Často kladené otázky

Jsou Mormoni křesťané?

Ano. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je křesťanská církev, ale není ani katolická, ani protestantská. Spíše se jedná o znovuzřízení Církve Ježíše Krista, tak jak byla Spasitelem původně ustanovena v biblickém Novém zákoně. Církev ovšem nepřijímá přesvědčení, která se vyvinula v třetím a čtvrtém století, a která jsou nyní středem mnoha jiných křesťanských církví. Svatí posledních dnů věří, že Bůh poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zachránit celé lidstvo od smrti a jejich jednotlivých hříchů. Ježíš Kristus je středobodem životů členů Církve. Snaží se následovat jeho příkladu tím, že jsou pokřtěni (viz Matouš 3:13-17), modlí se v jeho svatém jméně (viz Matouš 6:9-13), přijímají svátost (viz Lukáš 22:19-20), pomáhají druhým (viz Skutky apoštolské 10:38) a svědčí o něm slovy i skutky (viz List Jakubův 2:26). Jediná cesta ke spáse je skrze víru v Ježíše Krista.

Věří Mormoni v trojjediného Boha?

Když se Mormoni baví o Nejsvětější trojici, nejčastěji používají termín „Božství”. První článek víry Svatých posledních dnů zní takto: „Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého”. Svatí posledních dnů věří, že Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý jsou sjednoceni ve vůli a podstatě, ale nejsou doslova stejnou bytostí nebo substancí jak obecné pojetí Nejsvětější trojice naznačuje.

Co je to mormonský chrám?

Chrámy existovaly naskrz biblických časů. Tyto stavby byly považovány za domy Páně (viz Druhá Letopisu 2:1-5). Chrámy Svatých posledních dnů jsou členy Církve rovněž považovány za domy Páně.

Pro Svaté posledních dnů jsou chrámy posvátnými stavbami, v nichž se učí o ústřední roli Krista v Božím plánu spasení a o jejich osobním vztahu s Bohem.

Členové Církve v chrámech uzavírají smlouvy s Bohem. Slibují, že budou žít ctnostným a věrným životem. Také nabízejí svátosti ve jméně svých zesnulých předků.

Mormonské chrámy jsou také používány k vykonávání svatebních obřadů, které věrným členům slibují věčný život s jejich rodinami. Pro členy církve má rodina zásadní význam.

Praktikují Svatí posledních dnů polygamii?

Ne. Existuje více než 14 milionů členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a ani jeden z nich není polygamista. Praktikování mnohoženství je v Církvi přísně zakázáno. V souladu s tím co je uvedeno v Knize Mormonově (viz Jákob 2:27), Církev vždy obecně uznávala monogamistická manželství. Po určitá období v Bibli byla polygamie praktikována patriarchy Abrahamem a Jákobem, stejně jako králi Davidem a Šalamounem. Tato praktika se znovu objevila i mezi menšinou Svatých posledních dnů v raných letech církve. Polygamie byla oficiálně ukončena v roce 1890 – před 122 lety. Ti, kteří praktikují polygamii dnes, nemají vůbec nic společného s Církví.

Proč Mormoni nekouří, ani nepijí alkohol?

Kodex zdraví je pro Svaté posledních dnů založen na výuce o zdravých potravinách a látkách, které pro lidské tělo nejsou dobré. V souladu s tím jsou alkohol, tabák, čaj, káva a nelegální drogy jsou zakázány.

14letá studie, která probíhala na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA) a byla dokončena v roce 1997, sledovala úmrtnost v závislosti na zdravotních návycích 10 000 členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů žijících v Kalifornii. Ukázala, že členové Církve, kteří přilnuli ke kodexu zdraví, měli jednu z nejnižších úmrtností na rakovinu a kardiovaskulární onemocnění ve Spojených státech. Bylo také zjištěno, že členové Církve, kteří dodržovali kodex zdraví, měli o 8 až 11 let delší délku života než běžní zástupci bílého obyvatelstva Spojených států.

