii „třeba vymýtit” řekl starší Holland. Prohlásil, že pornografický průmysl ve všech jeho formách je v přímé opozici s přikázáními, kterým Spasitel učil v Kázání na hoře: „Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Matouš 5:27-28).

„Katoličtí biskupové, protestantští pastorové, židovští rabíni a muslimští muláhové se všichni vyslovili k tomuto hříchu, protože sám Bůh se k němu vyslovil. Ano, nebi se tyto praktiky hnusí,” řekl starší Holland. „V této práci, na této konferenci, jsme na straně andělů”. Protože členové Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že „duch a tělo jsou duší člověka” (Nauka a smlouvy 88:15), „Nikdo nemůže zneužívat tělo bez poškození ducha, protože jsou v každém muži, ženě i dítěti neoddělitelně spojeny” řekl starší Holland. S těmi, kteří zápasí s pornografií, Starší Holland sdílel akronym, který často dává těm, kteří se k němu obrací pro radu. Poví jim, aby „drželi PŮST”

PŮST

P je pro „pomoc”. Příliš mnoho lidí, kteří bojují se závislostí, nepožádá o pomoc nebo neuzná, že mají problém, řekl starší Holland. Ale musí požádat o pomoc někoho důvěryhodného. Také řekl, že „především by osoba, která zápasí s pornografií, měla prosit o pomoc Boha. Žádat o soucit a slitování Všemohoucího, aby mu nebo jí pomohl v tomto obtížném úkolu”. „Prosil bych a žádal až bych ochraptěl. Klepal a bušil až by mé klouby byly krvavé.”

U je pro „útěk”. Starší Holland řekl: „Moje první rada, pro někoho kdo zápasí s pornografií je, utéct z místa činu”. To může s všudypřítomností špíny být obtížné, ale „musíme se snažit dostat se navzájem z nebezpečí”. 

S je pro „snažit se”. „S houževnatostí při požádání o pomoc souvisí i neustálá snaha vyhrát tuto bitvu, jakmile se nám pomoci dostane,” řekl Starší Holland. „Může to trvat dny, může to trvat roky, může to zabrat značnou část života, ale já věřím, že vytrvalé úsilí bude odměněno”.

T je pro „triumf”. Starší Holland říká, že k výhře boje jakéhokoliv druhu člověk musí věřit, že vítězství je možné. „Musí mít a stále si držet naději – věřit, že v této bitvě mohou být vítězi, že mohou porazit tohoto nesmiřitelného nepřítele. My máme těmto lidem dodávat důvěru. My jim máme dodávat naději.”

Na závěr Starší Holland svědčil: „Chovám hluboké, osobní pocity a vděčnost za smírnou oběť Pána Ježíše Krista a moc Jeho vykoupení. Prohlašuji tuto sílu, ten tah, tu spásnou milost za nekonečnou a věčnou ve svém dosahu; sílu a milost, které nás zachrání před všemi druhy pout a zvednou všechna břemena, když jim to jen dovolíme, když o ně jen usilujeme a pustíme si je do našich životů”.

Byl zkopírován www.deseretnews.com přeložena Bety

Spisovatel: [email protected]