Má život na zemi vůbec nějakou cenu, když všichni stejně nakonec zemřeme? Uvidím ještě někdy svoji babičku, maminku, taťku? Existuje ono nebe, kam chodí ti hodní lidé a kde bydlí ten starý pán na obláčku, Bůh? A jak se vlastně soudí, kdo je opravdu hoden toho, aby se dostal do nebe?

Ráda bych vám řekla, že smrtí život nekončí, že život má cenu a že je důvod proč žít. Budete mít možnost se zase setkat se svými blízkými a nebe opravdu existuje. Jak si s tím vším můžu být tak jistá? Protože jsem mormonka, znám plán Nebeského Otce a sama pro sebe vím, že tento plán je pravdivý.

Vy jste také účastníky plánu Nebeského Otce a z hlediska věčnosti mohou být vaše zkušenosti rozděleny na tři hlavní části: předsmrtelný život, smrtelný život a život po smrti. Když se budete seznamovat s plánem spasení, budete nacházet odpovědi na otázky, které si pokládají mnozí: Odkud jsme přišli? Proč jsme zde? Kam půjdeme po tomto životě? (Věrni víře)

 

 

Jediným Božím záměrem – Jeho dílem a Jeho slávou – je umožnit každému z nás, aby se těšil všem Jeho požehnáním (Mojžíš 1:39). K naplnění svého záměru poskytl dokonalý plán. My jsme tomuto plánu porozuměli a přijali jsme ho dříve, než jsme přišli na zem. V písmech se Boží plán nazývá milosrdným plánem, plánem štěstí, plánem vykoupení a plánem spasení.

Předsmrtelný život

Než jste se narodili na tuto zem, žili jste v přítomnosti svého Nebeského Otce jako jedno z Jeho duchovních dětí. V této předsmrtelné existenci jste se s ostatními duchovními dětmi Nebeského Otce zúčastnili rady. Nebeský Otec předložil na této radě svůj velký plán štěstí (viz Abraham 3:22–26).

Předsmrtelný Ježíš Kristus, Prvorozený Syn Otcův v duchu, v souladu s tímto plánem učinil smlouvu, že se stane Spasitelem (viz Mojžíš 4:2; Abraham 3:27). Těm, kteří následovali Nebeského Otce a Ježíše Krista, bylo umožněno přijít na zem, aby získávali zkušenosti během smrtelnosti a aby pokračovali směrem k věčnému životu. Lucifer, další duchovní syn Boží, se proti plánu vzbouřil a „snažil se zničiti svobodu jednání člověka“ (Mojžíš 4:3). Stal se Satanem a on a jeho následovníci byli vyvrženi z nebe a byly jim odepřeny výsady obdržet fyzické tělo a žít ve smrtelnosti (viz Mojžíš 4:4; Abraham 3:27–28).

Během předsmrtelného života jste rozvíjeli svou osobnost a zlepšovali jste své duchovní schopnosti. S požehnáním daru svobody jednání jste činili důležitá rozhodnutí, například jste se rozhodli následovat plán Nebeského Otce. Tato rozhodnutí ovlivňovala váš život tehdy i nyní. Vaše inteligence rostla a vy jste se učili milovat pravdu a připravovali jste se na příchod na zem, aby váš pokrok mohl pokračovat.

Smrtelný život

Život na zemi je příležitostí a požehnáním. Účelem naší existence v tomto životě je mít radost a připravovat se na návrat do Boží přítomnosti. Ve smrtelnosti žijeme ve stavu, kdy jsme podrobeni tělesné i duchovní smrti. Bůh má dokonalé oslavené nesmrtelné tělo z masa a kostí (Genesis 1:27). Abychom se stali takovými, jako je Bůh, a vrátili se do Jeho přítomnosti, musíme mít i my dokonalé nesmrtelné tělo z masa a kostí. Avšak kvůli pádu Adama a Evy má každý člověk na zemi nedokonalé smrtelné tělo a nakonec zemře.

Kdyby nebylo Spasitele Ježíše Krista, smrt by znamenala konec veškerých nadějí na budoucí existenci s Nebeským Otcem. Spolu s tělesnou smrtí je hřích hlavní překážkou, která nám brání v tom, abychom se stali takovými, jako je náš Nebeský Otec, a abychom se vrátili do Jeho přítomnosti. Ve svém smrtelném stavu často podléháme pokušení, porušujeme Boží přikázání a hřešíme. Během života na zemi dělá každý z nás chyby. Ačkoli to tak někdy nevypadá, hřích vede vždy ke stavu bídy. Způsobuje pocity viny a hanby. Kvůli svým hříchům se nemůžeme navrátit k Nebeskému Otci, abychom žili s Ním, dokud nám nebude odpuštěno a nebudeme očištěni.

