Může být náročné řídit se pravidly, kterým nerozumíme nebo se kterými nesouhlasíme. Stejně tak náročné může být i dodržování přikázání a jejich poslušnost.

Některá přikázání jsou jasná a přímočará, jako například „Nezabiješ.“ (Exodus 20:13). Je snadné rozumět tomu, proč bychom je měli dodržovat, ale jiná přikázání, jako „Pomni na den Sabatní, abys jej světil“(Exodus 20:8) a „Cti otce svého a matku svou“ (Exodus 20: 12) jsou o trochu víc nejednoznačná.

Dodržování těchto přikázání může být o trochu větší výzvou za prvé proto, že je obtížné chápat, co tím Bůh myslel a za druhé, protože šest dní obvykle nestačí a my ne vždy souhlasíme s našimi rodiči.

Ačkoliv zjistíme, že když se budeme snažit žít podle těchto přikázání, která nám byla dána milujícím Nebeským Otcem, umožní nám to radovat se z větší jak krátkodobé, tak také dlouhodobé svobody.

Poslušnost přináší bezpečí

Pravidla nám byla dána už od doby, kdy jsme byli malí. Jejich dodržování nám pomáhá vyhnout se nebezpečí. I když z vlastní zkušenosti se mnoho z nás naučí, že poslušnost přináší bezpečí.

Když bylo Presidentu Thomasi S. Monsonovi osm let, spolu se svým kamarádem Dannym Larsenem zapálili malý pozemek v naději, že se tak rychleji zbaví plevelu, aby mohli později toho dne uspořádat na tom samém místě táborák. Když už bylo jasné, že se jim oheň vymkl z rukou, byli nuceni utíkat pro pomoc. Rodiče Presidenta Monsona žádali, aby zápalky bez dozoru nepoužíval. Nežádali ho proto, aby mu zabránili v získávání zkušeností nebo v tom mít zábavu, ale proto, aby byl fyzicky v bezpečí. Ze stejného důvodu nám náš milující Nebeský Otec dal přikázání, aby zajistil naše duchovní bezpečí a štěstí, jak v tomto světě, tak i ve světě příštím.

svoboda

Poslušnost přináší svobodu

 

Poslušnost přináší svobodu

Když následujeme Pánovy rady, vyhneme se mnoho úskalí moderního světa.

Apoštol Robert D. Hales řekl: „Přemýšlejte o tom: Pokud si zvolíte nepít alkohol, nikdy se nestanete alkoholikem! Pokud se rozhodnete, že se nebudete zadlužovat, vyhnete se možnému bankrotu. Když naše životy uvedeme do souladu s Pánovými zákony, můžeme se vyhnout špatným návykům a oslabujícím závislostem, které by nás jinak zotročily, a překonat je.

Poslušnost přináší důvěru

Když jsme otevření a upřímní k našim vrstevníkům, můžeme získat jejich respekt. Když jsme takoví pravidelně, můžeme získat jejich důvěru.

Poté, co byl Josef svými bratry prodán do Egypta, získal u faraona přízeň a byl ustanoven k tomu, aby dohlížel nad celým Egyptem, převyšoval ho pouze samotný faraon (viz Genesis 41: 38-41).

Poslušnost přináší pochopení

Být poslušný Božích zákonů může být výzvou, obzvlášť pokud nevidíme okamžité důsledky, které naše volby přinesou. Ale porozumění přijde, když uplatníme poslušnost.

Kristus řekl: „Když zůstanete v mém slově… Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

Náš Nebeský Otec zná výzvy, kterým v našich životech budeme čelit, a dal nám pokyny k překonání každé z nich, ačkoliv rozhodnutí, zda jsme ochotni řídit se Jeho radou, je jen na nás.

 

Tento článek byl původně napsán Mormon.org a publikován na mormon.org. Do češtiny přeložila Dáša Dynková.