Mormoni, neboli členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jsou náboženská skupina, která věří, že Církev, kterou na zemi založil Ježíš Kristus, začala být po Jeho smrti a smrti apoštolů pomalu pozměňována, protože na zemi nebyl žádný prorok, který by Jeho Církev řídil. Tak se začala Jeho původní Církev měnit. Začalo se učit jiným naukám. Některé byly pozměněny a tak začalo vznikat plno nových církví podle toho, kdo čemu věřil.

Členové Církve věří, že Bůh, po tomto období náboženského zmatku, povolal dalšího proroka, Josepha Smitha, aby znovuzřídil původní Církev Ježíše Krista opět na zemi. Pomocí dávných proroků, kteří Josepha Smitha navštívili, Bůh na zemi opět znovuzřídil kněžskou pravomoc a tak jsou spásné obřady dostupné všem způsobilým lidem.

Mormoni žijí zdravým životním stylem – nepijí alkohol ani kávu, nekouří a neberou drogy. Možná jste někde viděli mormonské misionáře s černou jmenovkou, na které je napsáno „Starší nebo Sestra ta a ta, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“. To je proto, že mladí členové Církve, ve věku 18-26 let, se mohou rozhodnout jet na misii a pomáhat druhým přijít blíže k Ježíši Kristu a naučit se Jeho evangeliu.

Členové Církve kladou velký důraz na rodinu, protože věří, že rodina je věčná. Proto také například bádají v rodinné historii a snaží se najít své předky, aby za ně mohli vykonat spásné obřady v chrámu.

I když to mnoho lidí tvrdí, tak mormoni nejsou sekta. Je to Církev, která je legálně založena ve všech zemích, ve kterých působí, protože členové Církve věří, že mají být poslušní všech zákonů země, ve které žijí.

Mormonismus je celosvětové náboženství založené na víře v Ježíše Krista. Právě proto jsou mormoni křesťané. Po celém světě je více než 15,8 milionů mormonů a jejich odbočky a sbory, místa kde se scházejí, můžete najít ve většině zemí světa. Zde je krátké video (2 min), které vám trochu přiblíží to, čemu mormoni věří.

Všichni jsme děti Boží

Mormoni jsou obyčejní lidé. Věří ale tomu, že všichni (včetně vás) jsou výjimeční a drahocenní synové a dcery Boží, a že jsme zde na zemi, abychom se učili a rostli společně se svými rodinami a přáteli. Jednoho dne se pak budeme moci vrátit do Boží přítomnosti a žít s Ním a s našimi milovanými rodinami navěky.

Mormoni jsou křesťané

Mormoni věří v Ježíše Krista a přijímají Ho jako Spasitele lidstva. To znamená, že si uvědomují, že, zatímco se zde na zemi učíme a rosteme, děláme chyby, ale díky Usmíření Ježíše Krista nám může Kristus pomoct a můžeme překonat své nedostatky a začít znovu. Znamená to, že si uvědomují, že jednoho dne zemřeme, ale díky tomu, že byl Ježíše Krista vzkříšen, budeme žít navěky. Také to znamená, že každého z nás bezpodmínečně miluje. Zde je krátké video, které znázorňuje, kdo je pro mormony Ježíš Kristus.

Novodobí proroci a apoštolové

Mormoni věří, že Bůh, Nebeský Otec, i nadále povolává své služebníky – proroky a apoštoly – aby zde na zemi vykonávali Jeho dílo. Což je, abychom všichni věděli, jak můžeme přijít k Němu a Jeho synu Ježíši Kristu. Jsou zvláštními svědky o Spasiteli. Bůh žije a co je důležitější, miluje nás a má o nás starost. Členové Církve veří, že Bůh poslal tyto svědky, kteří jsou proroky, vidoucími a zjevovateli i pro naší generaci.

Zpočátku byli věrní členové, kteří pocházeli z různých prostředí, ale když byli povoláni Bohem, zasvětili svůj život tomu, aby nám pomohli lépe porozumět Božímu plánu, posílit víru a naučit se pravdy evangelia Ježíše Krista. V Bibli v Matoušovi 7:16 se píše: „po ovocích jejich poznáte je“. Proč si tedy nezkusíte poslechnout jejich svědectví o Spasiteli?

Díky těmto prorokům a apoštolům členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vědí, že součástí Božího plánu – plánu spasení – je to, že rodiny mohou být spolu navždy. Díky nim se učí o Ježíši Kristu a motivují je následovat Jeho učení a příklad. Díky jejich příkladu můžeme lépe porozumět tomu, jak s námi Nebeský Otec hovoří skrze upřímnou modlitbu a osobní zjevení od Ducha Svatého. Opravdu nám pomáhají přiblížit se blíže ke Spasiteli.

Teď už o mormonech něco málo víte. Ježíš nám přikázal, abychom milovali „bližního svého“ (Marek 12:31). Toto je heslo každého pravého křesťana, který se snaží stát následovníkem Krista. A je to také to, co se mormoni snaží dělat každý den. Nikdo z nás není dokonalý, ale když činíme dobro, cítíme, že jsme udělali to, co bylo správné.

Pokud byste chtěli dozvědět o mormonech více, neváhejte a kontaktujte nás přes tento odkaz , nebo nás můžete najít na Facebooku.