Znovuzřízené evangelium

Ježíš Kristus učí zástup

Když nastaly ty správné podmínky, Nebeský Otec opět svým dětem projevil svou lásku. Povolal za proroka mladého muže, který se jmenoval Joseph Smith. Skrze něj znovuzřídil na zemi plnost evangelia Ježíše Krista.

Odpadlictví od pravdy

Když byl Ježíš Kristus na zemi, založil mezi svými následovníky svou Církev. Po Jeho ukřižování a po smrti Jeho apoštolů byla kvůli obecně rozšířenému odpadlictví plnost evangelia ze země odňata. Toto odpadlictví nakonec vedlo ke vzniku mnoha církví.
Po staletích duchovní temnoty se pravdu hledající muži a ženy začali vzpírat stávajícím náboženským zvyklostem. Uvědomovali si, že mnohé nauky a obřady evangelia byly buď pozměněny, nebo ztraceny. Hledali větší duchovní světlo a mnozí z nich hovořili o potřebě znovuzřízení pravdy. Neprohlašovali však, že jsou Bohem povoláni za proroka. Místo toho se snažili reformovat ty nauky a zvyklosti, které, jak věřili, byly pozměněny nebo překrouceny. Jejich úsilí vedlo ke vzniku mnoha protestantských církví. Tato reformace vedla k většímu důrazu na náboženskou svobodu, jež připravila půdu pro konečné znovuzřízení.
Spasitelovi apoštolové předpověděli toto všeobecné odpadlictví. Předpověděli také, že k znovuzřízení evangelia Ježíše Krista i Jeho Církve na této zemi dojde ještě jednou.

První vidění Josepha Smitha

Když nastaly ty správné podmínky, Nebeský Otec povolal mladého muže Josepha Smitha, aby opět znovuzřídil Církev Ježíše Krista zde na zemi. Joseph Smith žil ve Spojených státech, což v té době byla snad jediná země, ve které se lidé těšili svobodě náboženství. Josephova rodina byla hluboce nábožensky založena a stále usilovala o poznání pravdy. Joseph si přál „dozvěděti se, která ze všech sekt je správná“. Joseph navštěvoval shromáždění různých církví, stále však byl zmaten a nevěděl, ke které církvi se má přidat.

Když Joseph hledal pravdu mezi učením různých církví, obrátil se na Bibli, aby mu pomohla. Dočetl se v ní: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu.“ (Jakub 1:5.) Díky této pasáži se Joseph rozhodl, že se zeptá Boha, co má dělat. Na jaře roku 1820 odešel do nedalekého háje a poklekl v modlitbě.

Když se modlil, měl vidění. V tomto vidění se Josephu Smithovi zjevili Bůh Otec a Jeho Syn, Ježíš Kristus. Spasitel řekl Josephovi, že se nesmí připojit k žádné z církví, neboť všechny „jsou na omylu“. Dále mu řekli, že až nastane správný čas, tak na zemi znovuzřídí svou Církev.

Když Joseph Smith lidem vyprávěl o svém zážitku, nikdo mu nevěřil. Všichni mu říkali, že nic takového jako zjevení neexistuje, že to bylo od ďábla. A co ho překvapilo, bylo to, že byli naštvaní a přesvědčovali ho, aby to nikomu neříkal.

Povolání Josepha Smitha

O několik let později se Joseph opět modlil k Bohu, aby se dozvěděl, jak si před ním stojí. V odpověď na modlitbu se mu zjevil prorok Moroni, který mu řekl o záznamu, ukrytém v pahorku Kumorah, který obsahoval záznam jednání Boha s dávnými obyvateli Amerik. Tento záznam později obdržel a přeložil. Dnes ho známe pod názvem Kniha Mormonova.

Anděl Moroni mu také řekl, že ho Bůh vyvolil, aby opět na zemi znovuzřídil plnost evangelia. Skrze mnohá zjevení ho Bůh vedl, aby věděl, jak má Církev Ježíše Krista znovuzřídit, jak má Církev fungovat, být zorganizována a obdržel pro nás další přikázání.

Od Jana Křtitele a Petra, Jakuba a Jana obdržel kněžskou pravomoc, aby opět mohli být vykonávány kněžské obřady pravomocí od Boha a správným způsobem.

Kniha Mormonova – Další svědectví o Ježíši Kristu

Náš milující Nebeský Otec věděl, že po staletích temnoty budou převládat pochyby, nedostatek víry a nesprávné informace, a proto vynesl na světlo dávné svaté písmo, srovnatelné s Biblí, jež obsahuje plnost věčného evangelia Ježíše Krista. Toto svaté písmo poskytuje přesvědčující důkaz o tom, že Joseph Smith je pravý prorok Boží. Tímto záznamem je Kniha Mormonova – Další svědectví o Ježíši Kristu.

