Čemu věří mormoni

Znovuzřízení

 

Článek byl zkopírován z církevní brožury

Znovuzřízení Evangelia Ježíše Krista

BŮH JE VÁŠ MILUJÍCÍ NEBESKÝ OTEC Bůh je váš Nebeský Otec. Zná vás osobně a miluje vás víc. Než si dokážete představit. Chce, abyste byli šťastní v tomto životě i ve věčnosti. Aby dosáhl tohoto cíle, připravil plán, kterému se říká evangelium Ježíše Krista. Ježíš Kristus je Syn Boží; Jeho život a učené jsou vodítkem k dosažení pokoje v tomto životě a radosti ve věčnosti.

EVANGELIUM ŽEHNÁ RODINÁM I JEDNOTLIVCŮM Evangelium Ježíše Krista žehná všem, kteří ho přijmou a žijí podle něj. Jedním z nejlepších míst, kde lze ušit evangeliu a uplatňovat ho, je v rodině. Bůh ustanovil rodinu, aby byla zdrojem štěstí pro Jeho děti, aby nám umožnila ušit se správným zásadám v láskyplném prostředí a aby nás připravila na návrat k Němu, až zemřeme. Ačkoli mohou být rodinné vztahy nauvoo-temple-joseph-art-lds-82988-tabletněkdy složité a problematické, náš Nebeský Otec nám bude žehnat, když se budeme snažit následovat učení Ježíše Krista. Toto učení nám pomáhá posilovat naši rodinu.

NEBESKÝ OTEC ZJEVUJE SVÉ EVANGELIUM Bůh v rámci svého plánu vybírá proroky, jako byli například Adam, Noe, Abraham a Mojžíš. Proroci:

 • Učí o Bohu a jsou zvláštními svědky o Jeho Synu Ježíši Kristu.
 • Přijímají zjevení neboli pokyny od Pána.
 • Učí svět evangeliu a vykládají slovo Boží.

Proroci získávají kněžství neboli pravomoc mluvit a jednat ve jménu Božím, aby mohli vést Jeho děti. Lidé, kteří následují proroky, získávají požehnání, který Bůh slíbil. Ti, kteří zavrhují evangelium a Boží proroky, ztrácejí tato požehnání a vzdalují se od Boha. Lidé, kteří zavrhují proroky a zříkají se závazku následovat Boha, se nacházejí ve stavu, kterému se říká odpadlictví. Ačkoli mnohé Jeho děti opakovaně zavrhli Nebeského Otce i Jeho proroky, On je nepřestává milovat. Chce nám dát vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli nyní šťastní a abychom se k Němu mohli po smrti vrátit. V písmech se objevuje určitý postup, kterým se Bůh opakovaně snaží promlouvat ke svým dětem, i když my ne vždy nasloucháme:

 • Bůh si vybírá proroka.
 • Tento prorok učí evangeliu a vede lid.
 • Bůh tomuto lidu žehná.
 • Lidí začnou postupně přehlížet nebo neposlouchat učení proroka. Nakonec proroka a jeho učení zavrhují a upadají do odpadlictví.
 • Následkem odpadlictví lidé ztrácejí znalost evangelia. Kněžská pravomoc je od nich odňata.
 • Když nastává vhodný čas a lidé jsou opět připraveni následovat Boha, Bůh vybírá jiného proroka, znovuzřizuje kněžství a Církev, a nařizuje tomuto prorokovi, aby učil evangeliu.

JEŽÍŠ KRISTUS ZALOŽIL SVOU CÍRKEV Děti Boží již od doby stvoření očekávaly příchod Spasitele Ježíše Krista. Jak náš Nebeský Otec slíbil, poslal před více než 2000 lety svého Syna Ježíše Krista na zem. Ježíš Kristus žil dokonalým, bezhříšným životem. Zorganizoval svou Církev, učil svému evangeliu a vykonal mnoho zázraků. Vybral dvanáct mužů, včetně Petra, Jakuba a Jana, aby se stali Jeho apoštoly. Učil je a předal jim kněžskou pravomoc, aby mohli učit v Jeho jménu a vykonávat posvátné obřady, jako například křest. Když Ježíš založil svou Církev, získával pokyny od našeho Nebeského Otce. Ježíš pak předával pokyny svým učedníkům. Učil své následovníky, že zjevení od boha je skála, na které postaví svou Církev. Ježíš Kristus na konci svého života trpěl a zemřel za hříchy každého, kdo kdy žil nebo bude žít na této zemi. Tato oběť se nazývá usmíření. Skrze Spasitelovo utrpení, smrt a vzkříšení nám může být odpuštěno. Ti, kteří v Něj mají víru, činí pokání a dodržují Jeho přikázání, získávají odpuštění hříchů a jsou naplněni pokojem a radostí. Ježíš Kristus po svém vzkříšení vedl své apoštoly prostřednictvím zjevení. V Bibli je zaznamenáno mnoho případů, kdy Ježíš pokračoval ve vedení své Církve (viz Skutkové 10; Zjevení 1:1). A tak byla Církev Ježíše Krista vedena Bohem, nikoli lidmi.

VELKÉ ODPADLICTVÍ Po smrti Ježíše Krista zlovolní lidé pronásledovali a zabili mnohé členy Církve. Jiní členové Církve odpadli od zásad, kterým učil Ježíš Kristus a Jeho apoštolové. Apoštolové byli zabiti a kněžská pravomoc – včetně klíčů potřebných pro vedení Církve a přijímání zjevení pro Církev – byla ze země odňata. Církev již nebyla vedena kněžskou pravomocí, a proto se do jejího učení vloudily omyly, Na zemi stále žili dobří lidé a velká část pravdy zde zůstala, ale evangelium, jak ho ustanovil Ježíš Kristus, bylo traceno, Toto období se nazývá velké odpadlictví. Toto odpadlictví vedlo ke vzniku mnoha církví s protichůdným učením. Během této doby mnoho mužů a žen hledalo pravdu, ale nebylo schopno ji najít. Mnozí dobří lidé věřili v Boha a v Ježíše Krista a snažili se pochopit pravdu a učit jí, avšak neměli úplné evangelium ani kněžskou pravomoc. V důsledku toho každá generace zdědila určitou úroveň odpadlictví, neboť lidé byli ovlivněni tím, co jim přenechala generace předcházející, včetně změn v Kristově evangeliu. Někteří inspirovaní lidé jako například Martin Luther nebo Jan Kalvín, poznali, že určité církevní postupy a nauky byly pozměněny nebo ztraceny. Snažili se reformovat (napravit) církve, ke kterým patřili. Bez kněžské pravomoci však nelze Kristovo evangelium navrátit do jeho původní podoby. Bylo zapotřebí znovuzřízení. Bůh věděl, že nastane odpadlictví. Skrze starozákonního proroka prohlásil: „Aj, dnové jdou,… že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových, Tak že [lidé] toulati se budou od more až k moři, a od půlnoci až na východ běhati, hledajíce slova Hospodinova, však nenajdou.“ Amos 8:11-12