Jaký je názor Církve na mezirasové vztahy?

Evangelium Ježíše Krista je pro každého. Kniha Mormonova prohlašuje, „černému ani bílému, porobenému ani svobodnému, muži ani ženě; … všichni jsou Bohu stejní” (2. Nefi 26:33). Toto je oficiální učení Církve.

Lidé všech ras byli vždy vítáni a pokřtěni do Církve od jejího počátku. Sám zakládající prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Joseph Smith na sklonku svého života (v roce 1844) oponoval otroctví. Během této doby byly někteří černí muži vysvěceni na kněze. V určitém bodě Církev přestala vysvědcovat mužské členy afrického původu, ačkoli zde bylo několik výjimek. Není přesně známo proč, jak a kdy toto omezení v Církvi začalo, ale už skončilo. Církevní vedoucí hledali Boží vedení ohledně této záležitosti a před více než třemi desetiletími umožnili získání kněžství všem způsobilým mužským členům. Církev okamžitě začala ustanovovat členy po celém světě, kdekoli sloužili do kněžských úřadů.

Církev jednoznačně odsuzuje rasismu, včetně všech předchozích rasistických činů jednotlivců v Církvi i mimo ni. V roce 2006 pak tehdejší President Církve Gordon B. Hinckley prohlásil, že „žádný člověk, který se pohrdavě vyjadřuje ohledně lidí jiné rasy, se nemůže považovat za opravdového Kristova učedníka. Ani si nemůže myslet, že jedná v souladu s učením Církve. Pojďme si všichni uvědomit, že každý z nás je syn nebo dcera našeho Otce v nebi, který miluje všechny své děti”.

Proč děláte „křty za mrtvé“?

Ježíš Kristus učil, že „Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království” (Jan 3:5). Pro ty, kteří zesnuli, bez toho aniž by byli pokřtěni, je zástupný křest za zemřelé, darem svobodné vůle. Podle učení církve je zesnulá duše v posmrtném životě zcela svobodná a může takový křest přijmout či odmítnout – dar je dobrovolně dán a musí být dobrovolně přijat. Tento obřad nenutí zemřelé osoby, aby se stali členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a ani Církev nezařazuje tyto osoby na seznam svých členů. Ve zkratce, nejedná se o žádnou změnu ve vyznání nebo odkazu příjemce nebo jeho potomků – představa vynuceného konvertování je naprosto v rozporu s církevní naukou.

Samozřejmě, zástupné křty za zemřelé nejsou ničím novým. Byly zmíněny již Pavlem v Novém zákoně (viz 1. list Korintským 15:29) a byly vykonávány skupinami prvních křesťanů. V rámci obnovení novozákonního křesťanství v této činnosti Svatí posledních dnů pokračují. Všichni členové Církve jsou instruováni, aby předložili jména pro zástupné křty pouze pro jejich vlastní zesnulé příbuzné jako dar rodinné lásky.

Věří Svatí posledních dnů, že apoštolové získávají zjevení od Boha?

Ano. Když Svatí posledních dnů mluví s Bohem, říkají tomu modlitba. Když Bůh odpovídá skrze vliv Ducha svatého, členové to nazývají zjevením. V širším smyslu je zjevení božské vedení nebo inspirace; je to předávání pravdy a poznání od Boha Jeho dětem na zemi, přizpůsobené jejich jazyku a porozumění. Jednoduše to znamená odhalit něco, co doposud nebylo známo. Bible vykresluje různé typy zjevení sahající od dramatických vizí po jemné pocity – od „hořícího keře” po „tichý, jemný hlas”.  Mormoni obecně věří, že božské vedení přichází tiše, v podobě dojmů, myšlenek a pocitů přinášených Duchem Svatým.

