Někteří lidé si myslí, že nejde být vzdělaný a zároveň mormonem. Mohli by říci, že Mormoni jdou do všeho „bez myšlenkovitě a se srdcem“. To je podle mě velmi zcestné. V Církvi je mnoho význačných učenců. Abych jich pár jmenoval, jsou to například Neal A. Maxwell, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Hugh Nibley nebo Joseph Smith. Tito lidé nejsou hloupí. V Církvi je mnoho dalších zapálených badatelů a učenců. Ve skutečnosti mnoho nejvěrnějších členů, které znám, je opravdu vzdělaných. Takoví lidé se nesnaží jen slepě následovat něčí slova. Mormoni, stejně jako kdokoli jiný, nechtějí být oklamáni. A tak vše nejprve s rozmyslem, modlitbou a racionálně „promyslíme v mysli své“, aby naše srdce bylo připraveno na učení se pravdám evangelia.

Je normální mít otázky?

Nefi řekl, že v posledních dnech … bude málo co do počtu těch, kteří budou věrni ve víře, a tak by nemělo být překvapující, že vidíme mnohé, kteří pochybují. S pochybnostmi přichází mnoho otázek, a tak je důležité porozumět tomu, že se na vás nikdo nebude zlobit a ani vás nevyhodí z Církve, když budete o něčem pochybovat. Všichni máme otázky. Starší Jeffrey R. Holland jednou řekl:

„Myslím, že stejně jako já si uvědomujete, že je mnoho těch, kteří jsou členy Církve, kteří nejsou hned od začátku naprosto přesvědčení a jejichž názor je odlišný a nevyjadřuje zrovna základní prohlášení a body mormonismu. Nebudeme ale vyzývat nikoho, aby na základě úrovně své víry nebo míry naděje či přesvědčení odešel z Církve. Jak bychom řekli: ,Takhle to vidím já a tak tomu věřím; tohle je základ, který mě posouvá kupředu. Pokud ti mohu pomoci, aby ses k němu také dopracoval, budu moc rád. Pokud ale tento krok nemůžeš učinit, nebo nevíš, kde začít, nebudu tě mít rád méně; nebude mezi námi větší odstup; budu tě neustále přijímat jako člověka či dokonce jako svatého posledních dnů‘.“

Podle slovníku je jednoduchou definicí slova vzdělanec (intelektuál) někdo, kdo „má schopnost logicky myslet“ a věnuje se „intenzivnímu studiu a přemýšlení“. Podle této jednoduché definice jsem se snažil přistupovat ke své víře – s rozumem. Myslím si, že většina lidí, kteří Církev berou opravdu vážně, přistupují k víře stejným způsobem. Proč bych to měl já dělat jinak? Pokud „[je] sláva Boží inteligence“, pak chci, stejně jako všechna Boží stvoření, být více inteligentní. Pamatujte ale na to, že vzdělaný člověk se by se nikdy nestal vzdělaným, pokud by si nekladl spoustu otázek a nepoužíval ještě více víry.

Důležité je vše promyslet a nedělat ukvapené závěry

Hugh B. Brown bojoval se vzděláním. Stejně tak B. H. Roberts, Martin Harris a Brigham Young. Existuje mnoho dalších významných vedoucích, kteří si museli nejprve vše nechat projít hlavou, než se jim nauka evangelia zakořenila v srdci. Nikdo vás, ani mě, nežádá, abychom jen slepě věřili nebo odhodili zdravý rozum.

Právě logika mormonské nauky mě přitahuje nejvíce.

V Církvi se klíč k intelektualismu nachází v Knize Mormonově. „Býti učený je dobré“ … říká Jákob … „poslouchají-li rady Boží.“ (2. Nefi 9:29.) Problém však je, že když se lidé stanou vzdělanější, mnozí přestanou poslouchat Boží rady. Když přestaneme dodržovat přikázání, naše rozumové smýšlení se pro nás, stejně jako zpomalovací práh na vozovce, stává duchovní překážkou. Když si začneme myslet, že jsme opravdu chytří a známe odpovědi na všechny otázky, pak nám naše schopnost myslet jasně předkládá iracionální myšlenky. Myslím si, že největší chybou je, když lidé dělají ukvapené závěry na základě neúplných pravd a unáhlená rozhodnutí.

