V roce 1842 sepsal Joseph Smith – první prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – třináct základních bodů tohoto náboženství. 8. bod říká:

„Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.“

A zhruba v tuto chvíli si kdokoli, kdo není součástí našeho náboženství, pravděpodobně říká: „Wow, tahle věta je plná rouhání.“ Ale nemějte strach! Všechno to probereme.

V tomto dílu se podíváme na dvě otázky:

Je Bible bezchybná a neomylná?

A mohou existovat písma mimo stránky Bible?

Lehce zabrousíme i ke Knize Mormonově, ale mnohem podrobněji se na ni podíváme v jednom z dalších dílů.

Ano, věříme, že Bible je písmo svaté *hvězdička* nakolik je přeložena správně. Věříme, že v Bibli mohou existovat chyby. Věříme, že Bůh inspiroval lidi v tom, co mají napsat, ale tito lidé byli smrtelníci. Ne celá Bible byla napsána doslova prstem Božím jako desatero přikázání. Napsali ji chybující smrtelníci, další chybující smrtelníci ji kanonizovali a jiní chybující smrtelníci ji znovu a znovu a znovu překládali. Doufejme, že nikdo z nich se nesnažil něco záměrně pozměnit, ale Svatí posledních dnů stejně nechávají v interpretaci biblických textů prostor pro lidské chyby.

Zde je jeden celkem nevinný příklad: Když Saul kráčí po cestě do Damašku s několika dalšími lidmi, objeví se světlo a navštíví ho vzkříšený Kristus. Ve Skutcích 9:7 se píše: „Ti pak muži, kteříž šli za ním, stáli, ohromeni jsouce, hlas zajisté slyšíce, ale žádného nevidouce.“

Ale později, když se tento příběh objevuje znovu ve Skutcích 22:9, Pavel říká: „Ti pak, kteříž se mnou byli, světlo zajisté viděli a přestrašeni jsou, ale hlasu toho, kterýž se mnou mluvil, neslyšeli.“

Je to drobný problém, který nijak zvlášť neovlivňuje tento Biblický příběh, ale jde o tohle: Pokud věříte, že Bible je dokonalá, musíte tyto dva verše nějakým způsobem sladit. A lidé dokonce i přišli na způsoby, jak to udělat. I Svatí posledních dnů se mohou pokusit tyto verše sladit, nebo se na ně prostě můžeme podívat a říct: „Hmm… To je zvláštní. Někdo ten příběh asi nezaznamenal přesně.“

Věříme, že nauka o biblické neomylnosti není učením, které by se vyskytovalo v Bibli jako takové. Jak je to možné? Nový zákon tak, jak ho známe, vznikl až dalších 200 let poté, co byla dopsána jeho poslední kniha. Žádný z autorů nepsal přímo do Bible jako takové, ale spíše psali svá vlastní oddělená díla, ve kterých se odkazovali na předešlé práce, které měli k dispozici. A žádná z těchto děl netvrdí, že jsou dokonale přesná.

K tomu navíc věříme, že mnoho velice důležitých „jasných a cenných pravd“ se z Bible v průběhu staletí ztratilo. Tyto pravdy zahrnují mimo jiné: pravou podstatu Boha, důraz na zásady a obřady evangelia – zvláště ve starozákonní době, učení o předsmrtném životě, a další.

Bible jako celek je inspirovaným zdrojem pravdy, ale nevěříme, že je dokonalá nebo že obsahuje vše, co nám kdy Bůh chtěl říct. Naopak, Bible je důkazem, že Bůh vždy povolával proroky, aby předávali Jeho slovo Jeho dětem, ať už jsou kdekoli. Bible je záznamem učení těchto proroků z Afriky, z Asie a z Evropy. Věříme, že Bůh povolal proroky také na americkém kontinentě. Záznam jejich učení se nazývá Kniha Mormonova. „Mormon“ je jednoduše jméno proroka, podobně jako Mojžíš nebo Petr.

Někteří lidé jsou pochopitelně ohledně Knihy Mormonovy obezřetní, protože v Bibli se v knize Zjevení jasně píše: „Osvědčujiť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této.“ Z toho je to jasné, ne? Bible je poslední psané slovo Boží. Tvrdit o jakémkoli jiném textu, že je to písmo svaté, je kacířství, ne?