Nejčastěji se zjevení rozvíjí jako neustálá rozmluva s Bohem v modlitbě: nastane problém, prozkoumají se jeho rozměry, je položena otázka, a pokud máme dostatečnou víru, Bůh nás vede k odpovědím, ať už částečným nebo úplným. Ačkoli je zjevení naprosto duchovním zážitkem, také vyžaduje pečlivé zvážení. Bůh nám jen tak nepředá informace. Očekává od nás, že na to přijdeme sami skrze zbožnou zvídavost a zdravý rozum.

První předsednictvo (skládající se z prezidenta neboli proroka Církve a jeho dvou rádců) a členové Kvora dvanácti apoštolů přijímají inspiraci k vedení Církve jako celku. Jednotlivci jsou také inspirováni zjeveními ohledně toho, jak vést svůj život a lépe sloužit druhým.

Věří Mormoni v Bibli?

Ano. Církev uznává Bibli jako posvátný svazek písem a slovo Boží. Svatí posledních dnů si váží jejího učení a celoživotně se věnují studiu její nadpozemské moudrosti. Mimo to je přemítání a diskutování o Bibli také součástí bohoslužeb. Další písma – včetně Knihy Mormonovi – posilují a upevňují Boží učení skrze další svědectví a poskytují tklivé záznamy osobních zkušeností, které mnozí jedinci měli s Ježíšem Kristem. Podle učení jednoho z apoštolů církve, M. Russella Ballarda, Kniha Mormonova nezeslabuje, neshazuje ani nesnižuje význam Bible. Právě naopak ho rozvádí, oslavuje a velebí.

Co si Mormoni myslí o Bohu a čemu věří?

V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se na Boha často odkazuje jako na našeho Nebeského Otce, protože je Otcem všech lidských duší a ty jsou vytvořeny v jeho obrazu (viz Genesis 1:27). Je to vhodný název pro laskavého a spravedlivého, vševědoucího a všemocného Boha. Bůh Otec, Jeho Syn, Ježíš Kristus a Duch Svatý tvoří Nejsvětější trojici neboli takzvané Božství. Svatí posledních dnů věří, že Bůh má tělo, ačkoli Jeho tělo je perfektní a oslavené.

Co je to Kniha Mormonova?

Vedle biblického Starého a Nového zákona je i Kniha Mormonova dalším svědectvím o Ježíši Kristu. Obsahuje spisy dávných proroků, které pojednávají o tom, jak Bůh jednal s národy na americkém kontinentu. Pro Svaté posledních dnů je svatým písmem stejně jako Starý a Nový zákon Bible.

Co je podle Mormonů smyslem života?

Svatých posledních dnů smrtelnou existenci vnímají v kontextu větších historických souvislostí – od předpozemského života, kde duchové všech lidí žili s Nebeským Otcem po následný život v jeho přítomnosti, kde budeme nadále růst, učit se a zlepšovat. Život na zemi je považován za dočasný stav, v němž jsou muži a ženy zkoušeni, a kde získají zkušenosti, které by nikde jinde získat nemohli. Bůh věděl, že lidé budou dělat chyby, a tak jim poskytl Spasitele, Ježíše Krista, který by na sebe vzal hříchy světa. Pro členy církve fyzická smrt na zemi není koncem, ale začátkem dalšího kroku v Božím plánu pro Jeho děti.

Věří Svatí posledních dnů v moderní proroky?

Ano. Církev je dnes řízena apoštoly, což odráží způsob, jakým Ježíš zorganizoval svou Církev v biblických dobách. Tři apoštolové tvoří První předsednictvo (skládající se z prezidenta neboli proroka církve a jeho dvou rádců) a společně s Kvorem dvanáct apoštolů mají odpovědnost za vedení církve po celém světě a slouží jako zvláštní svědkové Pána Ježíše Krista. Každý z nich je přijat členy Církve v prorocké roli, stejně jako byli apoštolové v Bibli.

Zastávají v mormonské církvi ženy vedoucí pozice?

Ano. Všechny ženy jsou dcery milujícího Nebeského Otce. Ženy a muži jsou si v Božích očích rovni. Bible říká, „Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši” (Galatským 3:28). Manželka s manželem tvoří rovnocenné partnery ve vedení a vychovávání rodiny.

