Víra

Apoštol Pavel učil, že „víra… jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných“ (Židům 11:1). Alma to vyjádřil podobně: „Máte-li víru, doufáte ve věci, které nejsou viděti, které jsou však pravdivé“ (Alma 32:21, Kniha Mormonova).

Víra je zásadou činu a moci. Kdykoli své úsilí směřujete k dobrému cíli, používáte víru. Ukazujete, že doufáte v něco, co ještě nevidíte.

Víra v Ježíše Krista

Aby vás víra vedla ke spasení, musí být soustředěna na Pána Ježíše Krista (viz Skutkové 4:10–12; Mosiáš 3:17; Moroni 7:24–26; Články víry 1:4). Víru v Krista můžete používat, když máte ujištění, že Kristus existuje, když máte správnou představu o Jeho povaze a když víte, že se snažíte žít podle Jeho vůle.

Mít víru v Ježíše Krista znamená zcela se na Něj spoléhat – důvěřovat Jeho nekonečné moci, inteligenci a lásce. K tomu patří i věřit Jeho učení. Znamená to věřit, že i když vy nerozumíte všemu, On ano. Mějte na paměti, že On ví, jak vám pomoci pozvednout se nad každodenní těžkosti, protože zakusil všechny vaše bolesti, strasti a slabosti (viz Alma 7:11–12; NaS 122:8). „Přemohl svět“ (Jan 16:33) a připravil vám cestu, abyste mohli obdržet věčný život. Je vždy připraven vám pomoci, pokud pamatujete na Jeho prosbu: „Hleďte ke mně v každé myšlence; nepochybujte, nebojte se.“ (NaS 6:36.)

Žijte vírou

Víra je mnohem více než jen pasivní přesvědčení. Svou víru vyjadřujete činem – tím, jak žijete.

Spasitel slíbil: „Budete-li míti víru ve mne, budete míti moc učiniti jakoukoli věc, která je pro mne žádoucí“ (Moroni 7:33). Víra v Ježíše Krista vás může motivovat k tomu, abyste následovali Jeho dokonalý příklad (viz Jan 14:12). Vaše víra vás může vést k tomu, abyste konali dobré skutky, dodržovali přikázání a činili pokání z hříchů (viz Jakub 2:18; 1. Nefi 3:7; Alma 34:17). Vaše víra vám může pomáhat překonávat pokušení. Alma radil svému synu Helamanovi: „Uč je, aby odolávali každému pokušení ďáblovu svou vírou v Pána Ježíše Krista“ (Alma 37:33).

Pán bude konat mocné zázraky ve vašem životě, podle vaší víry (viz 2. Nefi 26:13). Víra v Ježíše Krista vám pomáhá přijmout skrze Jeho usmíření duchovní a fyzické uzdravení (viz 3. Nefi 9:13–14). Když přijde čas zkoušek, víra vám může dodat sílu, abyste se prodírali kupředu a s odvahou čelili těžkostem. I když se budoucnost zdá nejistá, vaše víra ve Spasitele vás může naplňovat pokojem (viz Římanům 5:1; Helaman 5:47).

Posilujte víru

Víra je dar od Boha, ale vy si musíte víru pěstovat, abyste si ji udrželi silnou. Víra je jako sval na ruce. Jestliže s ní cvičíte, nabývá na síle. Zavěsíte-li ji na šátek a necháte-li ji tam, slábne.

Dar víry můžete pěstovat tím, že se budete modlit k Nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Když budete vyjadřovat vděčnost svému Otci a když Ho budete prosit o požehnání, která vy a další potřebují, budete se Mu přibližovat. Budete se přibližovat ke Spasiteli, jehož usmíření vám umožňuje prosit o milosrdenství (viz Alma 33:11). Budete také vnímaví k tichému vedení Ducha Svatého.

Víru můžete posilovat tím, že budete dodržovat přikázání. Víru, podobně jako všechna požehnání od Boha, lze získat a posilovat poslušností a spravedlivými skutky. Přejete-li si rozvinout víru na nejvyšší možný stupeň, musíte zachovávat smlouvy, jež jste učinili.

Víru můžete také rozvíjet studiem písem a slov proroků posledních dnů. Prorok Alma učil, že slovo Boží posiluje víru. Přirovnal slovo k seménku a řekl, že přání věřit může vést k tomu, že dopřejete místa slovu, aby vám bylo zasazeno do srdce. Potom pocítíte, že slovo je dobré, neboť začne rozšiřovat vaši duši a osvěcovat vaše porozumění. To bude posilovat vaši víru. Když budete i nadále pečovat o slovo ve svém srdci, „s velikou pílí a s trpělivostí, a jestliže budete vyhlížeti ovoce jeho, zapustí kořeny; a vizte, bude to strom vyrůstající k životu věčnému“. (Viz Alma 32:26–43.)

Je Bible bezchybná?

Bible není dokonalá ani bezchybná, není ji možné vyložit jen jednim způsobem, ale proč tomu tak je a jak se k ní staví Církev Ježíše Krista?