Snažme se znát odpovědi na kontroverzní témata

Na druhou stranu … je mnoho těch, kteří upřímně hledají pravdu, snaží se být vzdělaní a zároveň dodržují přikázání Boží. Mají upřímné otázky a doufají v upřímné odpovědi. Takovéto smýšlení musíme uvítat a přijímat. „Věrní“ členové Církve občas shlíží na ty, kteří pokládají složité otázky. Můžou jízlivě namítnout, že „není vůbec důležité, aby se zabývali takovými záležitostmi“ a aby „měli zkrátka víru“. Pokud tomu tak bylo v minulosti…pak je důležité vědět, že už to tak není. Starší Ballard o kontroverzních církevních tématech řekl: „Měli byste znát obsah těchto komposic stejně, jako svoje boty.“ Neodbíhejte od nich ani je neignorujte…ale znejte je, jako svoje boty. Obecně platí, že když lidé někoho zesměšňují za upřímně položenou otázku, je to proto, že sami na ní neznají odpověď. Jejich vlastní nauková nejistota potlačí to nejlepší, co v nich je, a dostaví se pýcha. Jelikož sami považují něco za nedůležité se dozvědět, mohou usoudit, že je to stejně nedůležité pro toho, kdo se ptá.

Neopovrhujme druhými kvůli jejich otázkám

Upřímná otázka by se nikdy neměla stát terčem posměchu. Nikdy není dobré, když se vám druzí snaží diktovat jak a kde bys měl získat svědectví. To, co je pro někoho nepodstatné, může být pro někoho druhého velice důležité. V době, kdy byl prorok Alma na zemi, byli členové Církvi v životě velice úspěšní. Vydělávali si dost peněz, řídili krásná auta a kupovali si luxusní domy. Dobře…v té době auta ještě nebyla, ale měli vybraná stáda. (Alma 4:6.) Všechno šlo skvěle…ale pak se stalo něco zvláštního. Vypadá to, jakoby si začali navzájem ohodnocovat svá svědectví. Alma řekl, že „počali opovrhovati jeden druhým a počali pronásledovati ty, kteří nevěřili podle jejich vlastní vůle a libosti“.

Není to šílené? Jeden člen opovrhoval druhým, protože nebyl stejného přesvědčení anebo své přesvědčení dával najevo jiným způsobem. Alma pokračuje a upozorňuje nás, že tento způsob myšlení se mezi členy Církve stal „velikým kamenem úrazu pro ty, kteří k církvi nenáleželi; a tak církev počala ochabovati ve svém rozvoji“. (Alma 4:10.)

Vždy se snažme vzdělávat všemi způsoby

To, že pohlížíme na věci z různé perspektivy je v pořádku a vůbec není špatné klást otázky. To, co v této věci dělá zásadní rozdíl, je náš postoj a způsob, jak na tyto otázky nahlížíme. Debata a zvědavost jsou velmi rozdílné věci. Lidé si neuvědomují, že Joseph Smith byl ten nejzvědavější mormon, který byl členem Církve. Tento muž se i mnoho let poté, co přeložil Knihu Mormonovu a obdržel mnohá zjevení, snažil neustále a téměř z jakéhokoli zdroje vzdělávat. Vždy měl otázky a vyhledával hlubší porozumění. Dokonce káral ostatní členy tím, že jim říkal, že musí pít z „větších hlubin“ evangelia…a že kdyby se Svatí více vzdělávali, tak by jim Bůh zjevil vše, co zjevil jemu.

Můžete být vzdělaný i mormonem. Můžete pohlížet na nauku logicky, uplatňovat víru, hloubavě přemýšlet a studovat nauku Církve a stále být mormonem. Rozhodně to jde.

 

Tento článek byl publikován na stránkách gregtrimble.com a napsal ho Greg Trimple. Do češtiny ho přeložila Andrea Dítětová