Mnoho členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si po Vánocích a s blížícím se novým rokem stanovují cíle k sebezdokonalování.

Inspirace ke stanovení těchto cílů může přijít odkudkoli, ale věnovat zvláštní pozornost slovům žijících proroků je vždycky dobrý nápad. Církevní vedoucí na říjnové generální konferenci v roce 2015 hovořili o několika malých změnách, o které můžeme usilovat a které mohou zušlechtit náš život.

Představa toho, že máme žít dokonale podle všech zásad, kterým jsme se učili na generální konferenci, může být skličující. Pokud se ale podíváme na tyto inspirované rady Církevních vedoucích jednotlivě, mohou obohatit a zlepšit každý aspekt našeho života. Až si budete sepisovat cíle na rok 2017, zvažte možnost použít několik z následujících 16 rad.

1. Přestaňte si dělat starosti

President Dieter F. Uchtdorf v proslovu „Léto s pratetou Rózou“ učil ženy v Církvi o moci oprostit se od strachu a úzkosti. Tento proslov, který byl tak trochu podobenstvím, obsahuje tuto radu:

„Teta Róza se natáhla ke stolečku a položila si na klín svá opotřebovaná písma. ‚Nedomnívám se, že jsem trpěla klinickou depresí – u té si nejsem jistá, zda by si ji člověk dokázal vymluvit. Ale určitě jsem si namluvila, že mám být smutná! Ano, některé dny pro mě byly temné, ale veškeré mé chmury a obavy to nemohly změnit – jen to zhoršit. Víra ve Spasitele mě naučila, že bez ohledu na to, co se stalo v minulosti, může mít můj příběh šťastný konec.‘“

2. Svěťte den sabatu

V posledním roce byl v proslovech kladen větší důraz na to, jak můžeme lépe zachovávat sabatní den. Starší M. Russell Ballard hovořil o tomto důležitém tématu, kterému je třeba se neustále věnovat, v proslovu „Bůh je u kormidla“.

„Jsme-li o sabatu naplněni láskou k Pánu doma i na shromáždění, je to požehnáním pro každého z nás. Když jsou naše děti učeny cestám Páně, učí se pociťovat Jeho Ducha a reagovat na Něj. Budeme-li pociťovat Ducha Páně, budeme mít všichni touhu přicházet každou neděli a přijímat svátost. A všichni, mladí i staří, kteří nesou těžká břemena, budou pociťovat duchovní povznesení a útěchu, kterou přináší sabatní den naplněný oddaným rozjímáním o našem Nebeském Otci a Pánu Ježíši Kristu.“

3. Vyhýbejte se dluhu (nebo jej splaťte)

Starší Robert D. Hales nám v proslovu „Jak čelit výzvám dnešního světa“ dal tuto praktickou finanční radu:

„Když jsem byl mladý dospělý, byl presidentem mého kůlu investiční bankéř na Wall Street. Učil mě: ‚Bohatý jsi tehdy, když dokážeš šťastně žít v mezích svých příjmů.‘ Jak se to dělá? Plaťte desátek a poté šetřete! Pokud vyděláte víc, ušetřete víc. Nesoupeřte s druhými, kdo má dražší hračky. Nekupujte to, co si nemůžete dovolit.“

4. Přizvěte Ducha do života

President Henry B. Eyring v proslovu „Duch Svatý jako váš společník“ vyjmenoval několik požehnání, která přicházejí díky tomu, že zveme Ducha do života. Řekl v něm:

„Mít vždy Ducha, aby byl s námi, znamená mít vedení a pokyny od Ducha Svatého v každodenním životě. Duch nás například může varovat, abychom odolali pokušení činit zlo. …

Společenství Ducha Svatého způsobuje, že to, co je dobré, je přitažlivější, a pokušení je méně zajímavé. To samo o sobě by měl být dostatečný důvod k odhodlání, že budeme hodni toho, aby byl Duch s námi vždy.“

5. Buďte hodni chrámového doporučení

Starší Quentin L. Cook v proslovu „Být dobře stavění jako bristolské lodě: být hodni vstupu do chrámu – v časech dobrých i zlých“ učil, že máme být duchovně připraveni na bouře, které přicházejí:

„Bouře a pokušení tohoto života jsou často nepředvídatelné. Víme ale toto: zcela jistě přijdou! Abychom dokázali překonat těžkosti a pokušení, kterým všichni nevyhnutelně čelíme, bude zapotřebí spravedlivé přípravy a božsky daných způsobů ochrany. Musíme se rozhodnout, že budeme hodni vstupu do chrámu bez ohledu na to, co nás v životě potká. Budeme‐li připraveni, nebudeme se bát.“

6. Hledejte v druhých to nejlepší

Starší Dale G. Renlund ve svém prvním proslovu, jako člen Kvora dvanácti apoštolů, učil o schopnosti vidět druhé tak, jak je vidí Bůh. V proslovu s názvem„Očima Boha“ řekl:

