„Tudíž bych chtěl, abyste byli dokonalí, dokonce jako já nebo jako Otec váš, který je v nebi, dokonalý je.“

3.Nefi 12:48

Kontext a obsah

Když se Ježíš zjevil lidem v zemi Hojnosti, učil je podobným naukám, jako když „kázal na hoře“ v Novém zákoně (Matouš 5–7). Nicméně díky tomu, že se děj 3. Nefiho odehrává v okolí chrámu a že některé rozdíly mezi slovními spojeními jsou zásadní, můžeme vidět Ježíšova inspirující slova ve větším světle. V Matoušovi 5:48 Ježíš řekl: „Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.“ Tento verš se nám může zdát nedosažitelný, protože když se na něj podíváme z hlediska, jak si v dnešní době představujeme „dokonalost“, můžeme mít pocit, že tím Kristus naznačuje, že chce, abychom splnili nemožný úkol žít dokonalým životem.

Avšak překlad slova dokonalý z Matouše 5:48 v řečtině rovněž znamená „úplný“ či „kompletní“. A tak možná namísto toho, aby Ježíš od lidí očekával, že budou „bez chyby“, jim přikazoval, aby se skrze smlouvy s ním stali úplní.

Okolní kontext

Důležité je povšimnout si, že verše, které v Knize Mormonově předcházejí výzvě k dokonalosti, se od okolních veršů v Matoušovi liší, což nám pomáhá lépe pochopit význam 3. Nefiho 12:48. Verše předcházející 3. Nefiho 12:48 učí: „…tyto věci, jež byly ve starých časech a jež byly pod zákonem, jsou všechny ve mně naplněny. Staré věci pominuly a všechny věci jsou nové.“ Verše předcházející Matouše 5:48 na druhou stranu hovoří o tom, proč bychom měli milovat své nepřátele, a pak dodávají, že by lidé měli být dokonalí. Studium Starého zákona a jeho naplnění Usmířením Ježíše Krista avšak poukazuje na to, že rozdíl by mohl být právě ve smlouvách.

Dokonalost v Hebrejštině

Hebrejský ekvivalent tohoto slova, rovněž překládaný jako „dokonalý“, se občas uvádí ve spojitosti se smlouvami. Ve Starém zákoně právě za použití slova dokonalý Bůh občas přikazoval svému lidu, aby se s Ním propojil skrze smlouvy. V Deuteronomiu 18:13 Pán například přikazuje: „Dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým.“ Předchozí verš objasňuje, že Bůh chtěl, aby Jeho lid nečinil hříchy jako jejich bližní, ale aby s Ním byl „dokonalý“ neboli uzavřel s ním smlouvu, že Ho bude následovat (Deuteronomium 18:12).

V Jozuovi 24:14 je toto slovo použito následovně: „Protož nyní bojte se Hospodina, a služte jemu v dokonalosti [zcela či úplně] a v pravdě, a odvrzte bohy, jimž sloužili otcové vaši za řekou a v Egyptě, a služte Hospodinu.“ Zde Bůh přikázal svému lidu, aby se zavázali, že budou raději sloužit Pánu než jiným bohům. V Žalmech 119:1–2 je toto slovo rovněž spojeno s oddaností Pánu: „Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování [neboli dokonalí]…a kteříž ho celým srdcem hledají.“ Tudíž smlouva, že budeme následovat raději Boží cestu než jakoukoli jinou, je jedno možné vysvětlení slova „dokonalý“.

Dokonalost v Novém zákoně

Stejně jako se lid v Jozuovi 24 zavázal k tomu, že se oddá Pánu a zcela odmítne pohanství, lidu ve 3. Nefi bylo přikázáno, aby neuctívali tradice Mojžíšova zákona, ale aby namísto toho vedli nový život v Kristu. Odmítnutím starých zvyků a naprostou odevzdaností novým zvykům se mohli stát „dokonalými“. Řecké slovo přeložené do českého jazyka jako „dokonalý“ v Matoušovi 5:48 bylo použito v Židům 5:14–6:1: „Ale dokonalých jest hrubý pokrm, totiž těch, kteříž pro zvyklost mají smysly způsobné k rozeznání dobrého i zlého.“ Z toho vyplívá, že lidé měli zanechat „starých zvyklostí“, které již pominuly – Mojžíšův zákon – a přilnout k novým, které jim Kristus předkládal.

Kristova slova jsou rovněž podobná verši v Leviticus 19:2: „Svatí buďte, nebo svatý jsem, já Hospodin Bůh váš,“ aneb jinými slovy „Chtěl bych, abyste byli svatí, jako já, váš Bůh, svatý jsem.“ Na základě podobnosti těchto veršů by dávalo smysl, že Kristus srovnával svatost s dokonalostí. V kontextu písem být svatý znamená, že jsme připraveni činit vůli Boží. Kristus nám tedy nejspíš připomíná, že bychom se měli zavázat zasvětit se Bohu. Obsah této kapitoly nám rovněž připomíná, že bychom měli milovat Jeho stejně jako své bližní a činit pokání, když klopýtneme, abychom díky milosti a moci Ježíše Krista mohli být zdokonaleni, stát se úplnými a být v jednotě s Ním.

