„A vizte, tyto věci, které jsme si přáli ohledně svých bratří, ano, a to jejich znovuzřízení k poznání Krista, jsou podle modliteb všech svatých, kteří přebývali v této zemi.“
Mormon 9:36

Hlavní myšlenka

Kniha Mormonova byla božsky připravena a zachována pro budoucí dispensaci evangelia. President Ezra Taft Benson prohlásil: „Nefité tuto knihu nikdy neměli; v dávných dobách ji neměli ani Lamanité. Byla zamýšlena pro nás.“ Význačné je, že hlavní pisatelé této knihy nejenže očekávali budoucí znovuzřízení božských pravd a prorokovali o něm, ale také předvídali, že jejich posvátný záznam bude hrát důležitou roli v onom znovuzřízení.

Nefi viděl, že poté, co bude plnost evangelia kázána Ježíšem Kristem a Jeho apoštoly, dojde k utváření „veliké a ohavné církve“, která „[vyjme] z evangelia Beránkova mnohé části, jež jsou jasné a převelice cenné; a také mnohé smlouvy Páně [vyjme].“ (1. Nefi 13:26) Později Lehi odhalil, že tyto pravdy budou znovuzřízeny, až Kniha Mormonova a Bible „[srostou] k zahanbení falešné nauky a ukončení svárů a utvrzení míru“ (2. Nefi 3:12).

Nefi viděl, že pohané a Židé budou v „[duchu] hlubokého spánku” neboť lidé „zavrhli … proroky“ (2. Nefi 27:5). Podobně Moroni viděl, že rozšiřující se odpadlictví postihne zemi (viz Mormon 8:26–41). Avšak viděli, že „slova knihy“ (2. Nefi 27:29) probudí svět a způsobí „znovuzřízení k poznání Krista … podle modliteb všech svatých, kteří přebývali v této zemi“ (Mormon 9:36).

A co je nejdůležitější, sám Ježíš Kristus prorokoval o důležitosti vynesení Knihy Mormonovy na světlo. Učil, že Pán odhalí tento záznam, aby „pohanům [ukázal] moc svou“ (3. Nefi 21:6) a že „[jim to bude] znamením“, že smlouva Páně bude brzy naplněna. (3. Nefi 21:7) Kniha Mormonova obsahuje cykly odpadlictví a znovuzřízení. Popisuje pravdivý záznam o Kristově službě po období velikých nepokojů a zničení. A přesně popisuje, jak Kristus předal pravomoc učedníkům, když mezi Nefity zahájil novou dispensaci evangelia. Jaké lepší znamení Znovuzřízení bychom mohli obdržet než zázračné vynesení dávného textu na světlo, který je jasným důkazem, proč ke znovuzřízení muselo dojít a jakým způsobem mělo být uskutečněno?

Uplatnění

Kniha Mormonova díky pravé nauce a zjevením o posvátných obřadech a smlouvách ulehčuje získání osobního zjevení. President Hinckley prohlásil: „To je něco, čeho se mohl člověk dotknout, co mohl „potěžkat“, chcete-li. Mohl si ji přečíst. Mohl se na ni dotázat v modlitbě, neboť obsahovala slib, že Duch Svatý potvrdí její pravdivost, bude-li o toto svědectví usilováno modlitbou.“ Díky tomu se pro každého, kdo upřímně usiluje o potvrzení pravdivosti Knihy Mormonovy, stává symbolem Znovuzřízení.

Kniha Mormonova také názorně dokazuje, co Znovuzřízení nakonec přinese – lid Sionu, jehož srdce bude naplněno „[láskou] Boží“. (4. Nefi 1:15) Kniha 4. Nefi poskytuje mírný náhled, jak bude vypadat pokoj a blahobyt, až sám Spasitel přijde, aby vládl mezi svým lidem: „nebylo žádné závisti ani rozbrojů ani nepokojů ani smilstva ani lží ani vraždění ani žádného druhu nestoudnosti; a zajisté nemohlo býti šťastnějšího lidu“. (4. Nefi 1:16) Tento pravdivý historický záznam dokazuje, že pravý pokoj a štěstí mohou být lidstvu znovuzřízeny, i když žijeme v padlém a smrtelném světě.

V souvislosti s tím by mělo být zjevné, že ke Znovuzřízení pravd a požehnání dochází neustále. President Dieter F. Uchtdorf učil: „Někdy si myslíme, že znovuzřízení evangelia je něco, co již bylo dokončeno, co je již za námi – Joseph Smith přeložil Knihu Mormonovu, obdržel klíče kněžství a byla zorganizována Církev. Ve skutečnosti však období znovuzřízení stále trvá; žijeme v něm právě teď.“

Kniha Mormonova odhaluje významné události, ke kterým dojde v tomto neustále trvajícím zázraku. Například starší Neal A. Maxwell učil: „Mezi tyto poklady, které teprve vyjdou na povrch, patří ztracené knihy. … Kdyby nebylo drahocenné Knihy Mormonovy, druhého svědectví o Kristu, ani bychom o onom stále očekávaném třetím svědectví o Kristu nevěděli! Tento třetí soubor posvátných záznamů tak doplní trojici pravdy.“ Starší Maxwell zakončil slovy, že spojením těchto záznamů dojde k „propojení veškerých křesťanských dispensací lidské historie“.

Nicméně do té doby bude Kniha Mormonova i nadále hlavním symbolem a důkazem Znovuzřízení. President Ezra Taft Benson ji nazval „skvělým sítem“. Starší Joseph B. Wirthlin ji nazval „středem misionářského hlásání“ a Richard D. Rust ji popsal jako „vyrobenou pro Znovuzřízení“. Ti, kteří se skrze její mocné poselství a věčné smlouvy obrátí, budou obráceni k Ježíši Kristu, k plnosti Jeho evangelia a k „božskému prorockému povolání Proroka Josepha Smitha“.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách knowhy.bookofmormoncentral.org a do češtiny ho přeložila Andrea Dítětová.