„Dnes již vím, že pokud máme v Církvi úspěšně sloužit druhým, musíme na ně pohlížet očima rodiče – očima Nebeského Otce. Teprve pak si můžeme začít uvědomovat skutečnou cenu duše. Teprve pak můžeme pocítit lásku, kterou Nebeský Otec chová ke všem svým dětem. Teprve pak můžeme pocítit, s jakou laskavostí o ně Spasitel pečuje. Nemůžeme zcela naplňovat svůj smluvní závazek, že budeme truchlit s těmi, kteří truchlí, a utěšovat ty, kteří mají útěchy zapotřebí, dokud na ně nebudeme pohlížet očima Boha.“

7. Zjednodušujte

President Dieter F. Uchtdorf v proslovu „Funguje to úžasně!“ nanovo učil jednu starou radu – zjednodušujte.

„Toto nádherné evangelium je natolik jednoduché, že ho dokáže pochopit i dítě, a přesto natolik hluboké a komplexní, že bude zapotřebí celého života – a dokonce věčnosti – zkoumání a objevování, než mu plně porozumíme.

Někdy ale vezmeme krásnou lilii Boží pravdy a po vrstvách ji zdobíme lidskými dobrými nápady, programy a očekáváními. Každá vrstva by sama o sobě mohla být pro určitou chvíli a za určitých okolností užitečná a vhodná, ale když je klademe jednu za druhou na sebe, může z toho vzniknout hromada usazenin, která bude tak silná a těžká, že riskujeme, že onu drahocennou květinu, kterou jsme měli kdysi tak rádi, vůbec neuvidíme. …

Musíme [se] vědomě snažit věnovat energii a čas tomu, na čem opravdu záleží, a přitom pozvedat své bližní a budovat království Boží.“

8. Přijďte ke Kristu

Přicházení ke Kristu je celoživotní záležitostí, ale pokud hledáte vyšší cíl, který bude řídit vaše každodenní rozhodnutí, tak pravě toto je to, co hledáte. Starší Dallin H. Oaks se touto myšlenkou zabýval v proslovu „Posilováni Usmířením Ježíše Krista“:

„Usmíření našeho Spasitele toho přináší více než jen ujištění o nesmrtelnosti skrze všeobecné vzkříšení a než jen poskytnutí možnosti být očištěni od hříchu skrze pokání a křest. Jeho Usmíření nám také umožňuje volat k Tomu, kdo zažil všechny naše slabosti smrtelného života, aby nám dal sílu snášet břemena smrtelnosti. Zná naše bolesti a je připraven nám pomáhat. Podobně jako milosrdný samaritán, když nás On najde zraněné u cesty, ošetří nám rány a postará se o nás. (Viz Lukáš 10:34.) Uzdravující a posilující moc Ježíše Krista a Jeho Usmíření je k dispozici nám všem, kteří o to požádáme.“

9. Projevujte větší lásku druhým lidem

Všichni můžeme v nadcházejícím roce projevovat větší laskavost a lásku lidem kolem nás. Starší Ronald A. Rasband v proslovu „Jak nesmírnou láskou“ učil:

„Pán řekl: ‚[Milujte se] vespolek, jako já miloval jsem vás.‘ Jsem přesvědčen o tom, že neexistuje rozhodnutí, hřích či chyba, které byste mohli udělat vy či kdokoli jiný a které by změnily lásku, již k vám či k nim chová Pán. To neznamená, že omlouvá či schvaluje hříšné chování – jsem si jist, že to tak není. Ale znamená to, že máme s láskou přistupovat k bližnímu tím, že ho budeme zvát, přesvědčovat, sloužit mu a zachraňovat ho. Ježíš Kristus nebral zřetel na etnický původ, postavení a situaci lidí, když je učil této hluboké pravdě.“

10. Čtěte Knihu Mormonovu

Starší Neil L. Andersen nám v proslovu „Víra není otázkou náhody, ale rozhodnutí“ poskytl cíl, který je hmatatelnější než všechny ostatní a lze jej snadněji sledovat:

„Bible i Kniha Mormonova nám poskytují nádherné ujištění o tom, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. … Poskytuje duchovní i hmatatelný důkaz o pravdivosti Znovuzřízení. Kdy jste si naposledy přečetli Knihu Mormonovu od začátku do konce? Přečtěte si ji znovu. Posílí to vaši víru.“

11. Čiňte pokání

President Thomas S. Monson v příhodně pojmenovaném proslovu „Dodržujte přikázání“ učil členy Církve, aby činili pokání z hříchů a snažili se usilovněji dodržovat přikázání:

