Jestli je to poprvé, co slyšíte o některých věcech, kterým věří mormonská Církev (běžná přezdívka pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů), nebo pokud máte obtíže s tím, jak svou víru sdílet, zde můžete najít video Jamese the Mormona, který vysvětluje pět klíčových mormonských přesvědčení.

Tato přesvědčení mohou být často špatně chápána nebo se zpočátku mohou zdát divná. Takže pro ty, kdo by se stále chtěli dozvědět něco víc, se zde nachází podrobnější náhled na těchto 5 hlavních nauk, které lidi často přitahují k mormonské víře.

 

Otec krmí dceru

Mormoni věří, že všichni můžou získat osobní zjevení

 

Všichni můžou získat osobní zjevení

Věříme, že jsme všichni děti Boží. Neodkazuje se vždy v písmech na Boha jako na Boha Otce? On je Otec Krista, ale my ho také můžeme nazývat Otcem, protože stvořil zemi a také ducha každého z nás. Tak jako každý z nás má pozemského otce, On je Otcem našich duchů. Chce, abychom ho znali, mluvili s ním skrze modlitbu. Také On komunikuje nazpět a dává osobní zjevení a inspiraci, která je pro každého člověka specifická.

Existuje několik způsobů, jak můžeme získat osobní zjevení. Může to být skrze tiché pocity ve vašem srdci, myšlenky a sny a onen „tichý jemný hlas“ (1. Královská 19:12) Ducha Svatého. A výjimečně a pro velmi zvláštní účely může přijít ve více dramatické podobě, jako například skrze vize a zjevení.

Velmi často osobní zjevení přijde k někomu, jako výsledek jeho aktivní snahy ho obdržet, modlitbou, půstem a čtením písem, v procesu hledání odpovědí. Mormoni věří v tyto momenty osobního zjevení a vyhledávají je, aby jim poskytly vedení a směr v jejich životech.

 

Rybář chytá rybu

Mormoni mají naplacené duchovenstvo

 

Mormoni mají neplacené duchovenstvo

Jak už bylo zmíněno ve videu, každá pozice v místní mormonské kongregaci je jak neplacená, tak dobrovolná. Členové věnují svůj čas a, aby učili lekce, připravovali hudbu. -Učí Nedělní školy a třídy Primárek, slouží v chrámu, chodí na misie. Pomáhají každému, kdo to potřebuje, ať už ostatním členům církve nebo těm, kteří členové nejsou.

Tak jak je tedy Církev udržována? Zatímco dělá investice, velké množství nákladů na údržbu pochází od věrných členů po celém světě. Členové dodržují zákon Desátku, který je napsán ve Starém i Novém zákoně, tím, že dobrovolně dávají deset procent ze svého příjmu, aby Církev mohla stavět a udržovat kaple a chrámy, tisknout písma a zpěvníky, poskytovat humanitární pomoc, udržovat čtyři soukromé univerzity a obecně hradit nezbytné výdaje.

Jako ostatní křesťané, i Mormoni usilují o to, aby zlepšili svět skrze službu druhým a projevování lásky lidem, jak v rámci jejich víry, tak i mimo ni.

 

Bible na stole

Mormoni věří, že Bůh mluví skrze žijící proroky tak, jako to dělal v biblíckých časech.

 

Bůh mluví skrze žijící proroky

Věříme, že kromě modlitby, Bůh vždy následoval vzorec, ve kterém promlouval skrze proroky.  Touto cestou může Bůh, místo aby dal instrukce každé osobě zvlášť, jednat skrze své určené služebníky.

V dávných dobách proroci varovali před nebezpečím, vyzývali lidi k pokání a zapisovali instrukce, které od Boha obdrželi. A tyto záznamy nás dodnes stále vedou.

A přesně to, dělají novodobí proroci a apoštolové dnes, jen namísto psaní písem, každých 6 měsíců svědčí a učí o naukách Krista na masivním setkání, které je známé jako Generální konference. Jejich učení jsou vysílána, přepisována, tištěna, přeložena a k dispozici ve 43 různých jazycích (a část je jich k dispozici v 93 jazycích).