ZNOVUZŘÍZENÍ EVANGELIA V roce 1820 náš Nebeský Otec znovu vybral proroka, jako to činil během celé historie lidstva, aby na zemi znovuzřídil evangelium a kněžství. Tento prorok se jmenoval Joseph Smith. Joseph byl jako mladý muž zmaten rozdíly mezi mnohými církvemi v oblasti, kde žil, a chtěl poznat, která církev je pravdivá. Věděl, že se mu nedostává moudrosti, a tak následoval radu, která se nachází v Bibli: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž neomlouvá, i budeť dána jemu.“ (Jakub 1:5.) Joseph Smith se rozhodl, že se zptá Boha, co má dělat. Když se Joseph modlil, aby poznal pravdu, zjevili se mu Náš Nebeský Otec a Ježíš Kristus. Ježíš řekl Josephovi, že se nemá připojit k žádné z církví, neboť „jsou na omylu“ a „přibližují [se] ke mně rty svými, ale srdce jejich je daleko ode mne, učí jako nauky přikázání lidská, majíce podobu božskosti, ale popírajíc moc její“ (Joseph Smith-Životopis 1:19). Stejně jako v případě Adama, Noéma brahama, Mojžíše a dalších proroků Bůh povolal Josepha Smitha, aby se stal prorokem, skrze nějž bylo znovuzřízeno úplné evangelium.

0001-135571700Znovuzřízení kněžství V roce 1829 Joseph Smith obdržel tutéž kněžskou pravomoc, kterou Ježíš Kristus dal svým apoštolům. Jan Křtitel, který pokřtil Ježíše, se zjevil Josephu Smithovi a předal mu Aronovo kněžství (neboli menší kněžství). Petr, Jakub a Jan (tři z původních apoštolů Ježíše Krista) se později zjevili Josephu Smithovi a předali mu Melchisedechovo kněžství (neboli vyšší kněžství). Poté, co Joseph Smith obdržel kěžskou pravomoc, bylo mu přikázáno, aby na zemi znovu zorganizoval Církev Ježíše Krista. Ježíš Kristus jeho prostřednictvím znovu povolal dvanáct apoštolů. Ježíš Kristus po svém vzkříšení vedl své apoštoly skrze zjevení, a právě tak nepřestává vést írkev v dnešní době skrze žijící proroky a apoštoly. V současné době je prorokem, kterého vybral Bůh, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. On, jeho rádci a dvanáct apoštolů jsou držitelé kněžské pravomoci, kterou měli všichni proroci a apoštolové v dřívějších dobách. Tito muži jsou proroci, vidoucí a zjevovatelé.   Mormon-book

KNIHA MORMONOVA Bůh v rámci znovuzřízení evangelia vynesl na světlo Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu. Joseph Smith přeložil mocí Boží tuto knihu z dávného záznamu napsaného na zlatých deskách. Kniha Mormonova je „záznam Božích jednání s dávnými obyvateli Amerik a obsahuje plnost věčného evangelia“ (Úvod ke Knize Mormonově). Kniha mormonova je mocným svědkem o Ježíši Kristu. Pomáhá nám porozumět Jeho učení, včetně toho, které je zaznamenáno v Bibli. Kniha Mormonova je přesvědčivým důkazem o znovuzřízení evangelia skrze Josepha Smitha. Můžete sami pro sebe poznat, že Kniha Mormonova je pravdivá. Abyste získali tuto znalost, musíte ji číst, přemítat o jejím poselství a přát si poznat, zde je tato kniha pravdivá. Musíte žádat svého Nebeského Otce, aby vám potvrdil, že to je Jeho slovo. Budete-li tak činit, Bůh vám zjeví skrze Ducha Svatého, že je pravdivá. Až zjistíte, že Kniha Mormonova je pravdivá, poznáte také skrze Ducha Svatého, že Joseph Smith byl prorok Boží, že skrze něj bylo znovuzřízeno evangelium Ježíše Krista a že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je v dnešní době vedena prorokem a apoštoly.

JAK TO MOHU POZNAT? Můžete poznat, že toto poselství je pravdivé. Zeptáte-li se Nebeského Otce v modlitbě, můžete od Něho získat odpověď skrze Ducha Svatého. Duch Svatý se také nazývá Duch Boží a jedním z jeho úkolů je svědčit o pravdě. Toto poznání může být pro vás zázrakem a může vám změnit život, ale obvykle přichází jako tiché ujištění bez nápadných projevů Boží moci. Duch Svatý potvrzuje pravdu pomocí pocitů, myšlenek a dojmů. Bible nás učí: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost [a] středmost.“ (Galatským 5:22-23.) Tyto pocity pocházející od Ducha Svatého jsou pro vás osobním zjevením, že evangelium Ježíše Krista, jak bylo znovuzřízeno prostřednictvím Josepha Smitha, je pravdivé. Pak je třeba, abyste se rozhodli, zda budete žít v souladu s tímto poznáním, které jste obdrželi.

