Ve svých čtrnácti letech se chlapec jménem Joseph Smith rozhodoval, ke které církvi se má přidat. Psal se rok 1820 a ve státě New York, kde Joseph žil, existovalo mnoho různých kongregací, které se vzájemně dohadovaly o správném výkladu Bible. Mladý Joseph se vydal do malého lesíka, aby se zeptal Boha, ke které církvi se má připojit. Jako odpověď mu Bůh řekl, že skrze něj obnoví Církev, kterou Ježíš Kristus založil při svém působení zde na zemi. V rámci obnovení této Církve bylo Josephovi zjeveno i starobylé písmo vyryté na zlatých deskách, které Joseph pomocí zjevení přeložil a které je dnes známé jako Kniha Mormonova.

V úvodu ke Knize Mormonově se dočítáme: „Kniha Mormonova je svazek svatého písma srovnatelný s Biblí.“ Kniha Mormonova a Bible jdou ruku v ruce a společně podávají úplnou zprávu o tom, co máme dělat, abychom dosáhli věčného života. Učení zaznamenaná v těchto knihách se vzájemně podporují a doplňují.

Mormon sepisuje zaznamy na zlate deskyMormon pouze zkrátil a upravil texty proroků, kteří žili na americkém kontinentě

Kdo to byl Mormon?

Mormon byl jedním z proroků, kteří jsou autoři knih, ze kterých se Kniha Mormonova skládá. Sám ale není autorem celé knihy. Pouze zkrátil a upravil texty proroků, kteří žili na americkém kontinentě a jejichž záznamy se nacházely na různých deskách, a vyryl je na zlaté desky, které uložil do země a které o mnoho staletí později objevil Joseph Smith.

Další svědectví o Ježíši Kristu.

Kniha Mormonova má podtitul “Další svědectví o Ježíši Kristu”.

Je to záznam o lidech, kteří žili na americkém kontinentě, podobně jako je Bible záznam o lidech, kteří žili v oblasti Blízkého východu. Učí o stejných zásadách jako Bible. Učí, že je důležité mít život založen na zásadách víry a pokání a že je nezbytné uzavřít s Bohem smlouvy, abychom mohli získat zaslíbená požehnání věčnosti. Podává zprávu o tom, jak se Ježíš po svém vzkříšení zjevil i tamním lidem a učil je stejným zásadám, kterým učil lidi na opačné straně zeměkoule. Kniha Mormonova nás učí, že Bohu záleží na všech jeho dětech, ať se nachází kdekoli.

Kniha Mormonova učí o Kristu.

Nynější prorok Církve, president Russell M. Nelson, na poslední Generální konferenci nás vyzval k tomu, abychom přečetli Knihu Mormonovu od začátku do konce a podtrhávali si v ní verše, které se zmiňují o Ježíši Kristu. Této výzvy jsem se zúčastnila, a na konci roku má písma doslova zářila barvami! Zmínka o Spasiteli je téměř na každé stránce. Mé svědectví o Něm a o Knize Mormonově bylo znovu posíleno.

divka cte pismaKniha Mormonova nás učí, že Bohu záleží na všech jeho dětech, ať se nachází kdekoli.

Kniha Mormonova skutečně svědčí o Ježíši Kristu. Její učení nás mohou přiblížit k Bohu a pomáhají nám získat odpovědi na životní otázky. Svědčí o tom, že Bůh miluje všechny své děti stejně a že Ježíš je Spasitelem a Vykupitelem světa, tak jak bylo prorokováno proroky v dávných dobách.

A pokud chcete sami získat svědectví o tom, že svědčí o Ježíši Kristu, vezměte do ruky pastelku a začněte tuto knihu studovat.

Online verzi Knihy Mormonovy najdete zde.

Více informací o proroku Josephu Smithovi najdete například zde.

 

Tento článek napsala Dáša Dynková.