No a jak víme, že jejich učení je opravdu od Boha? Kristus řekl, že „skrze jejich ovoce, poznáte je.“ Povzbuzují jejich slova a posilují víru v Krista? Žijí podle toho, čemu káží? Po modlitbě a tázání se Boha, přemítání a poslouchání jejich slov můžeme obdržet osobní zjevení týkající se jejich povolání a věřit v ně jako v žijící proroky dnešních dnů.

 

JamestheMormon vysvetluje

Mormoni věří, že život po smrti je více, než jen  Nebe a Peklo

 

Mormoni věří ve více než jen v Nebe a Peklo

Jedno přesvědčení, kterého si velmi vážíme, je naše víra v posmrtný život. Ale raději, než abychom rozdělili posmrtný život pouze na dvě místa—Nebe a Peklo, věříme, že je zde mnoho rozdílných stupňů věčné odměny a ne jen systém ve stylu „prošel/neprošel“. Sám Kristus řekl, že: „V domově mého Otce je spousta panství“, protože věděl, že každý z nás v tomto životě dosáhne různého stupně spravedlnosti.

V neposlední řadě věříme také v milost. Věříme v Krista, našeho Spasitele, Vykupitele a advokáta u Otce. Věříme, že ačkoliv Pán požaduje z naší strany tu nejlepší snahu dodržovat přikázání, ví, že to nikdy nemůžeme zvládnout sami. To proto Kristus zemřel. To proto trpěl a vykonal usmíření za naše hříchy, aby zde mohla být milost, aby zde mohl být soucit. Protože bez Jeho soucitu bychom my skončili vyvrženi z Jeho světla a z Boží přítomnosti. Nemůžeme to sami zvládnout.

Naštěstí nás Pán zná. A zná nás dokonale. Zná naše slabé stránky, naše hříchy a chyby, ale také ví o našich dobrých skutcích, zná naše touhy a naše srdce. Každá osoba na zemi je jedinečná, takže věříme tomu, že nebe není místem, kde je pro všechny pouze jedno měřítko.

Mormoni věří ve tři základní stupně Nebe, které se nazývají celestiální, terestiální a telestiální „království“. Celestiální království je pro všechny, kteří byli pokřtěni, káli ze svých hříchů, snažili se co nejvíce zachovávat přikázání a mají svědectví o Ježíši Kristu. To jsou ti, kteří budou mít možnost navěky dlít v přítomnosti Nebeského Otce a Jeho Jednorozeného syna.

Terestiální a telestiální království jsou nižší království, stále milosrdná a dobrá místa pro život, ale jsou pryč od plné slávy Otce a Syna, kde Pán připravil místo pro ty, kteří buď nebyli udatní ve svém svědectví o Ježíši, odmítli evangelium nebo si vybrali, že budou žít hříšným životem a nebudou se kát.

„Peklo“ (nazývané vnější temnotou) je v mormonské víře rezervováno pouze pro velmi, velmi málo lidí, kteří měli pevnou znalost o Ježíši skrze Ducha Svatého, a potom si vybrali, že popřou a zapřou Krista. Bez záchranné milosti Jeho Usmíření tito lidé nemohou vstoupit do Nebe. To však bude kvůli jejich záměrné volbě a zlovolnému srdci, ne kvůli tomu, že by to bylo potrestání těch, kteří v sobě stále mají náznak světla.

A co děti, které umřely před tím, než byly pokřtěné, ty, které nikdy nebyly učeny Kristovu evangeliu? Nebo ti, kteří udělali chyby a neměli možnost činit pokání? Co bude s nimi?

Věříme, že před posledním soudem bude na druhé straně stále pokračovat obrovské misionářské úsilí, ve snaze učit o Ježíši Kristu ty, kteří zesnuli, aby měli příležitost v něj uvěřit a přijmout Jeho Usmíření.