Stvořeni k obrazu Božímu

Díky tomu, že nás Bůh svořil ke svému vlastnímu obrazu, nejenže vypadáme podobně jako on, ale můžeme se takovým jako je on i stát.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaký křest je platný? O čem je podle Svatých Posledních dnů evangelium Ježíše Krista?

V dnešním videu se Anet podělí o 4. a 5. článek víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Máte nějaké otázky? Napište nám! http://bit.ly/37EV3q8
__________________________________________________________
Sledujte nás na sociálních sítích:
Youtube: http://bit.ly/3qiueiV
Facebook: http://bit.ly/2MHc2AZ
Instagram: https://bit.ly/3q9sKr8
TikTok: https://bit.ly/2ZS86U0
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
„Až pojedeme do Ameriky, pojedu lodí! Do letadla mě nedostaneš.“ řekla jsem svému příteli, nyní manželovi, když mi navrhl, abychom letěli do USA. Ne, nebojím se výšek, nesnáším je! Když stojím na žebříku nebo na provazovém mostě, nohy se mi změní v želé. Létání? V žádném případě!

Přečtete si celý příběh o tom, co Monču naučil strach z létání o víře ve Spasitele zde: https://bit.ly/3vx5rgp
Věřím v Krista
Věřím v Krista
I když je každý chrám jedinečný… má jinou architekturu, jiné ozdobné prvky, jiné materiály, jiný interiér a je jinak starý. Všechny chrámy spojuje několik věcí.

Každý chrám je domem Páně. Je to místo, kde přebývá Bůh a členové církve chrám navštěvují proto, aby byli Bohu blíže.
Chrámy jsou posvátná místa, a proto do chrámu nemůže jít jen tak někdo. I členové potřebují povolení od církevního vedoucího, předtím, než do chrámu vstoupí. Návštěvníci jsou vítáni a mohou navštívit okolí chrámu, čekárnu a nebo se i podívat do prostor chrámu předtím než je otevřen a zasvěcen.

Čistota a krása je všudypřítomným prvkem v každém chrámu. Těžko byste v chrámu našli hluk, nepořádek či dokonce smítko prachu. Chrámy jsou tak krásné a klidné, až má člověk pocit, že je to vlastně kousek nebe na zemi.

Poslední věc, která je pro chrámy typická a podle které každý pozná, že se jedna o chrám. Každý chrám má svoji zlatou sochu anděla Moroniho, která hrdě stojí na špičce chrámu a reprezentuje znovuzřízení evangelia a jeho hlásání do všech končin světa.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Dneska to nebude dlouhé, jen se chci podělit o něco, co mi v této zvláštní a strašidelné době dodalo pocit klidu a pokoje. Přiznám se, že celé dva roky Covidu mě nijak moc nevystrašily. Události minulého týdne, nejen válka, ale i požár domu v naší ulici, mě ale trochu znervóznily. Začala jsem přemýšlet nad tím, jestli jsme jako rodina připravení na krizové situace. Vím že máme zásoby jídla a i nějakého pití (hlavně mošt) a s pečlivostí bychom s tím vydrželi ty 3 měsíce. Také vím, že potřebujeme připravit evakuační zavazadla a že by bylo dobré se naučit pořádně alespoň základní první pomoc a pořídit hasící přístroj 🔥. Tak nějak vím, že materiálně jsme v pohodě. Nad čím ale přemýšlím už několik dní je moje duchovní připravenost.
Jsem duchovně silná? Mohu být pro svou rodinu oporou? Jsem připravená na možné setkání s Bohem?
Všechny tyhle myšlenky se mi honily hlavou i v neděli během bohoslužby. Začínala jsem až panikařit, když se ze sálu ozvala písnička „Zdali modlil ses?“

Když jsi časně zrána vstával,
zdali modlil ses?
Pána jsi o lásku žádal?
By ti přízeň zachovával?
Byl s tebou i dnes?

Mír a klid modlitba dává,
v krásný den noc promění.
Žádej vždy o pomoc Pána,
mášli trápení.

Když tvé srdce hněvem plálo,
zdali modlil ses?
Odpustil ti Bůh snad málo?
Nedbej, co by tě to stálo,
odpusť ještě dnes

Mír a klid modlitba dává,
v krásný den noc promění.
Žádej vždy o pomoc Pána,
mášli trápení.

V době zkoušek plných žalu,
zdali modlil ses?
V písmech nacházíme radu:
Vtírej balzám z Gileádu,
začni ještě dnes.


Pocítila jsem klid. Slova „Žádej vždy o pomoc Pána, máš li trápení“ se dotkla mého srdce a já jsem si uvědomila, že s modlitbou jsem připravená.

Nevím co a jak bude, ale vím, že Nebeský otec má všechno pod kontrolou a že ať už se stane cokoliv, moje rodina bude v pořádku.
Doufám, že v této době moje myšlenky alespoň někomu pomohou.

- Zuzka

Pin It on Pinterest