 

jezis se zjevuje marii magdalene po vzkriseni

Ježíš Kristus se zjevuje Marii Magdaléně po svém vzkříšení

 

Zatímco pobýváme ve smrtelnosti, získáváme zkušenosti, které nám přinášejí štěstí. Získáváme také zkušenosti, které nám přinášejí bolest a zármutek, a některé z nich jsou způsobeny hříšnými činy druhých. To, co zažíváme, nám poskytuje příležitosti k učení se a růstu, rozlišování dobrého od zlého a rozhodování se. Bůh nás ovlivňuje k dobrému, Satan nás pokouší, abychom se dopustili hříchu. Stejně jako u tělesné smrti ani v tomto případě nemůžeme následky hříchu překonat sami. Bez usmíření, které vykonal Ježíš Kristus, bychom byli bezmocní.

Život po smrti

Po smrti náš duch odejde do duchovního světa. Smrt nemění naši osobnost ani naši touhu po dobru či zlu. Ti, kteří se v tomto životě rozhodli poslouchat Boha, žijí ve stavu štěstí, pokoje a odpočinutí od trápení a starostí. Ti, kteří se v tomto životě rozhodli neposlouchat a nečinili pokání, žijí ve stavu bědy. V duchovním světě je evangelium kázáno těm, kteří neuposlechli evangelia nebo neměli příležitost ho slyšet, když byli na zemi. V duchovním světě zůstaneme až do svého vzkříšení.

Vzkříšení

Až budou naše tělo a duch spojeny prostřednictvím vzkříšení, budeme uvedeni do Boží přítomnosti, abychom byli souzeni. Budeme si dokonale pamatovat na svou spravedlivost i na svou vinu. Pokud jsme činili pokání, obdržíme milosrdenství. Budeme odměněni podle svých skutků a svých tužeb. Prostřednictvím vzkříšení se všichni lidé stanou nesmrtelnými – budou žít na věky. Nesmrtelnost je dar, který zdarma obdrží všichni lidé, ať jsou spravedliví či zlovolní. Věčný život však není totéž, co nesmrtelnost. Věčný život je darem Božím pouze pro ty, kteří jsou poslušni Jeho evangelia. Je to nejvyšší stav, jehož můžeme dosáhnout. Obdrží ho ti, kteří jsou osvobozeni od hříchu a utrpení prostřednictvím Kristova usmíření. Jde o oslavení, což znamená žít s Bohem na věky ve věčné rodině. Znamená to znát Boha a Ježíše Krista a těšit se životu, jakému se těší Oni.

Království slávy

Během svého smrtelného života činíme rozhodnutí týkající se dobra a zla. Bůh nás odměňuje podle našich skutků a tužeb. Protože Bůh odměňuje každého podle skutků vykonaných v těle, existují různá království slávy, do kterých můžeme být po soudu přiděleni.

Ti, kteří činili pokání ze svých hříchů, přijali obřady evangelia a dodržovali smlouvy s nimi spojené, budou očištěni Kristovým usmířením. Obdrží oslavení v nejvyšším království, které je také známo jako celestiální království. Budou žít v Boží přítomnosti, stanou se takovými, jako je on, a obdrží plnost radosti. Budou žít na věky společně s těmi členy své rodiny, kteří toho budou hodni. V písmech se toto království přirovnává ke slávě nebo záři slunce. Lidé, kteří nepřijmou plnost evangelia Ježíše Krista, ale žili úctyhodným životem, obdrží místo v terestriálním království. Toto království se přirovnává ke slávě měsíce. Ti, kteří pokračovali ve svých hříších a v tomto životě nečinili pokání, obdrží svou odměnu v nejnižším království, které se nazývá telestiální království. Toto království se přirovnává ke slávě hvězd.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět o plánu spasení více můžete navštívit stránky https://www.mormon.org/ces a najít odpovědi na své otázky či si sjednat schůzku s misionáři.

 

Aktivita na rodinný domácí večer:

Na rodinný domácí večer můžete vytisknout následující soubor PDF s Plánem spasení a vaše děti ho společně s vámi mohou sestavit.

 

Tento článek napsala Aneta Bočková.