Možná jste slyšeli, jak někdo říká: „Považuji se za duchovního člověka, a to mi stačí. Proč bych měl být součástí církve?“ Jak bychom na tuto otázku mohli odpovědět způsobem, který je láskyplný a zároveň užitečný? Jedná se o důležité téma, protože i výzkumy poukazují na to, že „lidé, kteří se distancují od formalizovaného náboženství, často opouštějí i osobní náboženskou praxi.“

Církev je pro Ježíše Krista důležitá

V Knize Mormon lze najít silný vzor, který ukazuje, jak hluboce je Ježíš Kristus spojen s církví. Všimněte si tohoto vzoru ve svatých písmech:

 • „Pán…založil svou církev“ (Alma 29:11)
 • „Bůh založil církev svou“ (Alma 29:13)
 • Ježíš Kristus řekl: „Toto je má církev“ (Mosiáš 26:22)
 • Také řekl: [„Lámejte chléb, požehnejte jej a rozdejte lidem mé církve]“ (3. Nefi 18:5) a „Vy znáte věci, jež musíte činiti v církvi mé.“ (3. Nefi 27:21)

Starší Kevin S. Hamilton učil: „Slyšel jsem jak, ti kteří se snažili oddělit nebo odpojit Ježíše Krista od jeho církve a apoštolů říkali něco ve smyslu toho, že “následuji Ježíše, ne církev” nebo “následuji Spasitele, ne apoštoly”. … Nelze přijmout Ježíše Krista a odmítnout Jeho Církev nebo Jeho pověřené posly. Nemůžete oddělit Ježíše Krista od Církve Ježíše Krista.“

Několik vědecky prokázaných výhod

Lidé často bývají překvapeni, když se dozví o několika prokázaných výhodách pravidelné účasti na bohoslužbách. Zde je několik příkladů:

 1. Podle výzkumného centra Pew „lidé, kteří navštěvují náboženské shromáždění jednou týdně nebo častěji, jsou šťastnější než ti, kteří je navštěvují měsíčně nebo méně.“ (1)
 2. Ve studii Harvardovy univerzity, která zahrnovala více než 100 000 lidí a byla provedena ve Spojených státech, výzkumníci zjistili, že pravidelná účast na náboženských službách je spojena s nižším rizikem tzv. úmrtí z zoufalství. (2)
 3. Účast na bohoslužbách je také prospěšná pro manželství. „Data ukazují, že lidé, kteří se pravidelně účastní bohoslužeb mají o 30 % až 50 % nižší pravděpodobnost rozvodu oproti těm, kteří do kostela nechodí.“ Navíc bylo zjištěno, že páry, které pravidelně navštěvují náboženské shromáždění společně, uvádějí větší spokojenost ve svém sexuálním životě, než ti, kteří to nedělají. (3)

Tyto výhody a mnoho dalších jsou zajímavé, ale nejsou hlavním důvodem, proč do církve chodíme.

Hluboký duchovní přínos

Pravdou je, že církev nám pomáhá duchovně růst přijímat obřady, které jsou nezbytné pro oslavení. Poté, co se Ježíš Kristus zjevil Nefitům, všichni byli „obráceni k Pánu a…připojeni s církví Kristovou“ (3. Nefi 28:23), přijímajíce obřady, které nelze získat jiným způsobem.

President Dallin H. Oaks učil: „Navzdory dobrým skutkům, které lze vykonat bez církve, plnost učení a jeho spásná a povznášející ustanovení jsou dostupná pouze v obnovené církvi.“

Další důležitý vzor v písmu týkající se církve

Prezident Ezra Taft Benson učil, že jedním z hlavních účelů Knihy Mormonovy je „odhalit nepřátele Krista“, protože „typ odpadlíků v Knize Mormonově je podobný těm, které máme dnes. Bůh, s jeho nekonečnou předvídavostí, formoval Knihu Mormonovu tak, abychom viděli chyby a věděli, jak čelit falešným vzdělávacím, politickým, náboženským a filozofickým konceptům naší doby.“

Je tedy důležité vidět tento vzor v písmu: ti, co se staví proti Bohu, se snaží zničit jeho církev. Čteme:

 • „[Alma a synové Mosiášovi chodili a snažili se zničit církev Boží]“ (Mosiáš 27:10)
 • „[Nehor se snažil] svést lid církve“ (Alma 1:7)
 • „[Amliciho] záměrem bylo zničit církev Boží“ (Alma 2:4)
 • „[Amalikiáš usiloval] o zničení církve Boží“ (Alma 46:10)

Kniha Mormonova odhaluje taktiky nepřítele tak, abychom si byli v moderním životě vědomi jeho působení. Prezident Russell M. Nelson učil: „Prosím, poslouchejte mě, když říkám: Nenechte se vést stranou těmi, jejichž pochybnosti mohou být podněcovány věcmi, které nemůžete vidět v jejich životech. Především, nechte vaše skeptické přátele vidět, jak moc milujete Pána a Jeho evangelium. Překvapte jejich pochybující srdce vaším věřícím srdcem!“

Potřebujeme Jeho církev

Pokud by se mě někdo zeptal: „Proč bych měl být součástí církve?“, možná bych se s ním/ní podělil o své osobní zkušenosti. Zjistil jsem, že pravidelná účast na bohoslužbách mi pomáhá soustředit se znovu na Ježíše Krista. Přijímání svátosti, kterou lze obdržet pouze prostřednictvím církve, mi naplňuje srdce Spasitelovou láskou. Lekce, kterých jsem se účastnil, mi pomohly činit rozhodnutí vedoucí ke štěstí. A příležitosti sloužit v církvi mi poskytly bohaté zkušenosti a příležitost učit se tomu, jaké to je být učedníkem Ježíše Krista.

Jednoduše řečeno, mé zkušenosti mě naučily, že být součástí Církve Ježíše Krista mě propojuje s Kristem.