Víme, kde hledat odpovědi, když máme my nebo druzí otázky ohledně evangelia Ježíše Krista?

Žijeme v úžasné době. Znovuzřízené evangelium Ježíše Krista vychází „z temnoty“. (NaS 1:30.) V důsledku toho se stále více dětí Nebeského Otce, které nejsou naší víry, dozvídá o „mormonech“. Některé se dozvídají věci, které jim přijdou zvláštní a matoucí. Jiné se dozvídají o věcech, které jim připadají známé a uklidňující. Mohou za námi přicházet jednotlivci z obou skupin, kteří hledají odpovědi na své otázky. Mnoho odpovědí lze nalézt v plánu spasení, který je rovněž znám jako „veliký plán štěstí“. (Alma 42:8.)

Nejčastěji pokládané otázky zní: „Odkud jsem přišel?“, „Proč jsem zde?“ a „Kam půjdu po tomto životě?“ Všechny tyto otázky lze zodpovědět pomocí pravd, které nalézáme v plánu spasení. V tomto článku jsou uvedeny některé odpovědi z písem a od presidenta Thomase S. Monsona, které se těchto otázek týkají.

 

Odkud jsem přišel?

Jsme věčné bytosti. Před tímto životem jsme žili s Bohem jako Jeho duchovní děti. „Apoštol Pavel [učil], že jsme potomstvo Boží [viz Skutkové 17:29],“ řekl president Monson. „Protože víme, že naše fyzické tělo pochází ze smrtelných rodičů, musíme Pavlovo prohlášení blíže prozkoumat. Pán prohlásil, že ‚duch a tělo jsou duší člověka‘ [NaS 88:15]. Duch je tedy to, co pochází z Boha. Pisatel epištoly k Židům mluví o Bohu jako o ‚Otci duchů‘ [Židům 12:9].“

 

Proč jsem zde?

O našem životě na zemi president Monson řekl: „Jak vděční máme být za to, že moudrý Stvořitel stvořil zemi a umístil nás sem se závojem zapomnění naší předchozí existence, abychom mohli projít zkouškami a prokázat, co v nás je, abychom se stali způsobilými pro vše, co pro nás Bůh připravil.

Je jasné, že hlavním účelem naší existence na zemi je získat tělo z masa a kostí. Také nám byl dán dar svobody jednání. Máme výsadu rozhodovat se v tisíci způsobech sami za sebe. Zde se učíme díky nelehkým osobním zážitkům. Rozlišujeme mezi dobrem a zlem. Uvědomujeme si rozdíl mezi hořkým a sladkým. Zjišťujeme, že naše činy doprovázejí následky.“

 

Kam půjdu po tomto životě?

Smrt přichází ke všem členům lidské rodiny. Ale „když umře člověk, zdaliž zase ožive?“ (Job 14:14.) „Víme, že smrt není konec,“ řekl president Monson. „Této pravdě učili a stále učí žijící proroci ve všech dobách. Nachází se také v našich svatých písmech. V Knize Mormonově čteme tato přímá a utěšující slova:

‚Nyní, ohledně stavu duše mezi smrtí a vzkříšením – viz, anděl mi oznámil, že duchové všech lidí, jakmile odejdou z tohoto smrtelného těla, ano, duchové všech lidí, ať jsou dobří nebo zlí, jsou dovedeni domů k tomu Bohu, který jim dal život.

A pak, stane se, že duchové těch, kteří jsou spravedliví, jsou přijati do stavu štěstí, který se nazývá ráj, do stavu odpočinutí, do stavu pokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení svých a ode všech starostí a smutku.‘ [Alma 40:11–12.]“

Poté, co budeme vzkříšeni, vejdeme do celestiálního království, jehož sláva je jako slunce, do terestriálního království, jehož sláva je jako měsíc, do telestiálního království, jehož sláva je jako hvězdy, nebo do zevní temnoty. (Viz NaS 76.)

 

Existuje skutečně Bůh? Existuje Satan?

