1. „Mormon“ je přezdívka pro člena Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy používaný zkrácený název jako Církev SPD).
 2. Existuje několik skupin, které se od Církve SPD odštěpily, jsou to například Kristova komunita a Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jejich členové se také často mylně nazývají mormony.
 3. Církev byla znovuzřízena 6. dubna 1830 Josephem Smithem, který poté, co se modlil k Bohu, aby zjistil, která církev je ta pravá a ke které se má připojit, získal odpověď, že žádná z existujících církví není pravdivá, a byl veden k tomu, aby znovuzřídil Boží Církev a stal se prorokem.
 4. Poté, co ho několikrát navštívil anděl Moroni, začal Joseph Smith překládat Knihu Mormonovu ze starodávných zlatých desek, které se ukrývaly na vrcholu pahorku Kumora.
 5. Navzdory tomu, čemu většina lidí věří, mormoni nepraktikují polygamii (mnohoženství). Nicméně existuje spousta odštěpených skupin, které v polygamii stále věří a praktikují ji.
 6. Joseph Smith a jeho bratr Hyrum (jeden z 8 svědků Knihy Mormonovy) byli zavražděni 27. června 1844 lůzou, zatímco byli drženi ve vězení v Carthage, nedaleko města Nauvoo.
 7. Těsně před svou smrtí předal Joseph Smith pravomoc být prorokem Církve Brighamu Youngovi. Existuje mnoho měst a universit, které jsou po něm pojmenovány, k nejznámější patří Universita Brighama Younga v Provu ve státě Utah.
 8. Církev SPD používá jako svaté písmo jak Bibli, tak i Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou Perlu.
 9. Ačkoliv existuje spousta překladů Bible, Církev SPD používá v angličtině především překlad Krále Jakuba a v češtině Bibli kralickou.
 10. Osmý článek víry říká: „Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.“
 11. Kniha Nauka a smlouvy je souborem zjevení a inspirovaných prohlášení, která zaznamenal převážně Joseph Smith.
 12. Drahocenná perla se skládá ze dvou ztracených knih z Bible, z překladů Evangelia sv. Matouše, Životopisu Josepha Smitha a 13 článků víry.
 13. Hlavní události popsané v Knize Mormonově se udály mezi lety 600 před Kristem a 421 po Kristu, i když některé její části se datují zpět k Babylonské věži, což se událo ještě o 2000 let dříve!
 14. Čtenáři Knihy Mormonovy se také dozvědí, že poté, co byl Ježíš vzkříšen, navštívil Americký kontinent a také jiné země, aby hovořil k dětem Božím.
 15. V březnu 2010 byla vytištěna stomiliontá kopie Knihy Mormonovy.
 16. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nepijí černý a zelený čaj, kávu, alkohol, nekouří tabák a neužívají nelegální drogy. Nedělají to kvůli přikázání v 89. oddíle Nauky a smluv, které se nazývá „Slovo moudrosti“.
 17. Církevní shromáždění je rozděleno na tři hodinové bloky – Shromáždění svátosti, Nedělní škola, Kněžství (pro muže) / Pomocné sdružení (pro ženy) / Mladé ženy / Primárky (pro děti).
 18. Aby byl člen Církve způsobilý vstupu do chrámu, musí mimo jiné žít podle Slova moudrosti a platit plný desátek. Pokud je dostatečně způsobilý, aby vstoupil do chrámu, obdrží chrámové doporučení, které mu umožňuje vstup do kteréhokoliv chrámu SPD po celém světě. Chrámové doporučení může být platné až 2 roky.
 19. První chrám SPD byl postaven v roce 1833 v Kirtlandu ve státě Ohio.
 20. K roku 2017 je v provozu 156 chrámů SPD, 3 se renovují, 12 jich je ve výstavbě a bylo oznámeno 14 nových chámů.
 21. Dnes je Církev SPD jednou z nejrychleji rostoucích křesťanských církví.
 22. Joseph Smith obdržel od Boha zjevení, že se zahrada Eden původně nacházela v kraji Jackson ve státě Missouri.
 23. Mormoni věří, že Bůh Otec, Syn, Ježíš Kristus, a Duch Svatý jsou 3 oddělené bytosti. Společně tvoří tzv. „Božstvo“.
 24. Hlavní ústředí Církve se nachází v Salt Lake City v Utahu.
 25. Během prvních 12 měsíců, kdy byla Církev znovuzřízena, se k ní připojilo 1000 členů.
 26. K roku 2017 je po celém světě přes 15,8 milionů členů.
 27. Děti jsou prohlášeny za čisté a neschopné hřešit, dokud nedosáhnou věku 8 let, kdy začnou být zodpovědné za své skutky.
 28. Církev učí, že všechny lidské bytosti existovaly v duchovní podobě a žily s Bohem ještě před tím, než přišly na zem.
 29. Církev také učí, že všichni lidé budou potrestáni za své vlastní hříchy, a ne za přestupek Adamův.
 30. Oficiální internetové stránky Církve pro Českou republiku jsou: cirkev-jezise-krista.cz. Můžete zde najít více informací o tom, čemu mormoni věří a o jejich praktikách.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách thefactsite.com. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.