Kdo založil mormonismus?

Někteří lidé věří, že mormonismus byl zorganizován člověkem. Jiní říkají, že byl zorganizován Bohem. Mým cílem to bylo zjistit. Potřeboval jsem zjistit, jestli jeho zorganizování bylo mimo dosah a možnosti člověka.

Důležité je zkoumat, ne jen věřit

Vždycky jsem byl tím, kdo se snažil přijít věcem na kloub, kdo je zkoumal. Tento způsob myšlení se neliší od smýšlení Josepha Smitha, Brighama Younga a dalších významných Církevních vedoucích. Slepě něčemu věřit nebylo nikdy nic pro mě. Vedoucí v každé době, kterých si nejvíce vážím, se nikdy nespokojili pouze s něčím, co jim někdo řekl. Aby získali svědectví, používali kombinaci logiky a víry a pak nikdy nepřestali své svědectví budovat. Nikdy „nedokončili“ proces získávání svědectví. Brighamu Youngovi často připisujeme, že svědectví získal díky tomu, že Eleazar Miller, „muž postrádající jakoukoli výřečnost“, ho přesvědčil o pravdě svým čistým svědectvím. Ano, Eleazarovo svědectví mohlo Brighama přesvědčit… ale dva roky pečlivého pozorování a studia ho dovedly na místo, kde se jeho srdce mohlo dotknout prosté svědectví. Logika a víra se nakonec střetly.

Pevně věřím tomu, co jednou řekl president J. Reuben Clark: „Pokud máme pravdu, pak jí její zkoumání nemůže ublížit. Pokud ale pravdu nemáme, pak by jí to ublížit mělo.“ Nikdy jsem neměl pocit, že by Bůh od kohokoli požadoval slepou poslušnost. Občas jako příklad slepé poslušnosti citujeme Adama, který řekl: „Nevím než to, že mi Pán přikázal.“ (Mojžíš 5:6.) Ale Adamova víra a poslušnost nebyla ani zdaleka slepá. Vždyť ještě chvíli před tím byl v přítomnosti Nebeského Otce a Ježíše Krista a byl vyhnán ze zahrady. Tuto událost měl stále ještě v živé paměti. Z první ruky věděl, že Bůh je skutečný a že existuje. Mnoho z nás nemělo tuto stejnou zkušenost jako Adam. Neustále hledáme malé důkazy, které posílí naši víru. Avšak důkazy spolu s pokornou vírou jsou tím, co popohání naše svědectví, které překoná všechny těžké chvíle.

Náhoda, anebo sled naplánovaných událostí?

Narození a život Josepha Smitha

Den před narozením Josepha Smitha bylo 22. prosince. Tento den se nazývá „zimní slunovrat“, jinak známý jako „nejkratší den“ v roce. Během tohoto dne je nejméně světla, což z něj dělá „nejtmavší den“ v roce. Druhý den ráno, 23. prosince, představuje začátek „jasnějších dnů“! Tento den je symbolem nových začátků a většího světla.

Jen si to představte! Joseph Smith se narodil přesně v den, který v místě, kde žil, přináší jasnější dny. Ale podívejme se na tuto událost ještě hlouběji. Žena, která porodila Josepha Smitha, se jmenovala Lucy. Jméno Lucy pochází z latiny a znamená „světlo“, „přinašeč světla“ či „nositel světla“. Takže tato „přinašečka světla“ dala život chlapci, kterého pojmenovala Joseph. Uvědomovala si, když pojmenovala své páté dítě Joseph, že v hebrejštině toto jméno znamená „Bůh přidá“ či „Bůh přidá růst“? Jeho příjmení bylo Smith (v češtině Kovář). Kdo je to „kovář“? „Kovář“ je někdo, kdo ková a vytváří něco nového ze starých a surových materiálů. Podívejme se na to ještě dále. Chlapec Joseph měl staršího bratra, který až do jejich smrti stál po jeho boku. Jmenoval se Hyrum. Jméno Hyrum v hebrejštině znamená „můj bratr je oslavený“ či „bratr oslaveného“.

„Znovuzřízení“, jak ho nazýváme, je propracovanější více, než si většina lidí myslí. Bylo někým zorganizováno. Tolik okolností se jen tak nesešlo dohromady. Bylo zorganizováno buď Bohem, anebo člověkem. Pokud bylo zorganizováno člověkem, pak to byl nejsložitější a nejpropracovanější podvod vůbec. Ale každý se musí zeptat sám sebe: „Je vůbec možné, aby něco takového vůbec mohl člověk zorganizovat?“ Obzvláště pokud některé tyto „náhody“ musely vzniknout ještě mnoho let před tím, než se hlavní postava vůbec narodila. Dali Lucy rodiče její jméno naschvál a pak se postarali o to, aby se její třetí dítě jmenovalo „Hyrum“, aby tak mohl stát po boku jejího pátého syna Josepha, který by se nějakým záhadným způsobem narodil na zimní slunovrat, což je jediný den v roce, který nejlépe vystihuje, jaká bude úloha proroka nové dispensace? Přinést nové světlo. Mohli to vědět? Je to v lidských možnostech? Nedokáži si vůbec představit, že by bylo.

To je ale jen začátek toho největšího zázraku.