Nebeský Otec, Ježíš Kristus i Satan se všichni účastnili velké Rady v nebi, která se konala předtím, než jsme se narodili. V rámci plánu spasení Nebeský Otec požádal, aby někdo sestoupil na zemi a usmířil naše hříchy. Řekl: „Koho pošlu? A jeden [Ježíš Kristus], jako Syn Muže, odpověděl: Zde jsem, pošli mne. A jiný [Satan] odpověděl a řekl: Zde jsem, pošli mne. A Pán řekl: Pošlu prvního.

A druhý [Satan] se rozhněval a svůj první stav nezachoval; a onoho dne ho následovali mnozí.“ (Abraham 3:27–28; viz také NaS 29:36–37; Mojžíš 4:1–4.)

 

Máme moc odolávat Satanovým pokušením?

Jedna třetina duchů, kteří se po Radě v nebi rozhodli následovat Satana, byla spolu s ním vyvržena. Oni a Satan zůstávají duchy bez fyzického těla. Prorok Joseph Smith učil: „Všechny bytosti, které mají tělo, mají moc nad těmi, které ho nemají.“ Satan nás tedy může pokoušet, ale my máme moc mu odolávat.

 

Proč to někdy vypadá, že Nebeský Otec neodpovídá na mé modlitby?

„Modlitba je úkon, kterým se uvádí do vzájemného souladu vůle Otcova a vůle dítěte. Účelem modlitby není změnit vůli Boží.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.) Modlitba je nástroj, který nám pomáhá rozhodnout se, zda použijeme svobodu jednání k tomu, abychom uvedli svou vůli do souladu s vůlí Boží. (Viz Abraham 3:25.) Nebeský Otec vždy odpovídá na naše modlitby, ale tyto odpovědi mohou přijít ve formě „ano“, „ne“ nebo „ještě ne“. Načasování je důležité.

 

Proč procházím zkouškami, když se snažím vést dobrý život?

Zkoušky jsou součástí plánu spasení. Posilují nás, tříbí nás a očišťují nás, zatímco se spoléháme na Ježíše Krista a Jeho evangelium. Nebeský Otec nás během našich zkoušek podporuje. Naše zkoušky „[nám] dají zkušenosti a budou pro [naše] dobro“. (NaS 122:7.)

 

Jak mohu poznat, co je správné a co je špatné?

Všechny Boží děti se rodí se Světlem Kristovým, které nám pomáhá „rozeznávati dobro od zla“. (Moroni 7:16.) Kromě toho nám může v mysli a v srdci vydat svědectví o pravdě skrze pokojné a hřejivé pocity. (Viz NaS 8:2–3.)

 

Může mi být odpuštěno, i když jsem spáchal závažné hříchy?

Bůh věděl, že každý z nás bude hřešit, až se budeme učit rozhodovat se mezi dobrým a špatným.5 Všechny hříchy však s sebou přinášejí trest. Spravedlnost vyžaduje, abychom tento trest vytrpěli. Nebeský Otec ve svém milosrdenství dovolil Ježíši Kristu, aby vykonal Usmíření, a uspokojil tak požadavky spravedlnosti za nás za všechny. (Viz Alma 42.) Jinými slovy, Kristovo utrpení v Getsemanech a smrt na Golgotě zaplatily cenu za všechny naše hříchy pod podmínkou, že skrze pokání a přijetí obřadů evangelia přijmeme Kristovo Usmíření. Hříchy nám budou odpuštěny. (Viz NaS 1:31–32.)

 

Kde se o plánu spasení mohu dozvědět více?

  1. Plánu spasení se nejsrozumitelněji učí v Knize Mormonově, v Nauce a smlouvách a v Drahocenné perle.
  2. Slova žijících proroků se nacházejí na stránkách conference.lds.org . Můžete si vyhledat pojmy jako například plán spasení, plán štěstí, usmíření, oslavení, spravedlnost a milosrdenství, pokání a vzkříšení.
  3. Viz „Lekce 2: Plán spasení“ ve 3. kapitole příručky Kažte evangelium mé – příručka k misionářské službě.

 

 

Tento článek byl původně publikován v dubnovém vydání Liahony 2014 a na stránkách lds.org. Napsal ho LaRene Porter Gaunt.