DEFINICE TERMÍNŮ:

Apoštol Titul, který dal Ježíš Kristus Dvanácti mužům, které vybral jako své nejbližší spolupracovníky během svého působení na zemi a kterým předal pravomoc jednat v Jeho jménu. V současné době Ježíš Kristus povolal další muže, aby sloužili jako Jeho apoštolové. Apoštol, stejně jako v dřívějších dobách, je zvláštním svědkem Ježíše Krista a je držitelem Jeho pravomoci.

Aronovo kněžství Menší kněžství. Toto kněžství obsahuje pravomoc křtít a je pojmenováno pro Aronovi ze Starého Zákona v Bibli.

Duch Svatý Také se nazývá Svatý Duch, Duch Boží nebo Utěšitel. Svědčí o Nebeském Otci a Ježíši Kristu, zjevuje pravdu a učí pravdě.

Evangelium Plán našeho Nebeského Otce určený k tomu, aby nám pomohl získat pokoj v tomto životě a radost ve věčnosti. Evangeliu, jehož ústředním bodem je usmíření Ježíše Krista, vyžaduje, abychom věřili v Ježíše Krista, činili pokání, dali se pokřtít, přijali Ducha Svatého a vytrvali do konce.

Kněžství Pravomoc a moc Boží. Bůh udílí tuto moc člověku, aby mohl jednat v Jeho jménu. Jan Křtitel, který pokřtil Ježíše, znovuzřídil Aronovo kněžství a předal ho Josephu Smithovi. Melchisedechovo kněžství bylo znovuzřízeno třemi z Ježíšových dvanácti apoštolů – Petrem, Jakubem a Janem.

Křest Nezbytný krok pro získání odpuštění hříchů. Křtem a konfirmací prostřednictvím pravomoci kněžství se stáváme členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Křest se vykonává ponořením, to znamená, že osoba, která je křtěna, je krátce ponořena pod vodu. Křest ukazuje naši ochotu následovat Kristův příklad a uzavřít smlouvu s Bohem.

Melchisedechovo kněžství Vyšší neboli větší kněžství. Je pojmenováno po Melchisedechovi, o němž se píše ve Starém zákoně v Bibli a který byl spravedlivým vysokým knězem a králem.

Obřad Posvátný, oficiální úkon provedený pravomocí kněžství. Obřadem je například křest.

Odpadlictví Stav, kdy jednotlivci, Církev nebo celé národy opustí nebo se zřeknou evangelia Ježíše Krista. Odpadlictví vede k rozdělení, zmatku a ztrátě kněžské pravomoci neboli práva jednat ve jménu Božím.

Usmíření Událost, díky níž můžeme být smířeni s Bohem. Usmířit znamená podstoupit trest za hřích a sejmout tak účinky hříchu z kajících se hříšníků. Ježíš Kristus byl jediným, kdo byl schopen uskutečnit dokonalé usmíření za celé lidstvo. Usmíření zahrnovalo Jeho utrpení za naše hříchy, prolití Jeho krve a Jeho smrt na kříži a vzkříšení. Díky usmíření bude každý člověk, který kdy žil, vzkříšen. Usmíření nám také umožňuje získat odpuštění hříchů a žít navždy s Bohem.

Vzkříšení Opětovné spojení ducha se zdokonaleným hmotným tělem z masa a kostí, ke kterému dojde po tělesné smrti. Ježíš Kristus byl prvním člověkem, který byl vzkříšen.

Zjevení Komunikace mezi Bohem a Jeho dětmi, která obvykle probíhá skrze Ducha Svatého. Jednotlivci mohou obdržet zjevení jako vodítko pro svůj život, ale pouze Bohem vybraný prorok může obdržet zjevení pro celý svět. Zjevení přichází mnoha různými způsoby, ale nejčastěji ho přijímáme jako myšlenky, pocity a dojmy.

Znovuzřízení Vrácení něčeho do původního stavu; znovuzaložení; obnovení. Poté, co se ze země ztratila pravda a pravomoc, evangelium bylo znovuzřízeno prostřednictvím proroka Josepha Smitha. Znovuzřízení se liší od reformace tím, že reformovat znamená pozměnit stávající organizaci nebo zvyklosti ve snaze navrátit vše do původního stavu, kdežto znovuzřídit znamená znovuzaložit nebo obnovit v úplnosti původní organizaci nebo zvyklosti.

Plán Spásy

Článek byl zkopírován z církevní brožury

CO JE TO PLÁN SPASENÍ? Plán spasení je Boží plán určený pro štěstí Jeho dětí. Jeho ústředním bodem je usmíření Ježíše Krista. Budete-li následovat učení Ježíše Krista, najdete trvalý vnitřní klid v tomto životě a věčnou radost po smrti. Když se budete učit o plánu spasení, najdete odpovědi na tyto otázky: „Odkud jsem přišel/přišla?“ „Co je smyslem mého života?“ „Kam půjdu po tomto životě?“

