Během svého působení na zemi Ježíš učil, jak být šťastný, nalézt mír a vrátit se k Bohu. Jeho evangelium je aktuální i dnes. Pokud budete následovat Ježíše a aplikovat těchto pět lekcí, které učil, váš život bude radostnější a plný smyslu.

1. Miluj Boha a svého bližního

Když byl Ježíš dotázán, které přikázání je nejdůležitější, odpověděl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Matouš 22:37–39).

Když nahradíte nenávist láskou a hněv laskavostí, budete se cítit blíže k Bohu a zaznamenáte více míru ve svém životě.

2. Žijte podle Zlatého pravidla

Ježíš učil Zlaté pravidlo během svého Kázání na hoře: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“ (Matouš 7:12). Jinými slovy, zacházejte s ostatními tak, jak chcete, aby oni zacházeli s vámi. Tím posílíte své vztahy a budete šťastnější.

3. Mějte víru v Ježíše Krista

V Janovi 3:16 čteme: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Mít víru v Ježíše Krista znamená věřit v Něho a jeho učení. Tím budete požehnáni v tomto životě i v životě budoucím.

4. Upřímně komunikujte s Bohem

Ježíš nás učil příkladem, že bychom měli často modlit se k Bohu, našemu Nebeskému Otci. Bůh vás miluje a je připraven vám pomoci. Komunikujte s Ním prostřednictvím modlitby, vyjadřujte vděčnost a žádejte o to, co potřebujete.

5. Svobodně odpouštějte

Když byl Ježíš na zemi, Petr se ho zeptal: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, který proti mně zhřeší? Až sedmkrát?“ Ježíš odpověděl: „Neříkám ti do sedmi, ale do sedmdesátisedmkrát“ (Matouš 18:21–22). Když svobodně nabízíme odpuštění ostatním, můžeme přivést více míru a odpuštění do našich vlastních životů.

Následování těchto pěti učení Ježíše může obohatit váš život radostí a smyslem.