Joseph Smith přeložil obsah těchto desek mocí Boží. Proroci Knihy Mormonovy věděli o poslání Spasitele a učili Jeho evangeliu. Kristus se po svém vzkříšení zjevil tomuto lidu. Učil je svému evangeliu a založil mezi nimi svou Církev. Kniha Mormonova dokazuje, že „Bůh inspiruje lidi a povolává je ke svatému dílu svému v tomto věku a pokolení, tak jako v pokoleních za stara“ (NaS 20:11). Aby člověk mohl zjistit, že Kniha Mormonova je pravdivá, musí ji číst, musí nad ní přemítat a musí se o ní modlit. Ten, kdo poctivě usiluje o poznání pravdy, brzy pocítí, že Kniha Mormonova je slovo Boží.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ 🤍(Matouš 22:39)
Věřím v Krista
Věřím v Krista zveřejnil(a) video v seznamu Seznamte se.
V dalším díle ,,Seznamte se s misionáři" se nám tentokrát představí starší Jordan Henderson, misionář z Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů. Kdo je a co má rád? Podívejte se ...
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Co vám pomáhá čelit vašim slabostem
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Pamatujete si, když jste přijali svoji první svátost? 🍞🥛 Kde to bylo, na co jste mysleli, co jste cítili?

Vnímáte i dnes svátost stejně zvláštně jako poprvé?

Máme pro vás *5 tipů*, což jsou vlastně takové drobné skutky a pozornosti, které ve výsledku dělají obrovský rozdíl pro náš vlastí prožitek a pomáhají nám stát se díky obřadu svátosti více svatými.

*1)Připravujme se na svátost s předstihem* 🤔
Na shromáždění svátosti se můžeme začít připravovat dlouho předtím, než shromáždění začne. Vhodnou dobou k přemítání o našem duchovním pokroku a k přípravě může být sobota. V rámci přípravy připravíme naše srdce, abychom před Pána přicházeli se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným. Když vyjadřujeme vděčnost za Kristovo Usmíření, činíme pokání z chyb a nedostatků a žádáme Otce o pomoc v úsilí stát se více takovými, jako je On. Poté se můžeme plně těšit na příležitost, kterou nám poskytuje svátost, abychom pamatovali na Jeho oběť a obnovili své závazky.

*2)Přicházejme brzy* ⌚️
Obřad svátosti pro nás může být silnějším zážitkem, když na shromáždění přijdeme v dostatečném předstihu a budeme přemítat během preludia. Je to výživa pro ducha, který přivolává inspiraci. Russel M. Nelson připomíná: „Toto není doba pro konverzaci nebo předávání vzkazů, ale chvíle meditace naplněná modlitbou".

*3)Zpívejme písně ke svátosti a učme se z jejich slov* 🎼💭
Hudba povznáší naše myšlenky a pocity. Vliv písně ke svátosti se dokonce ještě více posiluje, když se soustředíme na její slova a na nauku, které učí. Slova z písní se mohou stát součástí našeho smluvního závazku.

*4)Účastněme se duchovně modliteb svátosti* 🙏
Vnímáte vždy slova z modliteb svátosti? Rozumíte jejich významu? Modlitby nám vysvětlují, že chléb přijímáme na památku těla Syna, které dal jako výkupné, aby všichni měli nárok na vzkříšení, a vodu pijeme na památku krve Syna, kterou ochotně prolil, abychom mohli být vykoupeni pod podmínkou pokání. V těch modlitbách se uvádí slovní spojení „že jsou ochotni“. Tady je prostor se zamyslet sami nad sebou: Jsme ochotni sloužit a zapojit se? Jsme ochotni se změnit? Jsme ochotni postavit se svým slabostem? Jsme ochotni pomáhat a žehnat druhým? Jsme ochotni důvěřovat Spasiteli?

*5)Přemítejme o Něm a pamatuje na Něj při roznášení symbolů svátosti* 🤔
Zatímco se roznáší chléb, můžeme přemítat o verších a okamžicích z písem, kde se mluví o svátosti.

Když opravdu plně a přítomně vnímáme obřad svátosti, jsme si potom schopni odpovědět na tyto otázky:
Jaké nauce nás učila píseň ke svátosti?
Co jsem slyšel a pociťoval, když jsem naslouchal modlitbám svátosti?
O čem jsem přemýšlel, když se svátost roznášela?

Tak co? Pamatujete si tak dobře na poslední svátost? Nebo je něco, co budete tento týden dělat, abyste se na svátost lépe připravili? 😇
Věřím v Krista

Pin It on Pinterest