ODKUD JSEM PŘIŠEL/PŘIŠLA? Váš život nezačal narozením a neskončí smrtí. Skládáte se z duchovního těla (někdy nazývaného duší) a z hmotného těla. Vašeho ducha stvořil váš Nebeský Otec a vy jste s Ním žili jako duch předtím, než jste se narodili na zem. Znali jste Ho a milovali jste Ho a 3218547255_7e272f0b50_oNebeský Otec znal a miloval vás. Toto období se nazývá předpozemský život. Během svého předpozemského života jste byli učeni zásadám a přikázáním, které vedou k dosažení štěstí. Rostli jste v moudrosti a učili jste se milovat pravdu. Učili jste se o plánu spasení. Během tohoto předpozemského života byl Ježíš Kristus vybrán jako Spasitel; dozvěděli jste se, že skrze Něj budete schopni překonat následky svých špatných rozhodnutí. Důležitou částí Božího plánu bylo to, že přijdete na zem, abyste obdrželi hmotné tělo a učili se správně rozhodovat. Nebudete si pamatovat, že jste žili v přítomnosti Nebeského Otce, ale On vám dá schopnost rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné. Budete schopni rozpoznat Jeho lásku a pravdu. Dáky svým zkušenostem a zkouškám se budete moci naučit, jak důsledně činit správná rozhodnutí. S pomocí Ježíše Krista se budete moci vrátit ke svému Nebeskému Otci a žít s Ním, až váš život na zemi skončí. Ve svém předpozemském životě jste se dozvěděli, že pouze tím, že se rozhodnete následovat Boží plán, budete moci získat trvalý klid a uspokojení v tomto životě i na věčnosti. Váš Nebeský Otec vás miluje, a proto vám dal svobodu jednání neboli schopnost se rozhodovat. Dovoluje vám, abyste se rozhodli, zda budete následovat Jeho plán a Pána Ježíše Krista. Satan, který byl jedním z Božích duchovních dětí, se vzbouřil proti našemu Nebeskému Otci a Jeho plán nepřijal. Chtěl nás všechny přinutit, abychom konali jeho vůli. Naneštěstí mnoho dětí našeho Nebeského Otce se rozhodlo následovat Satana. Satan a jeho následovníci byli vyhnáni z Boží přítomnosti a nebylo jim umožněno, aby se narodili na zemi. Existují i nadále jako duchové. Jsou nešťastní a chtějí, abyste byli nešťastní také. Pokoušejí vás i všechny Boží děti, abyste dělali to, co přináší neštěstí a co se Bohu nelíbí. V předpozemském životě jste se rozhodli věřit v Ježíše Krista a následovat Boží plán. Díky svým rozhodnutím jste se narodili na zemi. Pouze tehdy, když se budete rozhodovat stejně, můžete najít klid v tomto životě a budete se moci vrátit ke svému Nebeskému Otci a žít s Ním, až tento život skončí.

CO JE SMYSLEM MÉHO ŽIVOTA? Stvoření a pád Země byla stvořena jako místo, kde mohou děti našeho Nebeského Otce žít a získávat zkušenosti. Adam a Eva byli prvními Božími dětmi, které přišly na zem. Žili na místě nazývaném zahrada Eden, kde stále ještě byli v Boží přítomnosti. Náš Nebeský Otec dal Adamovi a Evě svobodu jednání neboli volnost v rozhodování. Přikázal jim, aby nejedli ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Uposlechnutí tohoto přikázání znamenalo, že mohli zůstat v zahradě, ale nemohli by činit pokrok tím, že by se učili prostřednictvím zkušeností a těžkostí. Satan pokoušel Adama a Evu, aby pojedli ze zakázaného ovoce, a oni se rozhodli tak učinit. Toto bylo součástí Božího plánu. Kvůli svému rozhodnutí byli odloučeni od Boží přítomnosti fyzicky i duchovně. Stali se smrtelnými, což znamená podrobenými hříchu a smrti. Bez Boží pomoci se k Bohu nemohli vrátit. Toto jejich fyzické a duchovní odloučení od Boha se nazývá pád. Náš Nebeský Otec poslal anděly a Ducha Svatého, aby učili Adama a Evu plánu spasení. Ústředním bodem tohoto plánu je usmíření Ježíše Krista, které umožňuje Božím dětem překonat následky pádu a získat radost v tomto životě i ve věčnosti. „Kdyby Adam neučinil přestupek nepadl by, ale zůstal by v zahradě Eden… A  [Adam a Eva] by neměli žádných dětí; pročež by zůstali ve stavu nevinnosti, nemajíce žádné radost, neboť neznali žádné bídy; nečiníce žádného dobra, neboť neznali žádného hříchu. Ale vizte, vše bylo učiněno moudrostí toho, který zná vše. Adam padl, aby lidé mohli býti; a lidé jsou, aby mohli míti radost.“ 2. Nefi 2:22-25

Váš život na zemi Následkem pádu jste odloučeni od Boha fyzicky i duchovně. Toto odloučení je součástí Božího plánu pro Jeho děti. Cílem toho, že jste odešli z Jeho přítomnosti, abyste přišli na zem, je získat tělo, zkušenosti a učit se správně rozhodovat. Mnohé věci v životě přinášejí radost, ale některé přinášejí zármutek. Tyto zkušenosti vám pomáhají rozlišovat mezi dobrem a zlem a pomáhají vám správně se rozhodovat. Bůh vás ovlivňuje k dobrému a k tomu, abyste Ho následovali, zatímco Satan vás pokouší, abyste si Boha nevšímali a abyste hřešili. (Hřešit znamená vědomě se rozhodnout, že uděláte něco špatného nebo neuděláte něco správného.) Když se rozhodujete, že budete následovat Boha a dodržovat Jeho přikázání, získáváte moudrost a váš charakter se upevňuje, Dokážete se radovat i v době zkoušek a dokážete čelit životním problémům s vnitřním klidem. Ve svém životě jste se mnohokrát rozhodli dobře, ale někdy jste se také rozhodli špatně. Když se rozhodujete špatně a hřešíte, oddělujete se tím do určité míry od Boha. V písmech se tomuto odloučení říká duchovní smrt. Kromě tohoto odloučení od Boha způsobuje hřích také pocit viny a hanby. Sami nemůžete překonat hřích a jeho následky. Christ in a white robe, kneeling near a large olive tree, with hands clasped, looking upward.

Usmíření Ježíše Krista Váš Nebeský Otec vás miluje, a proto poslal svého syna Ježíše Krista, aby zaplatil za vaše hříchy. Toto zaplacení za hříchy je součástí usmíření Ježíše Krista. Ježíš Kristus dobrovolně trpěl z vaše hříchy, bolesti, nemoci a trápení. Skrze svou milost a milosrdenství vám může pomáhat ve vašich zkouškách a může vás osvobodit od viny a hanby, která je následkem vašich hříchů. Když Ježíš zaplatil za vaše hříchy, nezbavil vás tím vaší svobody jednání neboli vás tím vaší svobody jednání neboli osobní zodpovědnosti – On vás neočistí proti vaší vůli. Abyste mohli získat Jeho pomoc a sílu, musíte v Něj věřit, činit pokání, dát se pokřtít, přijmout Ducha Svatého a rozhodnout se následovat Jeho učení až do konce života. Když budete spoléhat na usmíření, budete pociťovat lásku Boží a On vám bude pomáhat, abyste vytrvali ve svých zkouškách. Zažijete radost, pokoj a útěchu. Vše, co se v životě zdá být nespravedlivé, může být dáno do pořádku skrze usmíření Ježíše Krista a milosrdenství a lásku našeho Nebeského Otce. Usmíření je ústředním bodem plánu spasení.

