Je mnoho veršů, které nás nabádají k dokonalosti. Zde je pár z nich:

„Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.“ (Genesis 17:1).

„Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu.“ (Deuteronomium 18:13).

„Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi. Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce.“ (2. Korintským 13:11).

„Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.“ (Jakub 1:4).

„Tudíž bych chtěl, abyste byli dokonalí, dokonce jako já nebo jako Otec váš, který je v nebi, dokonalý je.“ (3. Nefi 12:48).

Kdykoli se k tomuto tématu dostaneme na některé z nedělních tříd, učitelé nás rychle utěší vysvětlením, že ‚dokonalý‘ v hebrejštině znamená ‚celý‘, a že nikdo z nás dokonalosti v tomto životě nedosáhne. Všichni přikývneme a trochu si ulevíme. Ale je tu ten sžíravý pocit, když si uvědomíme, že se tato rada být dokonalým objevuje ve slovech proroků poměrně často, a mohlo by to znamenat více, než si myslíme.

dokonalost

Ježíš Kristus je dokonalý

 

Přátelé jiných vyznání mormony často osočují kvůli ‚evangeliu založenému na práci‘, které se dostatečně nesoustředí na milosrdenství. Řekl bych, že tohle se ukazuje hlavně, když zvažujeme vlastní dokonalost. Kolik z vás si začne v hlavě odškrtávat položky z ‚pracovního listu‘, když je zmíněna dokonalost?

  • Domácí učení ✓
  • Rodinná modlitba ✓
  • RDV ✓
  • Dort sousedům ✓

Dokonalost a celistvost

Ježíš nás naučil jak být úplní. V hebrejštině jsou dvě slova, která v podstatě znamenají ‚dokonalý‘: mushelam nebo shalem, dvě formy stejného slova znamenajícího dokonalý, úplný, dokončený, celistvý, netknutý; a tam (bezúhonný, úplný, bez viny, mírumilovný, čestný).

Spasitel učí židy

Ježíš nás naučil jak být úplní.

 

Už při čtení těchto ekvivalentů se nám dostává lekce, která rozšiřuje naše vnímání slova dokonalý. Všimněte si, že slovo shalem také znamená ‚zaplacený‘. Jsme celí, protože jsme byli vykoupeni. Vykoupeni Kristem.

‚Celistvost‘ znamená něco jiného, než jste si mysleli

Co děláme je podružné tomu, kým jsme. I když považujeme dokonalost za celistvost, pořád můžeme minout cíl. Protože to byli židovští proroci, kteří nám tyto rady předali – podíváme se co si vlastně Židé myslí, že se snaží říct. Dokonalost se více pojí k bytí než činy, i když na přímé a úzké cestě se nedá ničeho dosáhnout bez činů. Všechny naše činy by však měly být podložené úmyslem se stát, a pomoci druhým se stát, naplněnými.

Chlapec pomáhá druhým

Co děláme je podružné tomu, kým jsme.

Dokonalost není seznam úkolů, ale soubor vlastností – Božských vlastností, které bychom se měli snažit napodobovat. Židé je pro nás vypsali a každému přidělili proroka, který je nám příkladem, který máme následovat.

První tři vlastnosti jsou ty nejsvatější vlastnosti Boží (trojka je svaté číslo). Jsou jimi Láska, Soucit a Spravedlnost. Jejich vzory jsou Abraham, Izák a Jákob. Když hodnotíte uplynulý týden, zkuste se místo soustředění na váš seznam úkolů, popřemýšlet, jak jste projevili tyto vlastnosti. Byli jste milující, milosrdní a spravedliví?

Čtyři další překvapivé vlastnosti dokonalosti

Chrámové smlouvy a obřady poskytují cestu k celistvosti. K tomu abychom byli dokonalí a úplní, jsou zapotřebí další čtyři vlastnosti, což završuje božské číslo sedm, které je číselným ekvivalentem dokonalosti. Některé jsou, překvapivě, spojeny se znovuzřízeným evangeliem a chrámovými smlouvami.

Čtvrtou vlastností je Královský úřad. Překvapeni? Musíme se skrze Izáka a Jákoba stát součástí Abrahamova královského rodu. Tuto vlastnost jste získali u křtu. Vaše patriarchální požehnání vám říká, jak jste s tímto královským domem příbuzní.

Královský úřad je součástí členství v Jediné Pravé a Živoucí Církvi. K udržení našeho postavení v královském domě je samozřejmě nezbytná oddanost. Atribut Královského úřadu je k nám navěky připečetěn skrze zachovávání chrámových smluv. Příkladem královského majestátu je pro Židy David.

Mládež jde do chrámu

Chrámové smlouvy a obřady poskytují cestu k celistvosti.

Pátou vlastností je Proroctví. Vlastnost proroctví máme skrze společenství Ducha Svatého, kterýžto dar obdržíme při křtu pokládáním rukou na hlavu, a který svědčí o Kristově božskosti. Symbolickým hrdinou proroctví je Židům Mojžíš.

Šestou vlastností je Kněžství. Moc a pravomoc kněžství, Aronova i Melchizedekova, jsou součástí Božího království na zemi. Tuto moc sdílí všichni v tomto království, i když je vykonávána muži zastávajícími kněžské úřady a držícími klíče k nim. Pro Židy je příkladem Aron. My bychom přidali Melchizedeka.

Sedmou vlastností je vytrvání v počestnosti až do konce. Když si uchováváme víru i v dobách zkoušek, ukazujeme Nebeskému Otci, že toužíme vstoupit do Jeho přítomnosti. Pokání je klíčem a není možné bez důvěry v Boha. Jozef je příkladem vytrvání do konce.

Samozřejmě, že učinit úplnými nás může jen Kristovo vykoupení, ale tyto věci mohou přesměrovat naši pozornost a pomoci nám na cestě. Tato definice dokonalosti mi dává naději a pomáhá mi se soustředit na Krista místo mého seznamu úkolů. Jak to mění vaše vnímání dokonalosti?

____________

Tyto myšlenky se nachází v tajemných židovských textech ze středověku. Zvláště v Zoharu (napsal Moses b. Shem Tov de Leon), a textech Jákoba a Izáka Kohena a Josepha Gikatilla.

Tento článek napsala Gale Boyd a původně byl publikován na lds.net a přeložila jej Alžběta Vargová.