Jde o pochopitelnou interpretaci, ale musíme znovu pamatovat na to, že když byl tento verš napsán, Nový zákon ještě neexistoval. Tento verš se týká pouze Knihy Zjeveni, píše se v něm dokonce „proroctví této knihy“. Zjevení v té době bylo samostatným dílem. Podobné verše se navíc vyskytují i ve Starém zákoně, ale rozhodli jsme se je vykládat jinak, protože by zavrhovaly většinou Starého zákona a celý Nový zákon. Nikde v Bibli se nepíše, že nemůže existovat písmo svaté kromě 66 knih, které byly kanonizovány. Věříme, že se jedná o mimo Biblické učení, což je tak trochu ironické.

Bible samotná ve skutečnosti odkazuje na další knihy, které v ní zahrnuty nejsou.

Ale nenechte se zmýlit, Svatí posledních dnů Bibli milují. Četl jsem každé její slovo a věřím, že je to písmo svaté. Svatí posledních dnů se drží Bible stejně jako Knihy Mormonovy. Věříme, že obě jsou inspirovány Bohem a že společně ruku v ruce učí o víře v Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Pokud s Knihou Mormonovu zatím nejste obeznámeni, samozřejmě neočekávám, že budete věřit mému prohlášení, že je to písmo svaté. Stejně, jako jste museli sami pro sebe přijít na to, že Bible je pravdivá, musíte odvést duchovní práci potřebnou k tomu, abyste věděli, že pravdivá je i Kniha Mormonova. Asi byste měli začít tím, že si ji přečtete. Pokud byste to chtěli zkusit, podívejte se na odkaz v popisu videa. Najdete tam také odkaz na rozsáhlejší článek o tomto tématu na našem webu a odkaz na živý chat s misionáři, pokud byste o něj měli zájem. A určitě se nám ozvěte, pokud budete mít nějaké otázky.

Více informací

Existují dva pohledy na Bibli, se kterými se Svatí posledních dnů neztotožňují. Jedním je to, že Bible je dokonalá a obsahuje vše, co potřebujeme pro svou víru. Ale kromě nesouladů v textu a chybně přeložených pasáží Bible také naráží na nauky a praktiky, které ale dále nerozvádí. To může znamenat buď to, že tyto nauky a praktiky byly v raném křesťanství dobře známé, nebo že jejich vysvětlení v textu existovalo, ale časem se vytratilo. Nemůžeme předpokládat, že máme všechny dopisy (epištoly), které napsal Pavel. Máme jich pouze několik.

Pavel v 1. Korintským 15:29 napsal: „Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Jestližeť jistotně nevstávají mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?“ Tato nauka v Bibli je, ale žádní křesťané kromě Svatých posledních dnů o ní nemají žádné další informace a ani křty za mrtvé nevykonávají. Věříme, že každý, kdo kdy žil na zemi, musí dostat příležitost přijmout nebo odmítnout Krista. Pokud se tak nestane ve smrtelnosti, dostanou tuto příležitost v Duchovním světě před jejich vzkříšením. Duchové ale nemohou být pokřtěni – nemají fyzické tělo – takže za ně tuto práci musíme vykonat v zastoupení. Učení novodobých proroků a další písma nám pomáhají tuto nauku a její praktikování pochopit tak, jak ji rozuměli raní křesťané.

Další příklad najdeme ve verších 40 a 41, kde Pavel píše: „A jsou těla nebeská, a jsou těla zemská, ale jináť jest zajisté sláva nebeských, a jiná zemských. Jiná sláva slunce, a jiná sláva měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě.“

Je těžké porozumět tomu, o čem v těchto verších Pavel mluví. Až na to, že máme záznam vidění, které společně viděli Joseph Smith a Sidney Rigdon v přítomnosti několika dalších lidí, ve kterém viděli tři stupně nebeské slávy, a toto vidění popsali a zaznamenali v novodobých písmech. Pavel možná také popsal podobné vidění v nějaké epištole, ale takový záznam již neexistuje.