KAM PŮJDU PO TOMTO ŽIVOTĚ Z hlediska pozemského života může tělesná smrt vypadat jako konec, ale ve skutečnosti je to začátek – další krok vpřed v plánu našeho Nebeského Otce. Po smrti váš duch opustí vaše tělo a odejde do duchovního světa, což je místo, kde se učíte a připravujete. V duchovním světě vám zůstávají vaše vzpomínky na tento život. Smrt nezmění vaši osobnost ani vaši touhu činit dobro nebo zlo. Pokud se rozhodnete následovat Krista během svého života na zemi, budete v duchovním světě pociťovat pokoj a odpočinete si od svých starostí. Ti, kteří se rozhodnou nenásledovat Ježíše Krista a nečinit pokání, budou nešťastní. Náš Nebeský Otec věděl, že mnoho Jeho dětí nebude mít nikdy příležitost dozvědět se o Ježíši Kristu během svého života a že další se rozhodnout nenásledovat Ho. Protože Bůh miluje své děti, umožnil těm, kteří jsou v duchovním světě, aby se dozvěděli o Jeho plánu, měli víru v Ježíše Krista a činili pokání. Ti, kteří přijmou Ježíše Krista a následují Ho, získají pokoj a odpočinek.

Vzkříšení a soud Jedním z velkých darů od Boha všem, kteří přijdou na zem, je vzkříšení, které je umožněno usmířením Ježíše Krista. Když Ježíš zemřel na kříži, Jeho duch odešel do duchovního světa. Tři dny poté se Jeho duch znovu spojil s Jeho oslaveným, zdokonaleným tělem, které již nemůže zemřít. Toto opětovné spojení těla a ducha se nazývá vzkříšení. Každý, kdo se narodí na zem, bude vzkříšen. Poté, co budete vzkříšeni, budete před Bohem souzeni podle svých skutků a tužeb svého srdce.

Stupně slávy Poté, co budete souzeni, budete žít v určitém stupni slávy. Protože skutky a tužby jednotlivých lidí se liší, nebe zahrnuje různá království neboli stupně slávy.

 • Celestiální království. v celestiálním království přebývají náš Nebeský Otec a Ježíš Kristus. Pokud žijete podle evangelia Ježíše Krista a jste očištěni od hříchu díky usmíření, obdržíte místo v tomto nejvyšším království. Budete žít v Boží přítomnosti a poznáte dokonalou radost.
 • Terestriální království. Lidé, kteří odmítají přijmout evangelium Ježíše Krista, ale kteří žijí úctyhodným životem, obdrží místo v terestriálním království.
 • Telestiální království. Ti, kteří pokračují ve svých hříších a nečiní pokání, obdrží místo v telestiálním království.

CO TENTO PLÁN ZNAMENÁ PRO MĚ OSOBNĚ? Když porozumíte tomu, že Bůh je váš Otec, že vás miluje a že vám umožnil, abyste zde získali zkušenosti a poznání a stali se po tomto životě takovými, jako je On, poznáte, jak důležitá jsou vaše rozhodnutí během tohoto života. Porozumíte tomu, že proto, abyste obdrželi úplná požehnání vyplývající z plánu našeho Nebeského Otce, musíte následovat Ježíše Krista.

JAK TO MOHU POZNAT? Díky znovuzřízení evangelia Ježíše Krista prostřednictvím proroka Josepha Smitha jsme získali větší znalost o plánu spasení. Když se v modlitbě zeptáte svého Nebeského Otce, můžete sami pro sebe poznat, že tyto věci jsou pravdivé. On vám odpoví skrze Ducha Svatého. Duchu Svatému se také říká Duch Boží a jedním z Jeho poslání je svědčit o pravdě. Duch Svatý zjevuje a potvrzuje pravdu pomocí pocitů, myšlenek a dojmů. Pocity, které přicházejí od Ducha Svatého, jsou mocné, jsou však také obvykle jemné a tiché. Bible nás učí: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost [a] středmost.“ (Galatským 5:22-23.) Tyto pocity jsou potvrzením od Ducha Svatého, že toto poselství je pravdivé. Pak je třeba, abyste se rozhodli, zda budete žít v souladu s učením Ježíše Krista, jak bylo znovuzřízeno prostřednictvím Josepha Smitha.

DEFINICE TERMÍNŮ:

Duch: Ta část člověka, která před narozením žila s Nebeským Otcem. Během života na zemi je duch spojen s hmotným tělem. Po smrti žije duch dál.

Duchovní smrt: Odloučení od Boha následkem neposlušnosti Jeho přikázání. Když činíme pokání a dodržujeme Jeho přikázání, jsme díky usmíření Ježíše Krista spaseni z duchovní smrti.

Duchovní svět: Místo, kde přebývá náš duch mezi smrtí a vzkříšením. Pro ty, kteří žili spravedlivým životem, bude duchovní svět místem pokoje a radosti.

Milost: Božská pomoc a síla poskytovaná skrze milosrdenství a lásku Ježíše Krista. Prostřednictvím Jeho milosti, který je možná díky Jeho usmíření, bude celé lidstvo vzkříšeno. Prostřednictvím Jeho milosti také ti, kteří soustavně činí pokání a žijí podle Jeho evangelia, budou v tomto životě pociťovat trvalý pocit blízkosti k svému Nebeskému Otci a po tomto životě budou žít v Jeho přítomnosti.

Obřad: Posvátný, oficiální úkon provedený pravomocí kněžství. Obřadem je například křest, obdržení Ducha Svatého a svátost. Obřady jsou často prostředkem, kterým uzavíráme smlouvy s Bohem.