To vysvětluje, proč Mormoni aktivně vyhledávají ve všech dostupných záznamech své předky a ve svatých chrámech vykonávají obřady, například křty, v zastoupení jako. Dotyčná zesnulá osoba má možnost tyto obřady přijmout nebo odmítnout. Apoštol Pavel poukazuje na tuto praktiku, když říká: „A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ně křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni?“ (1. Korintským 15:29).

V konečném důsledku bude za hříchy, které jsme udělali, požadována dokonalá spravedlnost od dokonalého Boha, ale mormonská vize života po smrti není jen o Nebi nebo o Pekle. Je o místě mnoha panství, kde jsou rozdílné úrovně a příležitosti pro misionářskou práci, milost a soucit od Nebeského Otce.

 

JamestheMormon hovoří o věčné rodině

Mormoni věří, že rodiny mohou být spolu navždy dokonce i po tomto životě.

 

Rodiny mohou být spolu navždy

Mormoni věří, že jedny z největších radostí v tomto životě jsou možné prožívat skrze rodinný život, který je zaměřen na Ježíše Krista. Tyto drahocenné vztahy mezi manželi, manželkami, rodiči, dětmi a sourozenci nás učí o nesobeckosti, službě, trpělivosti a lásce, což jsou všechno vlastnosti dokonalého Otce v nebi.

Sám Pán je v písmech identifikován jako „Otec“, a tento rodinný titul používá s větší frekvencí, než ten královský a označuje se za Kristova Otce i našeho.  Slovo „Otec“ se jen v Bibli ve verzi Krále Jakuba objevuje asi 1000krát. Ježíšovým hlavním označením bylo převážně Syn. V písmech se píše, že ti, kteří činí pokání, jsou dětmi Božími a spoludědicové Krista. (Římanům 8:17). Bůh nám také dal Božskou instituci manželství, po pravdě je to přikázání z písem a Kristus o tomto důležitém obřadu řekl: „co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Matouš 19:6).

Všechny tyto věci ukazují na to, že rodina je středem našich životů, jak zde na zemi, tak po smrti. Když Pavel mluvil k Efezským, řekl: „Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod.“ (Efezským 3:13-15)

Manželství nám bylo dáno od Boha jako jedno z nejvíce nadpozemských požehnání v tomto životě a my věříme, že tato manželství mohou poté pokračovat i do dalšího života. Ježíš v Matoušovi 18:18 řekl Petrovi, když mu dával moc „pečetit“ věci nejen po dobu života, ale na věčnost: „Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.“ Manželství, která jsou uzavřena bez této pravomoci, mají schopnost sjednotit pár jenom po dobu jejich života na zemi. My věříme, že tyto drahocenné vztahy, které Bůh ukoval, a vyživoval v průběhu celého života, nemají být zlomeny smrtí. Skrze pečetící obřady, které jsou vykonávány v chrámu, mají trvat věčně.

Mormoni tráví spoustu času a používají prostředky k tomu, aby našli záznamy těch, kteří  zesnuli a vykonávají pro ně v chrámu obřady v zastoupení (například pečetění rodin na věčnost), při kterých upřímně doufají, že boudou přijaty na druhé straně závoje. Touto cestou spolu mohou být všechny rodiny, které jsou toho hodny, i když za svého života neměly možnost vstoupit do chrámu.

A co ti, kteří jsou hodni, ale nikdy neobdrží požehnání manželství v tomto světě, navzdory jejich spravedlivým touhám? Bůh je láska, a my věříme, Pán nebude zadržovat žádná svá věčná požehnání od žádného z jeho věrných dětí. Skrze pečetící moc, která je dostupná ve svatých chrámech, bude všechno v pořádku.

Věříme, že rodina, která je zde středem našich životů, nekončí smrtí, že manželé se neoddělí od žen nebo že se děti neoddělí od rodičů, ale že všichni mohou být oslaveni a zpečetěni v jedno, jako velká rodina s Bohem u kormidla.  A vztahy, které nám jsou velmi drahé, které našim životům dávají mnoho významu a radosti, mohou být věčné a pokračovat dokonce až do nebeské říše.

 

Jestli máte nějaké otázky ohledně Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, kontaktujte nás.