Katolíci a mormoni

Mezi těmito dvěma náboženstvími existují naukové, kulturní a organizační rozdíly. O těchto rozdílech mezi Katolickou církví a Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří jsou též známí jako mormoni, ať již z jedné, či druhé strany, toho bylo napsáno již mnoho. Avšak namísto toho, abychom tyto rozdíly klasifikovali, pokusíme se zdůraznit ty věci, které mají tyto církve společné.

Některé z rozdílů

Mezi mormonskou a katolickou církví existují velmi zásadní rozdíly například ve způsobu vykonávání křtu a dalších obřadů či svátostí. Ale dokonce i přes tyto naukové nesrovnalosti je úcta mezi vedoucími obou institucí zjevná. Papež, katolický duchovní vedoucí, je brán jako člověk, který je inspirován Bohem, aby lidem v dnešní době ukazoval cestu. Stejně tak i mormoni, kteří jsou raději nazýváni Svatými posledních dnů, uznávají svého vedoucího jako proroka, vidoucího a zjevovatele, který je povolán a pověřen jako zástupce Boha, aby vedl národy světa skrze svaté kněžství, a který drží všechny klíče království.

 

Starší Ballard ve Vatikánu

Starší Ballard, člen Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých poslední dnů, na návštěvě katedrály William Josepha Levada ve Vatikánu.

 

Co se obřadů týče, katolíci vykonávají křest již v mladém věku, kdy se děti ještě nemohou rozhodnout a uplatnit tak svobodnou vůli, která je darem od Boha a díky které mají všechny Jeho děti možnost zvolit si a jednat samy za sebe.Kdežto mormoni křtí děti až poté, co dosáhnou věku nejméně osmi let, aby si mohly již zodpovědně zvolit a uplatnit tak svou svobodnou vůli. Způsob, kterým jsou křty vykonávány, je také velice odlišný. Katolíci ho vykonávají způsobem známým jako pokropení, kdy je část hlavy křtěného pokropena vodou. Mormoni věří v křest ponořením na odpuštění hříchů. Při tomto způsobu křtu, který je popsán v Bibli, je celé tělo obráceného ponořeno do vody a pak opět vynořeno, což symbolizuje smrt a vzkříšení, konec jeho starého života a činů a možnost stát se novou bytostí, která je čistá a zavázaná sloužit Bohu a Jeho Církvi. Mormoni nepovažují vyobrazení Boha a Ježíše Krista (sochy, razítka či jiné základní materiály) a ostatních postav ze starodávné i moderní historie Církve za svaté a ani tato vyobrazení neuznávají za vykonavatele zázraků, jak je tomu v Katolické církvi.

 

Katolický biskup John Wester

Katolický biskup John Wester hovoří ke skupině studentů a učitelů na institutu náboženství SPD na univerzitě Utah Valley v Oremu, Utah, USA.

 

Právo se rozhodnout

Bylo by dobré poukázat na to, že u mormonů se v 11. Článku víry (shrnutí základních bodů víry znovuzřízené Církve) píše: „Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“ Existují i další rozdíly mezi mormony a katolíky, o kterých bychom zde mohli hovořit, avšak mormoni se rádi dělí o pravdy, které je sjednocují, ne pouze s katolíky, ale také se všemi ostatními křesťanskými organizacemi. Svatí poslední dnů hluboce milují své bližní, ať jsou jakékoli víry, rasy, barvy pleti anebo se nachází v kterékoli sociální čí ekonomické situaci.

Oblasti, které mormony a katolíky spojují

Humanitární pomoc – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se společně s Katolickou církví podílí na nejrůznějších aktivitách humanitární pomoci. Společně pomáhají lidem bez vzdělání zbavit se negramotnosti a podílejí se na službě veřejnosti.

Mormoni spolu s katolíky obětují svůj čas, prostředky a solidaritu, aby pomohli komunitám, které byly zasaženy přírodními katastrofami. Díky vzájemné spolupráci jsou pak v těchto oblastech dostupné potraviny, oblečení, pitná voda, léky, lékařská pomoc a další prostředky dobročinné pomoci.

 

Papež František zdraví presidenta Henryho B. Eyringa

Papež František zdraví presidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v Prvním Předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve Vatikánu.

 

Společná historie

Mormoni a Katolická církev pracuje usilovně, bok po boku, na digitalizování mnoha milionů genealogických záznamů Katolické církve. A tak využívají moderní technologie poslední generace k záchraně historických záznamů, které vlastní Katolická církev a které jsou tak cenné, že jsou pro lidstvo a pro genealogickou práci životně důležité. Dnes je spousta mormonských mužů a žen po celém světě vyzýváno, aby se společně s katolíky podíleli na záchraně této historické památky, aby vkládali tato data do online systému, aby tak rodiny mohly nalézt svou rodinnou historii. V souladu s božím darem svobody, se katolíci a mormoni účastní činností, které přispívají k vytvoření náboženské svobody ve světě. Svatí poslední dnů vědí, že každý člen Katolické církve je duchovním synem či dcerou Boží a že všichni jsou hodni takové lásky a bratrství, které  vyžaduje.

Vedoucí mormonů a katolíků si udržují vztah, který je založen na přátelství a úctě, a namísto toho, aby se zaměřovali na věci, kterými se odlišují, soustředí se a pracují na věcech, které je sjednocují, aby přispěli komunitě, které slouží.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách mormonsud.org a přeložila jej Aneta B.