Pád: Událost, díky níž se lidstvo stalo smrtelným. Důsledkem pádu je duchovní a fyzické odloučení od Boha. Kvůli tomu, že první lidé – Adam a Eva – nebyli poslušni Božích přikázání, byli odloučeni od Jeho přítomnosti (tomuto odloučení se také říká duchovní smrt) a stali se smrtelnými (podrobenými tělesné smrti). My, jako potomci Adama a Evy, jsme rovněž odloučeni od Boha a podléháme tělesné smrti. Usmíření Ježíše Krista překonává účinek jak tělesné, tak duchovní smrti. Plán spasení Plán našeho Nebeského Otce nám umožňuje, abychom se stali takovými, jako je On, a abychom obdrželi plnost radosti. Tento plán, jehož ústředním bodem je usmíření Ježíše Krista, zahrnuje všechna přikázání, obřady a nauky evangelia.

Předpozemský život: Náš život předtím, než jsme se narodili na tuto zem. Během našeho předpozemského života jsme žili v přítomnosti našeho Nebeského Otce jako Jeho duchovní děti. Neměli jsme hmotné tělo.

Spasení: Vysvobození z hříchu a smrti. Spasení je možné díky usmíření Ježíše Krista. Skrze vzkříšení Ježíše Krista bude každý moci překonat účinky smrti. Vírou v Ježíše Krista můžeme být také spaseni z následků svých hříchů. Tato víra se projevuje životem naplněným pokáním, poslušností zákonů a obřadů evangelia a službou Kristu.

Svoboda: jednání Dar od Boha, který umožňuje rozhodovat se mezi dobrem a zlem, mezi tím, co je správné a co je špatné.

Tělesná smrt: Oddělení ducha od smrtelného těla. Když hmotné tělo umírá, duch žije dál v duchovním světě. Tělesnou smrt překonáme díky vzkříšení, které bylo umožněno díky usmíření Ježíše Krista.

Usmíření: Událost, díky níž můžeme být smířeni s Bohem. Usmířit znamená podstoupit trest za hřích a sejmout tak účinky hříchu z kajících se hříšníků. Ježíš Kristus byl jediným, kdo byl schopen uskutečnit dokonalé usmíření za celé lidstvo. Usmíření zahrnovalo Jeho utrpení za naše hříchy, prolití Jeho krve a Jeho smrt na kříži a vzkříšení. Díky usmíření bude každý člověk, který kdy žil, vzkříšen. Usmíření nám také umožňuje získat odpuštění hříchů a žít navždy s Bohem.

Vzkříšení: Opětovné spojení ducha se zdokonaleným hmotným tělem z masa a kostí, ke kterému dojde po tělesné smrti. Ježíš Kristus byl prvním člověkem, který byl vzkříšen. Po vzkříšení nebude duch již nikdy oddělen od těla a člověk bude žít navždy. Každý, kdo kdy žil bude díky usmíření vzkříšen.

Evangelium Ježíše Krista

Článek byl zkopírován z církevní brožury

CO JE TO EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA? Evangelium Ježíše Krista je plán našeho Nebeského Otce určený pro štěstí a spasení Jeho dětí. Nazývá se evangeliem Ježíše Krista, protože ústředním bodem tohoto plánu je usmíření Ježíše Krista. Náš Nebeský Otec podle svého plánu poslal svého Syna Ježíše Krista na tento svět, aby nám ukázal, jak žít smysluplně a šťastně a jak získat věčnou radost po tomto životě. Skrze milost a milosrdenství Ježíše Krista můžete být očištěni od hříchu a můžete pociťovat klid svědomí. Můžete se stát hodni toho, abyste po tomto životě mohli žít v přítomnosti Nebeského Otce. Abyste získali tento pokoj a sílu, musíte se učit zásadám a obřadům evangelia a musíte se jimi řídit. Zásada je určitá pravda, kterou lze použít v životě; obřad je posvátný, oficiální úkon, který je vykonán pravomocí kněžství a je často prostředkem, jímž uzavíráme smlouvu s naším Nebeským Otcem. Prvními zásadami evangelia jsou víra v Ježíše Krista a pokání. Prvními obřady evangelia jsou křest a přijetí Ducha Svatého. Je třeba, abyste se poté, co se naučíte prvním zásadám evangelia a začnete se jimi řídit, a poté, co přijmete obřady evangelia, snažili následovat Kristův příklad po celý zbytek života. Této nepřetržité věrnosti se říká „vytrvání do konce“.

VÍRA V JEŽÍŠE KRISTA Víra je silné přesvědčení, které motivuje člověka k činu. Víra, která vede k odpuštění hříchů, se zaměřuje na Ježíše Krista, díky jehož usmíření je odpuštění možné. Víra v Ježíše Krista znamená něco více než jen pasivní přesvědčení, že existuje. Znamená to věřit, že je Syn Boží a že trpěl za vaše hříchy, trápení a slabosti. Znamená to jednat na základě tohoto přesvědčení. Víra v Ježíše Krista vás vede k tomu, abyste Ho milovali, důvěřovali Mu a byli poslušni Jeho přikázání.

POKÁNÍ Víra v Ježíše Krista vás vede k touze změnit svůj život k lepšímu. Když studujete evangelium, poznáváte, že jste zhřešili neboli jednali proti vůli Boží a proti Jeho učení. Skrze pokání můžete změnit myšlenky, touhy, zvyky a činy, které nejsou v souladu s Boží učením. Bůh slibuje, že když budete činit pokání, On vám vaše hříchy odpustí. Činit pokání znamená:

 • Uvědomit si, ž jste zhřešili, a pociťovat upřímnou lítost nad tím, co jste udělali.
 • Přestat dělat to, o je špatné, a snažit seto již nikdy neopakovat.
 • Vyznat své hříchy Pánu a požádat o odpuštění. Toto přináší velkou úlevu. Pokud jste zhřešili vůči jinému člověku, je třeba požádat i jeho o odpuštění
 • Napravit, co jste způsobili. Udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste napravili problémy, které vaše jednání mohlo způsobit.
 • Dodržovat přikázání. Dodržování Božích přikázání vnese moc evangelia do vašeho života. Evangelium vám dodá sílu, abyste dokázali zanechat svých hříchů. Dodržovat přikázání také znamená poskytovat službu, odpouštět druhým a účastnit se církevních shromáždění.
 • Přijmout Spasitele. Nejdůležitější částí pokání je uvědomit si, že odpuštění lze získat díky Ježíši Kristu. Možná vás někdy napadlo, že Bůh vám závažné hříchy neodpustí. Spasitel však trpěl za naše hříchy, abychom je mohli odložit, dokonce i ty závažné. Výsledkem opravdového pokání je odpuštění, pokoj, útěcha a radost.