Návštěva anděla Moroniho

Teď je řada na andělovi Moronim, aby nám dal další důkaz, na který při studiu narazíme. Joseph Smith řekl, že ho Moroni navštívil a později, 21. září 1823, ho navštívil znovu a poodhalil mu existenci o zlatých deskách. Což je stejný den, ve kterém probíhá svátek stánků. Svátek stánků byl ustanoven Bohem jako způsob, jak si Izraelité mohli připomínat a pamatovat na to, jak je Bůh vysvobodil ze zajetí. Byl by v roce lepší den než tento, aby Bůh zjevil knihu, která by označovala počátek Božího závěrečného vysvobození a shromažďování v posledních dnech? Mohl Joseph, Lucy, Lucyini rodiče či kdokoli jiný… mít možnost toto všechno naplánovat? Měli dostatečné znalosti k tomu, aby toto všechno dokázali zorganizovat a naplánovat?

Pokud byste se zaměřili pouze na význam jmen, dat a míst, kde toto znovuzřízení posledních dnů probíhalo, mohli byste logicky vyvodit, že tu určitě nešlo jen o pouhou náhodu.  Také usoudíte, že něco takového by ani zdaleka nemohl zorganizovat žádný člověk. Žádný člověk by nemohl připravit tolik shod okolností ještě PŘEDTÍM, než se narodil. Avšak toto je jen špička ledovce. Dále bychom mohli hovořit o významu Malachiášových slov, o datech, kdy byla zorganizována Církev a o zázračném zjevení  Eliáše v chrámu Kirtland v den, kdy Židé po celém světě připravovali večeři na přesnice a nechávali u stolu jednu volnou židli pro Eliáše. A tak bychom mohli dále pokračovat.

Myslím si, že jeden z největších důkazů, že Joseph Smith je prorok, je skutečnost, že existuje spousta podobných shod náhod, které souvisí s vynesením Knihy Mormonovy na světlo a s událostmi kolem znovuzřízení. Jedna věc je napsat proroctví a druhá toto proroctví naplnit, ale něco úplně jiného je mít smysluplné důkazy, které na sebe navazují potvrzují vaše poslání ještě předtím, než se vůbec narodíte.

Pouze proroci v Bibli se narodili za stejných předobrazů, symbolů a předzvěstí. Byly to skutečnosti, které jsou pro nás důkazem, že Stvořitel existuje, a směřují naši mysl ke Kristovi. Byly to skutečnosti, které mohly být připraveny pouze před založením světa a nemohly být připraveny člověkem v tomto dočasném světě. „Bůh má pro tebe dílo, které máš vykonati,“ řekl anděl Josephu Smithovi, „a tvé jméno má býti pokládáno za dobré i zlé mezi všemi národy, pokoleními a jazyky, neboli že má býti mezi všemi lidmi vyslovováno jak v dobrém, tak ve zlém.“ Kdo to řekl… a skutečně se to stalo?

Jak můžete zjistit pravdu?

Bůh nás žádá, abychom věci nejprve promysleli v mysli své a udělali tak první krok a pak se ho zeptali, jestli je to pravda, ještě předtím, než něco přijmeme nebo se k něčemu zavážeme. Nikdy jsem se nesetkal s Pánovým učením, kdy by nechtěl, abychom používali mozek. Domnívám se, že náš rozum je daleko důležitější, než jak jsme mu v minulosti připisovali zásluhu. Bůh řekl, že k nám bude mluvit v naší „mysli a v našem srdci“. (NaS 8:2–3.) Ale spoustu času trávíme tím, že hovoříme o tom, jak se máme řídit svým srdcem a jak mu naslouchat. Bůh k nám nejprve hovoří v naší mysli a naše mysl pak následně přinese pokoj do našeho srdce. Je to jako pocit světla, které se přimyká ke světlu a které osvěcuje naše tělo a v srdci nám dává pocit pokoje. Joseph Smith jednou řekl: „Když cítíte, jak se do vás vlévá čistá inteligence, mohou vás náhle napadat myšlenky… [a] věci, které vám do mysli přivedl Duch Boží.“ Z toho, co Joseph Smith popisuje, je naše mysl a s ní spojená Bohem daná inteligence jádrem našeho věčného pokroku. To, co nás klame, není naše inteligence. Je to naše svoboda jednání, vzpoura a odmítání pocitů, které se přenesly do našeho „srdce“ působením našeho mozku a ducha, který ho oživuje. (NaS 45:26.) Inteligence nám to pouze sděluje. Srdce je to, co odmítá anebo přijímá.

Lidé mají sklon zapomínat. Díky tomu jsem uvěřil, že to je důvod, proč tolik proroků v průběhu let zdůrazňovalo důležitost slova „pamatovat si“. Je lehké zapomenout na věci, o kterých jsme si ještě před několika lety byli absolutně jistí, že jsou pravdivé. A tak musíme neustále hledat, zkoumat a pamatovat na věci, které nám přinesly do srdce pokoj skrze naši mysl, abychom v těchto posledních dnech mohli zůstat pevní a silní. Zjistil jsem, že pokud budete usilovně hledat, uvidíte, že stvoření a zorganizování znovuzřízení evangelia má v sobě zabudováno spoustu logických důkazů, které posilují naši víru. Toto organizování začalo probíhat již dlouho předtím, než se Joseph Smith vůbec narodil. Jen to musíme vidět, rozpoznat a připsat správnému zdroji.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách gregtrimble.com a napsal ho Greg Trimble. Do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.