Rozdíly ve formulaci slov

Rozdíl ve formulaci samotného verše nám navíc ukazuje, že Bůh chce, abychom uzavírali smlouvy s tím, že se zavážeme, že Ho budeme následovat. Ve 3. Nefi 12:48 vzkříšený Ježíš řekl: „Tudíž bych chtěl, abyste byli dokonalí, dokonce jako já nebo jako Otec váš, který je v nebi, dokonalý je.“ Zatímco v Matoušovi 5:48 Ježíš Kristus vyzýval spravedlivé lidi, aby se stali dokonalými tak, jako je Otec dokonalý, ve 3. Nefi 12:48 je taktéž zmíněný i On, náš Příklad. Možným důvodem, proč Ježíš ve 3.Nefi 12:48 zmiňuje také sám sebe, je, že v Novém zákoně byl stále ještě smrtelný a ještě nedokončil své poslání. Avšak když Ježíš hovořil v Knize Mormonově, bylo to již poté, co vystoupil k Otci, byl „s Bohem oslaven“ a zůstal ve všech smlouvách s Otcem věrný.

Tento verš v Knize Mormonově je příkazem, abychom byli nejen takovými jako je Bůh, ale také takovými jako je Kristus. Ježíš například zakončil své učení lidu v zemi Hojnosti napomenutím: „Tudíž, jakými lidmi máte býti? Vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem.“ (3. Nefi 27:27.) Učil také, že jeden z nejlepších způsobů, jak se můžeme stát takovými jako On, je, že s Ním uzavřeme smlouvy, které budeme dodržovat: „…buďte pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli býti posvěceni přijetím Ducha Svatého, abyste mohli posledního dne přede mnou státi bez poskvrny…neboť skutky, jež jste mne viděli činiti, máte činiti také; neboť to, co jste mne viděli činiti, dokonce to máte činiti.“ (3. Nefi 27:20–21.)

Nauka a zásady

Máme být tudíž dokonalí v tom, že se zavážeme následovat Krista. To neznamená, že nebudeme dělat chyby, nebo že občas nebudeme pochybovat. Jednoduše to znamená, že jsme učinili smlouvy, že budeme poslouchat Boha a že se budeme snažit podle těchto smluv žít. Skrze smlouvu křtu a chrámové smlouvy se zavazujeme, že budeme sloužit Bohu. Zasvěcení se Bohu skrze tyto smlouvy nás „zdokonaluje“. Když se zavážeme, že budeme Boha následovat, stáváme se s Ním jedno, a tím jsme „zdokonalováni“.

Kristus po nás ani zdaleka nežádal, abychom dosáhli nedosažitelného, když nás vyzval, abychom byli dokonalí, jednoduše nás vyzval k tomu, abychom se snažili dělat to nejlepší, co je v našich silách. Chce, abychom uzavřeli smlouvu křtu a smlouvy v chrámu a snažili se jim být věrní a být Mu zcela oddaní, stejně jako je On oddaný práci svého Otce. Můžeme se stát stejně dokonalými jako je Bůh a Kristus. Abychom toho však dosáhli, musíme stejně jako Kristus žít život zasvěcený Bohu.

Kristus je dokonalým příkladem toho, jak bychom měli žít a jak bychom měli být plně oddáni Bohu. Všichni se můžeme zavázat, že budeme stejně jako Kristus oddaní Nebeskému Otci. Stejně jako lidé v knize Jozue i my si můžeme zvolit, že budeme sloužit Pánu, namísto toho, abychom se upínali na negativní vlivy našeho života. Všichni můžeme opustit „věci, jež byly ve starých časech“ tak, aby „všechny věci byly nové“. Takto si můžeme zvolit, že budeme žít jako Kristus a že budeme zdokonalováni stejně jako On.

Kristovo Usmíření je historicky největším skutkem oddanosti Bohu a lidstvu a všechny nás vybízí, abychom byli více oddaní Kristu a jeden druhému. Kristus od nás požaduje, abychom byli úplně oddaní Jemu, jako je On oddaný nám. Díky Usmíření se můžeme stát „dokonalými skrze Krista“ a žít zbožný život stejně jako žil On. Starší C. Scott Grow řekl: „Spasitel nás skrze víru v Jeho smírnou oběť očišťuje, uzdravuje a umožňuje nám poznat Ho tím, že nám pomáhá stát se takovými, jako je On … Když se snažíme stát se takovými, jako je Bůh, může z nás učinit něco více, než co bychom kdy dokázali my sami.“

Moroni tento koncept chápal a vysvětlil ho v závěrečném nabádání čtenářům Knihy Mormonovy: „A opět bych vás chtěl nabádati, abyste šli ke Kristu a chopili se každého dobrého daru a nedotýkali se daru zlého, ani věci nečisté. …Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni a popírejte v sobě veškerou bezbožnost; a popřete-li v sobě veškerou bezbožnost a budete-li milovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, pak je milost jeho postačující pro vás, abyste milostí jeho mohli býti dokonalí v Kristu“ (Moroni 10:30, 32.)

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách knowhy.bookofmormoncentral.org. Do češtiny ho přeložila Barbora Svobodová.