Pokání někdy neznamená dělat velké změny. Často to prostě jen vyžaduje dát si pevnější závazek, že budete žít podle Boží vůle. Opravdové pokání neproběhne vždy rychle; buďte trpěliví sami se sebou a snažte se dělat to, co je správné, a snažte se napravovat chyby, které děláte. Když budete činit pokání, zažijete změnu srdce. Již nebudete mít touhu hřešit. Poznáte, že jste dítě Boží a že již nemusíte neustále opakovat tytéž chyby. Vaše touha následovat Boha bude stále silnější a hlubší.

KŘEST A DUCH SVATÝ Víra v Ježíše Krista a pokání vás připravují na křest a přijetí Ducha Svatého. Ježíš Kristus učil, že každý musí být pokřtěn vodou a Duchem (Duchem Svatým) na odpuštění hříchů. Skrze křest vykonaný tím, kdo má kněžskou pravomoc, a skrze přijetí Ducha Svatého budete duchovně znovuzrozeni.

Proč potřebuji být pokřtěn(a)? Ježíš Kristus nám dal příklad tím, že byl pokřtěn, aby naplnil „všelikou spravedlnost“ (Matouš 3:15). Když jste pokřtěni, získáváte odpuštění svých hříchů (viz Skutkové 2:38). Uzavíráte smlouvu neboli slib s Bohem – vy slibujete, že přijmete Ježíše Krista za svého Spasitele, že Ho budete následovat a že budete dodržovat Jeho přikázání. Váš Nebeský Otec vám slibuje, že pokud dodržíte svou část smlouvy, On vám odpustí vaše hříchy. Když jste pokřtěni správnou pravomocí, vaše hříchy jsou smyty. Křest spočívá v krátkém ponoření do vody. Tímto způsobem byl pokřtěn Ježíš Kristus. Křest ponořením je posvátný symbol smrti, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista; představuje konec vašeho starého života a začátek nového života, do kterého vstupujete jako následovník Ježíše Krista.

Proč potřebuji přijmout Ducha Svatého? Zatímco křest z vás smývá vaše hříchy, Duch Svatý vás posvěcuje neboli očišťuje. Zůstanete-li věrní své smlouvě křtu, můžete mít Ducha Svatého vždy při sobě. Každý dobrý člověk může pociťovat vliv Ducha Svatého, ale jen ti, kdo jsou pokřtěni a kdo obdrží Ducha Svatého, mají právo na Jeho neustálý vliv po celý svůj život. Duch Svatý vám pomáhá rozpoznat pravdu a chápat ji. Poskytuje duchovní sílu a inspiraci. Utěšuje vás v těžkých chvílích a vede vás při vašem rozhodování. Skrze Ducha Svatého můžete pociťovat Boží lásku a vliv v každodenním životě. Vaše schopnost těšit se z tohoto božského daru závisí na vaší poslušnosti Božích přikázání. Duch Svatý nemůže zůstat s těmi, kdo nežijí podle Božího učení. Tito lidé toto výsadní právo na Jeho vedení a inspiraci ztrácejí. Vždy se snažte být hodni společenství a vedení Ducha Svatého. Ducha Svatého obdržíte po křtu. Během obřadu, který se nazývá konfirmace, jeden nebo více oprávněných nositelů kněžství vloží ruce na vaši hlavu, Konfirmují (potvrdí) vás za člena Církve a požehnají vám, abyste přijali Ducha Svatého. Tento obřad se obvykle koná v rámci církevního shromáždění nedlouho po křtu. Když jste pokřtěni a konfirmováni, stáváte se členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.   Svátost Poté, co jste pokřtěni, můžete každý týden obnovovat svou smlouvu křtu tím, že přijímáte svátost. Během shromáždění svátosti se požehná chléb a voda jako připomínka usmíření Ježíše Krista a poté se svátost roznese shromážděným členům. Chléb představuje Jeho tělo a voda představuje Jeho krev. Když obnovujete svou smlouvu křtu, je vám slíbeno, že budete mít Ducha Svatého vždy při sobě.

VYTRVEJTE DO KONCE Vírou v Ježíše Krista, pokáním a obřadem křtu a konfirmace se stáváte členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Poté, co se stanete členem Církve, se bude vaše poznání dále prohlubovat. Budete i nadále používat víru v Ježíše Krista, činit pokání, obnovovat svou smlouvu křtu přijímáním svátosti a následovat vedení Ducha Svatého. Tyto první zásady a obřady evangelia představují vzor, který je třeba následovat celý život. Tomuto celoživotnímu závazku se často říká „vytrvání do konce“. Snaha vytrvat do konce vnáší do života směr, pokoj a štěstí. Když budete sloužit a pomáhat lidem kolem sebe, budete pociťovat radost plynoucí z toho, že se snažíte být více takovým, jaký je Ježíš Kristus. Porozumíte lépe svému vztahu k Nebeskému Otci a budete pociťovat Jeho dokonalou lásku, kterou k vám chová. Budete pociťovat naději a najdete smysl života v tomto často nešťastném a neklidném světě. Evangelium Ježíše Krista je způsob života. „Pročež, musíte se tlačiti kupředu se stálostí v Kristu, majíce dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež, budete-li se tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově, a vytrváte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti život věčný.“ 2. Nefi 31:20

JAK TO MOHU POZNAT? Evangelium Ježíše Krista bylo znovuzřízeno skrze zjevení od Boha proroku Josephu Smithovi a dalším prorokům. Když se v modlitbě zeptáte svého Nebeského Otce, můžete sami pro sebe poznat, že tyto věci jsou pravdivé. On vám odpoví skrze Ducha Svatého, kterému se také říká Duch Boží. Duch Svatý svědčí o Nebeském Otci a Ježíši Kristu. Potvrzuje pravdu pomocí pocitů, myšlenek a dojmů. Pocity, které přicházejí od Ducha Svatého, jsou mocné a tiché. Bible nás učí: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost [a] středmost.“ (Galatským 5:22-23.) Tyto pocity jsou potvrzením od Ducha Svatého, že toto poselství je pravdivé. Pak je třeba, abyste se rozhodli, zda budete žít v souladu s evangeliem Ježíše Krista, jak bylo znovuzřízeno prostřednictvím Josepha Smitha.