Další pohled na bibli, který Svatí posledních dnů nesdílejí, je ten, že slova v bibli jsou konečnou autoritou, která vede křesťanskou víru. Nereálnost takového pohledu je zřejmá z toho, že existuje zhruba 48 000 rozdílných křesťanských církví, jež čerpají nauku z Bible. Bůh dává svou moc jedné živé církvi, v jejímž čele musí stát prorok.

Proč se v Bibli nepíše o Knize Mormonově?

Kniha Mormonova byla napsána potomky Josefa, kteří byli vyvedeni z Jeruzaléma před tím, než ho zničila Babylonská říše zhruba 600 let před naším letopočtem. Jedná se tedy o záznam Josefův, který přidává druhé svědectví k Bibli, která je záznamem Judy. Ezechiel na tento druhý záznam odkazuje ve Starém zákoně (Ezechiel 37: 16-19):

„Ty pak synu člověčí, vezmi sobě dřevo jedno, a napiš na něm: Judovi, a synům Izraelským, tovaryšům jeho. Zatím vezma dřevo druhé, napiš na něm: Jozefovi dřevo Efraimovo, a všechněm synům Izraelským, tovaryšům jeho. I spojž je sobě jedno k druhému v jedno dřevo, aby byla jako jedno v ruce tvé. A když mluviti budou k tobě synové lidu tvého, řkouce: Což nám neoznámíš, co ty věci znamenají Mluv k nim: Takto praví panovník Hospodin: Aj, já vezmu dřevo Jozefovo, kteréž jest v ruce Efraimově, a pokolení Izraelských, tovaryšů jeho, a přiložím je s ním k dřevu Judovu, a učiním je dřevem jedním, i budou jedno v ruce mé.“

Je-li Bible nedokonalá, je Bůh nedokonalý?

Ne, Bůh dokonalý je, ale musí působit skrze nás a my jsme všichni nedokonalí. I proroci jsou nedokonalí. Psaní je nedokonalé. Lidé, kteří přepisovali písma byli nedokonalí. Překlady jsou nedokonalé.  I když je všechno tohle nedokonalé, stačí nám to k tomu, abychom mohli hledat Boha a nacházet Ho.

Někteří využívají následující verše k tomu, aby tvrdili, že Bible je dokonalá:

„Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,

Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.“ (2. Timoteovi 3:16-17.)

Slovo „užitečné“ neznamená „dokonalé“. Slovo „dokonalý“ v druhém verši je přeloženo z hebrejského slova, které znamená „celý“ nebo „úplný“.  Úplnými nás činí Kristus skrze svou milost, abychom mohli přijít do Jeho přítomnosti a spolu s Ním se stát dědici Božího království. Inspirace od Boha k nám proudí v dokonalé formě, ale my jsme nedokonalí v jejím přijímání, vykonávání a překládání.

A co závěr knihy Zjevení?

Stránka biblestudytools.com (není provozována Církví Ježíše Krista) celkem spolehlivě ukazuje chronologické pořadí knih Nového zákona. Zde jsou:

 • Jakub – 50 po Kr.
 • 1. Tessalonicenským – 52–53 po Kr.
 • 2. Tessalonicenským – 52–53 po Kr.
 • Galatským – 55 po Kr.
 • 1. Korintským – 57 po Kr.
 • 2. Korintským – 57 po Kr.
 • Římanům – 57-58 po Kr.
 • Filipenským 62–63 po Kr.
 • Kolossenským 62–63 po Kr.
 • Filemon –  62–63 po Kr.
 • Efezským 62–63 po Kr.
 • Lukáš – 63 po Kr.
 • Skutky – 64 po Kr.
 • 1. Timoteovi – 65 po Kr.
 • Titovi – 65 po Kr.
 • 2. Timoteovi – 66 po Kr.
 • Marek – 66 po Kr.
 • Matouš – 67 po Kr.
 • Židům – 67 po Kr.
 • 1. Petrova – 67–68 po Kr.
 • 2. Petrova – 68 po Kr.
 • Judas – 68 po Kr.
 • Apokalypsa – Kniha Zjevení Jana – 68 po Kr.
 • Jan – cca 85 po Kr.
 • Janova Epištola – 90–95 po Kr.

