Možná je to proto, že žil před 2 000 lety. Anebo je to možná tím, že je někdy těžké porozumět slovům, která byla zapsána. Učení se o Ježíši Kristu, Jeho evangeliu a zejména o Usmíření bylo pro mě něco, na čem jsem musel vždy pracovat. Snaha pochopit, jak je to všechno možné a jak může být Usmíření platné pro všechny, kteří kdy žili na zemi, je vyčerpávající, ale díky tomu jsem začal pociťovat touhu po osobnějším individuálním vztahu se Spasitelem. Když jsem studoval a přemítal o Kristově poslání, mé svědectví a osobní vztah s Ním se zlepšily a i nadále se zlepšují.

Níže je uvedeno sedm proslovů, které mi pomohly lépe porozumět Usmíření Ježíše Krista a posílily mé svědectví. Vím, že je Kristus, Spasitel světa a veškerého lidstva.

Jaký proslov či verš pomohl vybudovat svědectví vám?

Usmíření může očistit, obrátit a posvětit náš život

Shayne M. Bowen

„Tak jako zavážka vyžaduje oddanou práci a pozornost, pracné pokládání vrstvy za vrstvou, aby se slabá vrstva půdy obrátila, tak i náš život vyžaduje stejnou pozornost, neustálé pokládání jedné vrstvy uzdravujícího daru pokání za druhou.

Tak jako zástupci města Idaho Falls by neměli radost z člověka, který by se snažil vykopat své staré odpadky, tak i náš Nebeský Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus pociťují zármutek, když se rozhodneme zůstat hříšnými, přestože nám dar pokání skrze usmíření umožnil náš život očistit, obrátit a posvětit.“

V síle Páně

David A. Bednar

„Mám dojem, že vy i já jsme mnohem lépe obeznámeni s povahou vykupující moci plynoucí z Usmíření než s uschopňující mocí Usmíření. Jedna věc je vědět, že Ježíš Kristus přišel na zemi, aby za nás zemřel. Toto je naprosto zásadní a základní součást nauky Kristovy. Je ale zapotřebí, abychom si také uvědomili, že Pán si přeje, aby v nás skrze své Usmíření a moc Ducha Svatého žil – aby nás nejen vedl, ale také aby nám dodával sílu a moc.“

Nikdo nebyl s Ním

Jeffrey R. Holland

„Bratři a sestry, velikou útěchou tohoto velikonočního období je skutečnost, že díky tomu, že Ježíš kráčel po oné dlouhé a osamělé cestě naprosto sám, nemusíme po ní kráčet my. Jeho osamělé putování nám dalo pro naši malou verzi oné cesty významnou společnost – milosrdnou péči našeho Otce v nebi, spolehlivé společenství tohoto Milovaného Syna, svrchovaný dar Ducha Svatého, anděle v nebi, rodinné příslušníky na obou stranách závoje, proroky a apoštoly, učitele, vedoucí a přátele. Tito všichni a ještě další nám byli dáni jako společníci pro naše putování ve smrtelnosti díky Usmíření Ježíše Krista a znovuzřízení Jeho evangelia. Z vrcholku Kalvárie zní hlasitě pravda, že nebudeme nikdy opuštěni ani ponecháni bez pomoci, dokonce i když si někdy můžeme myslet, že tomu tak je. Pravdivě pronesl Vykupitel nás všech: ‚Neopustímť vás [bez útěchy]… Otec můj [a já] k [vám] přijdeme, a [budeme s vámi přebývat].‘“

Věřící Kristus – praktické přiblížení Usmíření

Stephen E. Robinson

„…mít víru v Ježíše Krista neznamená pouze věřit, že je tím, za koho se pokládá. Občas mít víru v Krista také znamená mu důvěřovat. Jako biskup a učitel v Církvi jsem zjistil, že je mnoho těch, kteří věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží a že je Spasitel světa, ale tato znalost je nemůže spasit. Věří, že existuje, ale nevěří, že má moc uzdravit, očistit a spasit. Věřit, že existuje, je jen jedná část. Věřit, že má schopnost a moc očistit a spasit je druhá. Musíme nejen věřit v Krista, ale musíme také věřit tomu, co říká: ‚Mohu tě očistit a učinit celestiálním‘.“

Usmíření překrývá veškeré bolesti

Kent F. Richards

„Většina našeho utrpení není nutně naší chybou. Neočekávané události, rozporuplné nebo zklamání působící okolnosti, rušivé nemoci, a dokonce smrt nás obklopují a pronikají naší smrtelnou zkušeností. Nadto můžeme trpět strastmi způsobenými jednáním druhých. Lehi poznamenal, že Jákob ‚vytrpěl strasti a mnoho smutku pro hrubost bratří svých‘. Protivenství patří do plánu štěstí, který Nebeský Otec připravil. Všichni mu čelíme natolik, že nás to přivádí k uvědomění si lásky našeho Otce a naší potřeby Spasitelovy pomoci.

Spasitel není tichým pozorovatelem. On sám zná osobně a neomezeně ty bolesti, kterým čelíme.“

Usmíření – naše největší naděje

James E. Faust

„Moji milovaní bratři, sestry a přátelé, přicházím dnes dopoledne pokorně k tomuto řečnickému pultu, protože bych rád hovořil o největší události v celé historii. Touto neobyčejnou událostí bylo jedinečné Usmíření našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Toto usmíření představovalo nejmimořádnější čin, který se kdy stal, je však také nejobtížněji pochopitelný. Důvod, proč se chci dozvědět o usmíření vše, co jen mohu, je zčásti sobecký: naše spása závisí na tom, zda věříme v Usmíření a zda jej přijímáme. Proto, abychom usmíření přijali, je nutné, abychom se neustále snažili je lépe pochopit. Usmíření nám pomáhá zdokonalovat se během našeho smrtelného vzdělávacího kursu díky tomu, že umožňuje našemu charakteru stát se dokonalým. Každý z nás zhřešil a potřebuje činit pokání, aby zcela splatil svou část dluhu. Činíme-li upřímné pokání, Spasitelovo velkolepé Usmíření splatí zbytek tohoto dluhu.“

Jak získat osobní sílu z Usmíření Ježíše Krista

Richard G. Scott

„Spasitelovo Usmíření je nejen očistilo od hříchu, ale díky tomu, že uposlechli radu vedoucího kněžství, mohl je Spasitel ochránit před jejich slabostmi a posilovat je. Jejich pokorný celoživotní závazek upustit od hříchu hrál při ochraně jejich rodin větší roli než cokoli, co by vykonali na válečném poli. Jejich poddajnost je nepřipravila o požehnání. Posílila je a přinesla požehnání jim i příštím generacím.“

 

Tento článek napsal Andrew Devey a původně byl publikován na stránkách mormonhub.com. Do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.