Přiznejme si to, život může být obtížný. Naštěstí nám Ježíš poskytl praktická učení, která nám za předpokladu, že je budeme uplatňovat, mohou pomoci. Zde je seznam pěti Ježíšových učení, která zlepší váš život pokud se jich budete držet:

Láska

Pokud jde o lásku, Ježíš dal tyto směrnice: Miluj Boha. Miluj bližního svého. (viz. Matouš 22:36-40) Když vyměníte nenávist za lásku a hněv za laskavost, váš život se zlepší.

Kristus učí lidi v JeruzaléměKdyž vyměníte nenávist za lásku a hněv za laskavost, váš život se zlepší.

Žijte podle zlatého pravidla

Chovej se k ostatním tak, jak chceš aby se oni chovali k tobě. Matouš 7:12 to říká jasně: „Všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, stejně i vy dělejte jim.“ Zlepšete si dnes život tím, že se k lidem kolem vás budete chovat laskavě a uctivě.

Upřímně komunikujte s Bohem

Bůh Vás miluje. Jako Váš Nebeský otec je připraven vám pomoci. Komunikujte s nímpomocí modlitby, vyjádřete svou vděčnost a také požádejte o věci, které potřebujete. Skrze upřímnou modlitbu je nám dostupná obrovská, životměnící síla.

Mladá žena se modlí se založenýma rukama

Skrze upřímnou modlitbu je nám dostupná obrovská síla

 Mějte víru

Víra v Ježíše Krista znamená, že Mu důvěřujete, pamatujete na Něj a následujete Jeho učení. Je to přesvědčení, že On je Syn Boží. Když si ve svém srdci uděláte místo pro víru v Krista, všimnete si, že se vám život zlepšil.

Neomezeně odpouštějte

Odpuštění je prominutí nebo omluvení něčí viny za urážku nebo přečin. Písma odkazují na odpuštění dvěma způsoby. Pán nám přikazuje, abychom činili pokání ze svých hříchů a hledali odpuštění, a také nám přikazuje odpouštět druhým, kteří nás urazili nebo nám ublížili. Tím, že volně nabízíme odpuštění, se můžeme sami zbavit negativních pocitů, které nás drží zpátky.

Článek byl převzat z mormon.org