Od počátku Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů hrály ženy důležitou roli v práci Církve. Zatímco muži, kteří jsou toho hodni, se stávají nositeli kněžství, ctihodné ženy slouží jako vůdkyně, rádkyně, misionářky, učitelky, a na mnoha dalších pozicích – běžně pronášejí proslovy a vedou sborové modlitby při bohoslužbách. Slouží jak v církvi, tak i ve svých místních komunitách a přispívají světu jako vůdkyně v různých profesích. Jejich zásadní a jedinečný příspěvek k výchově dětí je považován za důležitou zodpovědnost a mimořádnou výsadu stejně důležitou jako jsou kněžské povinnosti.

Proč Církev vysílá misionáře?

Misijní úsilí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je založeno na novozákonním vzoru misionářů sloužících v párech, učících evangelium a křtících věřící ve jménu Ježíše Krista (viz například práce Petra a Jana v knize Skutků). Více než 52 000 misionářů, z nichž většině je méně než 25 let, slouží misii pro Církev v každém okamžiku. Misionářská práce je dobrovolná a většina misionářů si svoji misii financuje z vlastní kapsy. Dostávají povolání z vedení Církve a jsou vysíláni pouze do zemí, kde vláda umožňuje provoz Církve. Do některých částí světa jsou misionáři vysíláni pouze na humanitární nebo jinak specializované misie.

 

Základy Mormonismu: Co je Mormonismus?

Mormonismus je termín vysvětlující náboženské přesvědčení a praktiky členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, také známých jako Mormoni. Mormonismus popisuje nauky Církve, které byly znovuzřízeny na zemi skrze proroka Josepha Smitha. Když se na mormonismus zeptáte členů Církve, většinou začnou hovořit o své lásce ke Spasiteli Ježíši Kristu. Pro ně je Spasitel středobodem mormonismu.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se vyskytují ve všech vrstvách společnosti – v podnikání a charitativní činnosti, vzdělávání a vědě, politických stranách a vládě, v zábavním průmyslu a zpravodajských médiích.

Newsweek magatine charakterizoval povahu Svatých posledních dnů takto: „Nehledě na to, kde Mormoni žijí, vždy jsou součástí sítě společného zájmu; v Mormonské teologii je každý svým způsobem kněží, každý je oprávněn konat dobro pro druhé a přijímat dobro vykonané ostatními: je to taková novodobá smlouva o péči. A tato péče není omezená jen na členy církve, ale sahá mnohem dál.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je čtvrtou největší křesťanskou církví v Americe.Více než polovina z jejích 14 milionů členů žije mimo Spojené státy. A přece, napříč jejímu rozvoji a výskytu, výsledky průzkumu i nadále ukazují, že relativně málo lidí je obeznámeno s přesvědčeními Mormonů.

Církev jako instituce má zodpovědnost veřejně a srozumitelně vyjádřit svá oficiální učení. Na druhé straně, reportéři mohou pomoci informovat širokou veřejnost podáváním přesných zpráv o těchto naukách. Při tom by si novináři měli být vědomi některých běžných úskalí. Například reportéři, kteří jsou v časové tísni mají tendenci brát periferní aspekty víry a umístit je do popředí, jako kdyby byli životně důležitými aspekty této víry. Navíc, upřímní komentátoři ve svých zprávách často kladou příliš velký důraz na to co jiní vidí jako „odlišné” na Svatých posledních dnů na úkor zdůraznění nejzákladnějších nauk. Naneštěstí tento druh žurnalismu, jak dosvědčují množí členové, maluje zkreslený obraz Církve a neustále mate veřejnost.

Napříč těmto komplikacím Církev vítá upřímné dotazy od všech typů médií. Církev očekává, že novináři budou přesní a čestní a zaměří se na víru jak ji žijí a jak v ni věří členové. Církev zrazuje od zavádějící žurnalistiky, která se snaží udělat senzaci, a která zvýrazňuje abstraktní myšlenky, které neodrážejí přesvědčení, učení a praxi globálního členství církve.