DEFINICE TERMÍNŮ: 

Konfirmace Způsob, kterým člověk přijímá Ducha Svatého. Během tohoto obřadu, který se obvykle koná na shromáždění svátosti nedlouho po křtu, je člověk konfirmován (potvrzen) za člena Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů neboli stává se jejím členem.

Křest Nezbytný krok pro získání odpuštění hříchů. Křtem a konfirmací prostřednictvím pravomoci kněžství se stáváme členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Křest se vykonává ponořením, to znamená, že osoba, který je křtěna, je krátce ponořena pod vodu. Křest ukazuje naši ochotu následovat Kristův příklad a uzavřít smlouvu s Bohem.

Milost Božská pomoc a síla poskytovaná skrze milosrdenství a lásku Ježíše Krista. Prostřednictvím Jeho milosti, který je možná díky Jeho usmíření, bude celé lidstvo vzkříšeno. Prostřednictvím Jeho milosti také ti, kteří soustavně činí pokání a žijí podle Jeho evangelia, budou v tomto životě pociťovat trvalý pocit blízkosti k svému Nebeskému Otci a po tomto životě budou žít v Jeho přítomnosti.

Obřad Posvátný, oficiální úkon provedený pravomocí kněžství. Obřadem je například křest, obdržení Ducha Svatého a svátost. Obřady jsou často prostředkem, kterým uzavíráme smlouvy s Bohem.

Smlouva Dohoda mezi Bohem a Jeho dětmi. Bůh stanovuje podmínky smlouvy a my souhlasíme s tím, že Ho budeme poslušni. Bůh nám za naši poslušnost slibuje určitá požehnání.

Spasení Vysvobození z hříchu a smrti. Spasení je možné díky usmíření Ježíše Krista. Skrze vzkříšení Ježíše Krista bude každý moci překonat účinky smrti. Vírou v Ježíše Krista také můžeme být spaseni z následků svých hříchů. Tato víra se projevuje životem naplněným pokáním, poslušností zákonů a obřadů evangelia a službou Kristu.

Svátost Obřad, který členům Církve připomíná usmíření Ježíše Krista. Přijímáním svátosti obnovujeme smlouvu, kterou uzavíráme při křtu. Požehná se chléb a voda a pak se nabízí shromážděným členům. Chléb představuje tělo Ježíše Krista a voda představuje Jeho krev. Tento obřad se koná každý týden v rámci bohoslužby, které se říká shromáždění svátosti.

Usmíření Událost, díky níž můžeme být smířeni s Bohem. Usmířit znamená podstoupit trest za hřích a sejmout tak účinky hříchu z kajících se hříšníků. Ježíš Kristus byl jediným, kdo byl schopen uskutečnit dokonalé usmíření za celé lidstvo. Usmíření zahrnovalo Jeho utrpení za naše hříchy, prolití Jeho krve a Jeho smrt na kříži a vzkříšení. Díky usmíření bude každý člověk, který kdy žil, vzkříšen. Usmíření nám také umožňuje získat odpuštění hříchů a žít navždy s Bohem.

Proč je rodina pro církev tak důležitá?

Proč je rodina pro církev tak důležitá?

Bůh je náš Otec. Stvořil nás a denně nad námi bdí. Miluje nás více, než kdy můžeme pochopit, ale během tohoto smrtelného života od Něj nemůžeme dostat objetí. Nebeský Otec nám tedy dává rodiny, aby byly naším podpůrným systémem a ukazovaly nám malou část lásky, učení...

Proč Bůh dovoluje, aby se stávaly špatné věci?

Proč Bůh dovoluje, aby se stávaly špatné věci?

Proč se stávají špatné věci? To je jedna z největších a nejtěžších otázek života. Proč se zdá, že někteří z nás mají věčné neštěstí, zatímco jiní procházejí životem hladce? Tady je pravda: Každý prochází nepřízní a těžkostmi, i když to zvenčí nemusíme vidět. Životní...

Co jsou Mormonské chrámy a co tam děláme?

Co jsou Mormonské chrámy a co tam děláme?

Možná jste sem tam viděli budovu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ale co ty větší, vzněšenější budovy? Tyto budovy jsou chrámy Svatých posledních dnů. Mnoha lidem připadají tajemné, protože ne každý může jít dovnitř. Jsou tedy tajné a nebo posvátné?...

Někdo, koho mám rád, nevidí potřebu chodit do církve. Co mu mám říct?

Někdo, koho mám rád, nevidí potřebu chodit do církve. Co mu mám říct?

Možná jste slyšeli, jak někdo říká: „Považuji se za duchovního člověka, a to mi stačí. Proč bych měl být součástí církve?“ Jak bychom na tuto otázku mohli odpovědět způsobem, který je láskyplný a zároveň užitečný? Jedná se o důležité téma, protože i výzkumy poukazují...

Slovo moudrosti – Opravdu nemůžeme pít čaj?

Slovo moudrosti – Opravdu nemůžeme pít čaj?

Dnes se podíváme na otázku, kterou si možná kladete: Proč členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nepijí čaj? Co je na čaji špatného a co vlastně znamená Slovo moudrosti? Co je Slovo moudrosti? Slovo moudrosti je zjevení, které prorok Joseph Smith obdržel...

5 učení Ježíše, která zlepší váš život

5 učení Ježíše, která zlepší váš život

Během svého působení na zemi Ježíš učil, jak být šťastný, nalézt mír a vrátit se k Bohu. Jeho evangelium je aktuální i dnes. Pokud budete následovat Ježíše a aplikovat těchto pět lekcí, které učil, váš život bude radostnější a plný smyslu. 1. Miluj Boha a svého...