Má život na zemi vůbec nějakou cenu, když všichni stejně nakonec zemřeme? Uvidím ještě někdy svoji babičku, maminku, taťku? Existuje ono nebe, kam chodí ti hodní lidé a kde bydlí ten starý pán na obláčku, Bůh? A jak se vlastně rozhodne, kdo je opravdu hoden toho, aby se dostal do nebe?

 

Jediným Božím záměrem – Jeho dílem a Jeho slávou – je umožnit každému z nás, aby se těšil všem Jeho požehnáním (Mojžíš 1:39). K naplnění svého záměru poskytl dokonalý plán. My jsme tomuto plánu porozuměli a přijali jsme ho dříve, než jsme přišli na zem. V písmech se Boží plán nazývá milosrdným plánem, plánem štěstí, plánem vykoupení a plánem spasení.

Odkud jsme přišli?

Jsme věčné bytosti. Před tímto životem jsme žili s Bohem jako Jeho duchovní děti. Důkaz toho můžeme najít například ve Starém zákoně, kde čteme: „A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“ (Kazatel 12:7.)

V předsmrtelné existenci jsme neměli fyzické tělo, což významně omezovalo náš potenciál. Bůh, který tělo má, tedy připravil plán, který nám má umožnit fyzické tělo získat. To, že jsme teď tady na zemi, ukazuje, že jsme se v předsmrtelném světě rozhodli tento plán přijmout a následovat ho.

Proč jsme na zemi?

V čem tedy spočíval onen Boží plán? Bůh má dokonalé oslavené nesmrtelné tělo z masa a kostí (Genesis 1:27). Abychom se stali takovými, jako je Bůh, a vrátili se do Jeho přítomnosti, musíme mít i my dokonalé nesmrtelné tělo z masa a kostí. Avšak kvůli pádu Adama a Evy má každý člověk na zemi nedokonalé smrtelné tělo a nakonec zemře. Kdyby nebylo Spasitele Ježíše Krista, smrt by znamenala konec veškerých nadějí na budoucí existenci s Nebeským Otcem. Více o Jeho roli se dočtete zde.

Zatímco pobýváme ve smrtelnosti, získáváme zkušenosti, které nám přinášejí štěstí. Získáváme také zkušenosti, které nám přinášejí bolest a zármutek, a některé z nich jsou způsobeny chováním druhých. To, co zažíváme, nám poskytuje příležitosti k učení se a růstu, rozlišování dobrého od zlého a rozhodování se. Bůh nás ovlivňuje k dobrému, Satan nás pokouší, abychom se dopustili hříchu a pošpinili se, protože „žádná nečistá věc nemůže přebývati s Bohem“ (Kniha Mormonova – 1. Nefi 10:21). Stejně jako u tělesné smrti ani v tomto případě nemůžeme následky hříchu překonat sami. Bez usmíření, které vykonal Ježíš Kristus, bychom byli bezmocní.

Co se s námi stane po smrti?

Po smrti náš duch odejde do duchovního světa. Smrt nemění naši osobnost ani naši touhu po dobru či zlu. Ti, kteří se v tomto životě rozhodli poslouchat Boha, žijí ve stavu štěstí, pokoje a odpočinutí od trápení a starostí. Ti, kteří se v tomto životě rozhodli neposlouchat a nečinili pokání, žijí ve stavu bědy. V duchovním světě je evangelium kázáno těm, kteří neuposlechli evangelia nebo neměli příležitost ho slyšet, když byli na zemi. V duchovním světě zůstaneme až do svého vzkříšení.

Vzkříšení

Až budou naše tělo a duch spojeny prostřednictvím vzkříšení, budeme uvedeni do Boží přítomnosti, abychom byli souzeni. Budeme si dokonale pamatovat na svou spravedlivost i na svou vinu. Pokud jsme činili pokání, obdržíme milosrdenství. Budeme odměněni podle svých skutků a svých tužeb. Prostřednictvím vzkříšení se všichni lidé stanou nesmrtelnými – budou žít na věky. Nesmrtelnost je dar, který zdarma obdrží všichni lidé, ať jsou spravedliví či zlovolní. Věčný život však není totéž, co nesmrtelnost. Věčný život je darem Božím pouze pro ty, kteří jsou poslušni Jeho evangelia. Je to nejvyšší stav, jehož můžeme dosáhnout. Obdrží ho ti, kteří jsou osvobozeni od hříchu a utrpení prostřednictvím Kristova usmíření. Jde o oslavení, což znamená žít s Bohem na věky ve věčné rodině. Znamená to znát Boha a Ježíše Krista a těšit se životu, jakému se těší Oni.

Království slávy

Během svého smrtelného života činíme rozhodnutí týkající se dobra a zla. Bůh nás odměňuje podle našich skutků a tužeb. Protože Bůh odměňuje každého podle skutků vykonaných v těle, existují různá království slávy, do kterých můžeme být po soudu přiděleni.

Ti, kteří činili pokání ze svých hříchů, přijali obřady evangelia a dodržovali smlouvy s nimi spojené, budou očištěni Kristovým usmířením. Obdrží oslavení v nejvyšším království, které je také známo jako celestiální království. Budou žít v Boží přítomnosti, stanou se takovými, jako je on, a obdrží plnost radosti. Budou žít na věky společně s těmi členy své rodiny, kteří toho budou hodni. V písmech se toto království přirovnává ke slávě nebo záři slunce. Lidé, kteří nepřijmou plnost evangelia Ježíše Krista, ale žili úctyhodným životem, obdrží místo v terestriálním království. Toto království se přirovnává ke slávě měsíce. Ti, kteří pokračovali ve svých hříších a v tomto životě nečinili pokání, obdrží svou odměnu v nejnižším království, které se nazývá telestiální království. Toto království se přirovnává ke slávě hvězd.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět o plánu spasení více můžete navštívit stránky https://www.mormon.org/ces a najít odpovědi na své otázky či si sjednat schůzku s misionáři.