Možná jste sem tam viděli budovu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ale co ty větší, vzněšenější budovy? Tyto budovy jsou chrámy Svatých posledních dnů. Mnoha lidem připadají tajemné, protože ne každý může jít dovnitř.

Jsou tedy tajné a nebo posvátné?

STRUČNÁ HISTORIE CHRÁMŮ

První záznamy o chrámu, které najdeme v Bibli je Mojžíšův stánek. Na rozdíl od dnešních chrámů byl přenosný, což znamená, že když Izraelité cestovali, brali si svatostánek s sebou. V Písmech také čteme o chrámech Šalomounových, Zerubábelových a Herodových. Chrámy byly klíčovou součástí uctívání během starozákonní i novozákonní éry.

První záznamy o chrámu, které najdeme v Bibli je Mojžíšův stánek. Na rozdíl od dnešních chrámů byl přenosný, což znamená, že když Izraelité cestovali, brali si svatostánek s sebou. V Písmech také čteme o chrámech Šalomounových, Zerubábelových a Herodových. Chrámy byly klíčovou součástí uctívání během starozákonní i novozákonní éry.

Po Kristově smrti byl chrámový závoj roztržen. Mnozí věří, že to znamenalo, že chrámové uctívání již není nutné. Existují však dva další důvody, proč mohl být závoj roztržen. Zaprvé to může být považováno jako symbol Kristovy smrti. Zlomil bariéru mezi smrtí a věčným životem. Roztržený závoj mohl také symbolizovat, že nyní jsou všichni v chrámu vítáni, nejen vysocí kněží jednou ročně.

Později i po Kristově smrti byl chrám stále využíván apoštoli, kteří tam uctívali (Skutky 22:17-18). Když rychle skočíme do dnešní doby – některé náboženství již nevěří v chrámové uctívání, ale stále máme doklady o tomto pradávném uctívání uloženy v architektuře a tradici.

MODERNÍ CHRÁMY

V roce 1836 byl první moderní chrám postaven v Kirtlandu v Ohiu pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Dnes je po celém světě postaveno, ve výstavbě nebo oznámeno 282 chrámů.

V dnešním chrámu se provádí mnoho mimořádných a posvátných obřadů, které Svatí posledních dnů považují za důležitou součást spasení, včetně: křtu, přijetí daru Ducha Svatého, předobřady (mytí a pomazání), obdarování a zpečetění.

Pojďme se na ně podívat podrobněji:

Křest:

Křest v chrámu je odlišný od běžného křtu. V chrámu mohou být lidé křtěni zástupně za mrtvé, což znamená, že to dělají jménem mrtvých. Ne, nekřtíme mrtvé lidi. Živí lidé jsou křtěni místo nich a oni tak dostanou šanci tento obřad přijmout či ne. Věříme, že v duchovním světě budou lidé učeni o evangeliu, ale nebudou mít příležitost být pokřtěni. Můžeme se za ně nechat pokřtít zde na Zemi a oni mohou evangelium a křest přijmout nebo ne.

Přijetí Ducha Svatého:

Po křtu následuje přijetí daru Ducha Svatého. To je stále důležitý dar, i pro ty, kteří zemřeli. Také se to provádí zástupně a vkládáním rukou. Pouze držitelé kněžství mají autoritu provádět tento obřad.

Předobřady:

Během předobřadů jste očištěni vodou (umývání) a posvěceni tím, že jste požehnáni a pomazáni olejem. Toto je svatý obřad jako příprava na přijetí obdarování.

Po tomto obřadu můžete začít nosit garmenty, vnější symbol svých smluv nebo slibů s Bohem.

Mnohé náboženství nosí obřadní oděv jako svrchní vrstvu, například hidžáb muslimských žen, turban sikhů nebo roucha buddhistických mnichů. Garment pro Svaté posledních dnů slouží jako duchovní a symbolická ochrana před pokušením a zlem světa.

Obdarování:

Obdarování znamená dar nebo požehnání. Při obřadu obdarování se učíme o třech pilířích věčnosti: stvoření, pádu a smíření. Obdarování nás připravuje na to, abychom se stali více podobnými Bohu, když s ním uzavíráme svaté smlouvy nebo sliby.

Slibujeme, že budeme poslušni přikázání, žít evangelium Ježíše Krista, být čistými a věrnými svému partnerovi a být ochotni věnovat vše, co máme, Bohu.

Zpečetění:

Ano, můžeme se brát v chrámech! Páry mohou být zpečetěny k sobě navzájem a svým dětem nejenom pro tento život, ale i ten příští. To znamená, že smrtí jejich rodina nekončí. Věříme, že pokud budeme věrní svým slibům, budeme s našimi milovanými i v příštím životě.

Tato zpečetění je možná díky moci obnoveného kněžství. Je to největší požehnání na Zemi pro rodiny. Během běžného svatebního obřadu říká oddávající párům, že jejich manželství je “dokud vás smrt nerozdělí”. V chrámech Svatých posledních dnů se páry říkají, že budou spolu “na čas a na věčnost”.

Musíte mít svatbu v chrámu? Ne, ale je to úžasné požehnání. Věčné manželství má za cíl nám pomoci stát se lepšími tím, že nás učí, jak obětovat a pomáhat se zdokonalovat jako rodina, místo abychom to dělali sami.

PROČ MÁME CHRÁMY?

Účelem chrámu je spojit se s Bohem a symbolicky vstoupit do Jeho přítomnosti. Proto má každý chrám vyryta slova „Dům Páně“.

Mnozí lidé věří, že musíte být dokonalí, abyste mohli vstoupit do chrámu, ale to není pravda. Nemusíte. Jen musíte být ochotni se učit, růst a snažit se stát se lepšími.

V chrámu můžeme dostávat odpovědi na modlitby, cítit Boží lásku, učit se o Jeho plánu štěstí, získat věčnou perspektivu a vykonávat obřady, abychom mohli být s našimi rodinami navždy.

MŮŽU VSTOUPIT DO CHRÁMU?

Máte zájem vidět chrám Svatých posledních dnů? Před zasvěcením chrámu jako domu Páně, jsou k dispozici prohlídky během otevřených dveří. Tyto prohlídky jsou pro všechny, aby viděli chrám a proč je pro Svaté posledních dnů tak zvláštní.

Chrám je pak formálně zasvěcen a členové církve, kteří se připravili, do něho mohou vstoupit. Jakmile je chrám oddělen jako svatá budova, slouží jako dům Páně na Zemi, kde Jeho děti mohou cítit blízkost k Bohu.