Během poslední doby, kdy byla koronavirová pandemie, jsme neměli možnost scházet se v Církvi. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které jsem členem, pořádala během této doby online Církevní shromáždění. Nebudu lhát, vyhovovalo mi. Lépe jsem se dokázal soustředit na proslovy, nikam jsme nemuseli cestovat, byli jsme doma s rodinou, vstát jsme taky mohli později a i když jsme jednou úplně nestihli začátek, tak jsme si to mohli pustit o kousek později. Naprosto ideální.

Když jsme ale během posledních takovýchto shromáždění byli opakovaně ujišťování, že se opět co nejdříve začneme scházet v kapli, začal jsem přemýšlet nad důležitostí toho, proč se vlastně scházíme v Církvi a ne doma.

Význam Církve

Církev je zorganizována proto, aby zdokonalovala a žehnala život členů. V Efezským 4:11-16 psal apoštol Pavel Efezským o účelu Církve a povoláních v Církvi:

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učenílidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Učíme se sloužit

V těchto verších se mluví o několika důvodech, proč bychom měli chodit do Církve. 1. Učíme se v ní lépe sloužit. Každý člen Církve má, měl anebo může mít nějaké povolání. Nejenže bez členů Církev vůbec nemůže existovat, ale společně se díky této službě učíme novým věcem. Tak, že odejdeme ze své komfortní zóny a pomáháme druhým překonávat životní těžkosti a přibližovat se k Bohu. Tímto následujeme příklad Ježíše Krista, který po celou svou pozemskou službu „chodil, dobře čině“ (Skutky 10:38).

Společně se učíme a rosteme

V Církvi se všichni učíme. Důvod, proč se všichni máme scházet, je, že nejsme dokonalí. Pokud bychom dokonalí byli, tak by podle těchto veršů Církev ani nemusela existovat. Všichni děláme chyby, ale v Církvi se navzájem posilujeme, povzbuzujeme a podpíráme se. Můžeme zde najít odpuštění. Připomínáme si Usmíření Ježíše Krista písněmi a svátostí večeře Páně.

Je to čas, kdy můžeme mluvit o Kristu, radovat se v Kristu, kázat o Kristu a prorokovat o Kristu (2. Nefi 25:26). Cítíme během nich Ducha a Duch nás osvěcuje a pomáhá nám získávat inspiraci.

clenove vysvetluji pisma

Je to čas, kdy můžeme mluvit o Kristu, radovat se v Kristu, kázat o Kristu a prorokovat o Kristu.

Připomínáme si pravou nauku

Poslední věc, kterou tyto verše zmiňují, je, že Církev nám pomáhá připomínat si pravou nauku a nebýt oklamáni. Písma nás učí, že k tomu, abychom si udrželi Ducha a směřovali k Bohu, musíme dělat 3 věci – modlit se, číst písma a chodit do Církve.

Když jsem byl na misii, viděl jsem na příkladu mnoha lidí, jak důležité tyto zásady jsou. Byli lidé, kteří je dělali a byli věrní a silní ve víře. Ale také byli někteří, kteří tyto věci postupně přestali dělat. Z mých zkušeností to následovalo nějak takto – lidé nejprve přestali číst písma a modlit se, a nakonec přestali chodit do Církve.

Zajímavé bylo vidět, jak moc se pak začali vzdalovat od pravdy. Začali si vytvářet své vlastní zásady, upravovat přikázání, ospravedlňovat své špatné chování, začali věřit polopravdám a nakonec se vzdálili tak daleko, že se už ani nechtěli vrátit zpět.

Ze zkušeností vím, že chození na shromáždění je důležité. Jak se píše v NaS 59:9 – A abychom se mohli plněji uchovati neposkvrněnými od světa, máme jít do domu modlitby a přinášeti svátosti své v Jeho svatý den.

Jednoduše řečeno shromáždění nám poskytuje příležitosti navzájem se učit evangeliu, navazovat přátelství a vzájemně si sloužit a podporovat se v našem úsilí o spasení.