 

Co je jádrem víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů? 

Zakladatel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Joseph Smith napsal: „Základními principy našeho náboženství jsou … ohledně Ježíše Krista, že zemřel, byl pohřben, znovu povstal třetího dne a povznesl se do Nebe; všechny ostatní věci týkající se našeho náboženství jsou jen přívěšky k tomuto.”

Kromě výše uvedeného Svatí posledních dnů jednoznačně věří, že:easter-pictures-resurrection-mary-magdalene-1242543-tablet

1.   Ježíš Kristus je Spasitelem světa a synem našeho milujícího Nebeského otce.

2.    Kristovo Vykoupení dovoluje lidstvu být zachráněno od jeho hříchů a vrátit se a žít s Bohem a jejich rodinami navěky.

3.   Kristova původní církev, tak jak byla popsána v Novém zákoně, byla znovuzřízena v současné době.

 

Ježíš Kristus je Spasitelem světa a synem našeho milujícího Nebeského otce

Svatí posledních dnů věří, že Bůh poslal svého syna, Ježíše Krista, aby zachránil celé lidstvo od jejich hříchů ( Jan 3:16). Bůh je milujícím Nebeským otcem, který zná své děti jednotlivě, slyší a odpovídá na jejich modlitby a soucítí s nimi. Nebeský otec a jeho syn Ježíš Kristus jsou dvě samostatné bytosti, ale spolu s Duchem Svatým se sjednocují ve vůli, záměru a lásce.

Svatí posledních dnů uctívají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Vykupitele. Je středobodem životů členů Církve. Přijímají jeho laskavost a milosrdenství; snaží se následovat jeho příklad tím, že jsou pokřtěni (Matouš 3:13-17), modlí se v Jeho svatém jméně (Matouš 6:9-13), přijímají svátost (Lukáš 22:19-20), konají dobro pro ostatní lidi (Skutky apoštolů 10:38) a svědčí o Něm skrze slova i skutky (List Jakubův 2:26).

Kristovo Vykoupení dovoluje lidstvu být zachráněno od jeho hříchů a vrátit se a žít s Bohem a jejich rodinami navěky

Svatí posledních dnů věří, že Bůh má plán pro jeho děti aby se mohly vrátit a žít s ním a stát se „spoludědici Kristovými” (Římanům 8:17). Pro členy Církve je obětování Ježíše Krista středem božího plánu štěstí. Přestože lidé dělají chyby a hřeší, Mormoni vidí pozemský život jako příležitost k růstu a učení. Mormoni věří, že dodržováním Kristových učení, přijmutím jeho milosrdenství a akceptováním křtu a dalších svátostí jsou očištěni od hříchu skrze Kristovu milost a mohou se vrátit a žít s Bohem a svými rodinami navěky.

Kristova původní církev, tak jak byla popsána v Novém zákoně, byla znovuzřízena v současné době

Členové věří, že Kristus v dávných dobách ustanovil svou církev na „základ apoštolů a proroků” (Efezským 2:20; Efezským 4:11-14) s „jednou vírou, jedním křtem” (Efezským 4:5). Věří, že tento základ „jedné víry” byl postupně podkopán po smrti Kristových apoštolů. Důsledkem toho byla ztráta původního základu pravomoci vedení Církve a ta musela být znovuzřízena (Skutky apoštolů 3:21). Dnes členové hlásají, že Pán vskutku znovuzřídil svou Církev s žijícími apoštoly a proroky, začínajíce u zakládajícího proroka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Josepha Smitha.

Členové církve chápou, že rodiny jsou tou nejdůležitější jednotkou společnosti. V souladu s tím, ti kteří následují Krista a dodržují jeho přikázání mají přislíben život se svými rodinami na věčnosti v božsky ustanovených večných vztazích.

Článek byl zkopírován z mormonnewsroom.org