Bible je starobylá kniha, která vypráví příběhy staré tisíce let. Může se nám proto zdát, že v našem moderním a neustále se měnícím světě je tato několik tisíc let stará kniha již překonaná a nemůže nám nic dát. Opak je ale pravdou! Bible nás učí mnoha naukám a zásadám, které mají nadčasové uplatnění, a příběhy v ní vyprávějí o lidských vlastnostech, jež se po staletí nemění. Zde je pouze několik příkladů toho, čemu nás Bible může naučit a proč bychom ji měli i dnes brát vážně.

Bible nás učí, jak najít v životě štěstí

Ježíš Kristus učil: „Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“ (Matouš 11:28.) Studium Bible nám pomáhá přiblížit se k Ježíši Kristu a pociťovat Jeho lásku. Bible nás učí, že existuje Bůh a že nás miluje. „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ Budeme-li Bibli opravdu studovat a uplatňovat to, čemu nás učí, může nám to do života dát takový klid, který nikde jinde nenajdeme. „Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“ (Jan 14:27.)

Bible nás učí, jak jednat s druhými

Když byl Ježíš Kristus na zemi, jeden muž se Ho zeptal: „Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?“ Ježíš mu odpověděl: „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.“

Ježíš nás učil, že se máme zaměřovat na to, abychom milovali Boha a lidi okolo sebe. Když jim s láskou sloužíme, pociťujeme radost a naplnění. Tímto způsobem nám Bůh také umožňuje být odpovědí na modlitbu někoho jiného.

Známé verše z 1. epištoly Korintským nás také učí, jak vypadá pravá láska:

4. Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.

5. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých věcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého.

6. Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě.

7. Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.

8. Láska nikdy nevypadá, ačkoli proroctví přestanou, i jazykové utichnou, i učení v nic přijde.

Dívka sedící u vody čte písmaStudium Bible nám pomáhá přiblížit se k Ježíši Kristu a pociťovat Jeho lásku.

Bible je určena všem

Poselství a učení, která nacházíme v Bibli, jsou určena celému lidstvu. Bible je společným písmem pro křesťany po celém světě.

Byly to právě verše z Bible, které inspirovaly chlapce Josepha Smitha, aby se zeptal Boha na otázky, které měl.

Bible svědčí o Kristu

Sám Spasitel nás vybízí: „Zkoumáte Písma – a právě Písma svědčí o mně.“ (Jan 5:39) Ve starém Zákoně se o Spasitelovi dočítáme jako o Hospodinu. V Novém Zákoně máme popsané zázraky, které konal, Jeho smrt a Vzkříšení. Také se tam dočítáme o proroctvích, která popisují Spasitelův návrat.

Bible je již po staletí nejčtenější knihou na světě a pravdy, které obsahuje, jsou nadčasové a budeme-li se jimi řídit, mohou pozitivně ovlivnit náš život. Pokud byste se do čtení Bible rádi pustili, ale nejste si jistí, jak začít, přečtěte si náš článek Rady, když čtete Bibli poprvé. 🙂

 

Tento článek napsala Dáška Dynková a Lucka Zbranková.