Jan po knize Zjevení napsal ještě další díla, takže prokletí na konci knihy Zjevení patří jen k této knize, a ne k celé Bibli. Různé křesťanské Církve také kanonizovaly různé knihy v různém pořadí.

Tvrdí Svatí posledních dnů, že mají všechna písma?

NE! Kniha Mormonova učí, že Kristus navštívil deset ztracených kmenů Izraele poté, co navštívil potomky Josefovi na americkém kontinentě. Z těchto návštěv určitě existují písma, která ještě nebyla objevena. Dokonce i část Knihy Mormonovy byla zapečetěna a Josephu Smithovi nebylo dovoleno, aby ji přeložil, protože zatím nejsme připraveni je číst. V Knize Mormonově se také píše o dílech Josefa, který byl prodán do Egypta, ale zatím nejsme hodni jeho slova obdržet. To samé platí o dílech Jana Křtitele. Možná budou tato písma zjevena během Milénia.

Toto řekl Kristus lidem v Knize Mormonově:

„A protože slova má budou syčeti — mnozí pohané řeknou: Bible! Bible! My máme Bibli a nemůže býti žádné další Bible.

Ty pošetilče, který řekneš: Bible, my máme Bibli a žádnou další Bibli nepotřebujeme. Obdrželi byste Bibli, kdyby nebyla od Židů?

Nevíte, že je více národů nežli jeden? Nevíte, že já Pán, váš Bůh, jsem stvořil všechny lidi a že pamatuji na ty, kteří jsou na ostrovech mořských; a že panuji nahoře v nebesích a dole na zemi; a vynáším slovo své dětem lidským, ano, dokonce ke všem národům země?

Pročež, reptáte, protože máte obdržeti více slova mého? Nevíte, že svědectví dvou národů je vám svědectvím, že já jsem Bůh, že pamatuji na jeden národ jako na druhý? Pročež, já promlouvám tatáž slova k jednomu národu jako k druhému. A až se dva národy setkají, svědectví dvou národů se setkají také.

A já to činím, abych mohl dokázati mnohým, že jsem tentýž včera, dnes a na věky; a že promlouvám slova svá podle své vlastní libosti. A protože jsem promluvil jedno slovo, nemusíte se domnívati, že nemohu promluviti další; neboť dílo mé není ještě ukončeno; ani nebude ukončeno, až bude konec člověka, ani od té doby nadále a nikdy.

Pročež, protože máte Bibli, nemusíte se domnívati, že obsahuje všechna slova má; ani se nemusíte domnívati, že jsem nedal napsati více.

Neboť já přikazuji všem lidem, jak na východě, tak na západě a na severu a na jihu a na ostrovech mořských, že mají zapsati slova, jež k nim promlouvám; neboť z knih, které budou napsány, budu souditi svět, každého člověka podle skutků jeho, podle toho, co je napsáno.

Neboť vizte, budu promlouvati k Židům, a oni to zapíší; a budu také promlouvati k Nefitům, a oni to zapíší; a budu také promlouvati k dalším kmenům domu Izraele, které jsem vyvedl, a ony to zapíší; a budu také promlouvati ke všem národům země, a ony to zapíší.

A stane se, že Židé budou míti slova Nefitů a Nefité budou míti slova Židů; a Nefité a Židé budou míti slova ztracených kmenů Izraele; a ztracené kmeny Izraele budou míti slova Nefitů a Židů.

A stane se, že lid můj, který je z domu Izraele, bude shromážděn domů do zemí vlastnictví svého; a slovo mé bude také shromážděno v jedno. A já ukáži těm, kteří bojují proti slovu mému a proti lidu mému, který je z domu Izraele, že já jsem Bůh a že jsem s Abrahamem učinil smlouvu, že na símě jeho budu pamatovati na věky.“

Další články:

Co je to Starý zákon, kdo ho napsal a proč? Jak se k němu staví Církev Ježíše Krista?

Kdo napsal Nový zákon a proč? Jak se k němu staví Církev Ježíše Krista?

Co je to Kniha Mormonova? Její původ a historie

Co je to Kniha Mormonova a proč by vás měla zajímat

Proč je Bible důležitá i v dnešní době

Kniha Mormonova: Svědectví společně s Biblí