„Pokud někdo z vás při svém putování klopýtl, ujišťuji vás, že existuje cesta zpět. Tento proces se nazývá pokání. Ačkoli tato cesta je obtížná, závisí na ní vaše věčné spasení. Co jiného by si mohlo zasluhovat více vašich sil? Naléhám na vás, abyste se tady a teď rozhodli, že podniknete všechny kroky nutné k tomu, abyste učinili úplné pokání. Čím dříve to uděláte, tím dříve se budete moci těšit z onoho pokoje, utišení a bezpečí, o nichž mluvil Izaiáš.“

12. Uplatňujte sebeovládání

Starší Quentin L. Cook učil členy Církve konkrétnější variantě 11 cíle, která se zaměřuje na uplatňování sebeovládání. V proslovu „Být dobře stavění jako bristolské lodě: být hodni vstupu do chrámu – v časech dobrých i zlých“ učil:

„Zásadou věčného pokroku je to, že uplatňujeme-li sebeovládání a žijeme-li spravedlivě, posiluje to naši schopnost odolávat pokušením. To platí jak v duchovní oblasti, tak v časných záležitostech …

Každý z nás si musí vytvořit a vykazovat takové chování a vzezření, na základě nichž bude zjevné, že jsme opravdoví následovníci Krista. Ti, kteří upouštějí od spravedlivého chování nebo od spořádaného a slušného vzezření, se vystavují životním stylům, které nepřinášejí ani radost, ani štěstí.“

13. Buďte příkladem

V proslovu presidenta Thomase S. Monsona, s názvem „Buďte příkladem a světlem“ a který rovněž patří do kategorie „celoživotní záležitosti“, prorok vyzval členy Církve, aby byli světlem ve stále potemnělejším světě:

„Máme být příkladem v duchu. Podle mě to znamená, že máme v životě usilovat o laskavost, vděčnost, odpouštění a dobrou vůli. Tyto vlastnosti nám dodají ducha, který se dotkne života lidí okolo nás. Během let jsem měl příležitost setkat se s bezpočtem jednotlivců, kteří takového ducha mají. Když jsme s nimi, zažíváme zvláštní pocit – pocit, díky němuž toužíme být v jejich společnosti a řídit se jejich příkladem. Vyzařují Světlo Kristovo a pomáhají nám pociťovat lásku, kterou k nám Kristus chová.“

14. Buďte vedoucím

I když president Russell M. Nelson v proslovu „Prosba k mým sestrám“ hovořil vysloveně k ženám Církve, tak tento proslov obsahuje dobrou radu pro každého z nás. Řekl:

„Ať již je vaše povolání jakékoli, ať jste v jakékoli situaci, potřebujeme vaše nabádání, vaše postřehy a vaši inspiraci. Potřebujeme, abyste mluvily otevřeně a odvážně na radách sboru a kůlu. Potřebujeme, aby každá vdaná sestra promlouvala jako přispívající a rovnocenná společnice, zatímco v jednotě s manželem vede svou rodinu. Vy, … ať vdané, či svobodné, vlastníte charakteristické schopnosti a zvláštní intuici, které jste obdržely jako dary od Boha.“

15. Pokorně přijímejte pokárání

Starší D. Todd Christofferson nám v proslovu „Proč Církev“ dal několik rad, které může být obtížné přijmout. Pokud se ale budeme po celý rok snažit být dostatečně pokornými, abychom dokázali přijmout pokárání, pak pro nás možná budou přijatelnější:

„Jedním z největších požehnání pramenících z toho, že jsme součástí těla Kristova, přestože se to v dané chvíli jako požehnání nejeví, je to, že jsme káráni za hříchy a chyby. Máme tendenci své chyby omlouvat a zdůvodňovat si je, a občas zkrátka nevíme, v čem či jak bychom se měli zlepšit. Nebýt těch, kteří nás mohou pokárat ‚v pravý čas s ostrostí, když [jsou pohnuti] Duchem Svatým‘, bychom mohli postrádat odvahu se změnit a s větší dokonalostí následovat Mistra. Pokání je věcí jednotlivce, ale sounáležitost na této někdy bolestivé cestě se nachází v Církvi.“

16. Studujte zjevení posledních dnů

Starší David A. Bednar během projevu úcty zesnulým bratřím z Kvora Dvanácti apoštolů učil členy Církve, aby studovali slova žijících proroků. V proslovu „Vyvoleni, aby vydávali svědectví o jménu mém“ řekl:

„Spasitel prohlásil: ‚Ať [praveno] mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, to je totéž.‘ (NaS 1:38.) Kéž slyšíme věčné pravdy, kterým nás učí Pánovi oprávnění zástupci, a dbáme jich. Budeme-li tak činit, slibuji vám, že naše víra v Nebeského Otce a v Ježíše Krista se posílí a my obdržíme duchovní vedení a ochranu pro svou konkrétní situaci a potřeby.“

 

Tento článek napsala Breanna Olaveson, byl publikován na stránkách utahvalley360.com a přeložil jej Zdeněk Šindýlek.