Průvodce přípravou na misii!

Když jsem na misii trénoval, často jsem si povídal s dalšími trenéry, abych zjistil, jak jim trénování jde. Podělili jsme se o různé nápady a povídali si o tom, jak se našim společníkům daří. Často se stávalo, že 1 nebo 2 právě začínající trenéři řekli něco ve smyslu: „Tohohle staršího je vážně lehké trénovat, na misii už přišel připravený“, což znamenalo, že již rozuměl tomu, co to znamená být misionář. Takový starší bylo MTC již doma.

Většina lidí si myslí, že když vstoupíte do MTC, získáte svědectví jako mávnutím kouzelného proutku, a s tím i hluboké porozumění evangeliu a toho, jak dělat misionářskou práci. Tak tomu ale není. Musíte se to naučit. Máte tedy na výběr – naučit se to předtím, než na misii odjedete, abyste se stali co nejefektivnějšími misionáři – anebo to můžete odkládat až do doby, než nastoupíte do MTC. Odkládání může znít jak snadnější volba, nicméně pamatujte na slova presidenta Kimballa:

 „Když žádám o více misionářů…žádám, abychom v každé odbočce a v každém sboru na světě začali dříve a abychom naše misionáře připravovali lépe…žádám o misionáře, kteří jsou pečlivě obeznámeni s naukami, kteří jsou díky rodině a církevních organizací připraveni a kteří jdou na misii s velkou touhou. Žádám lepší pohovory, důkladnější pohovory, empatičtější a chápavější pohovory a obzvláště, abychom trénovali potenciální misionáře lépe, mnohem dříve a mnohem déle, aby se každý z nich na misii těšil.“

Spencer W. Kimball „When the World Will be Converted”

Poté, co jsem se ptal mnoha misionářů, starších, sester, misijních presidentů a učitelů v MTC jak se co nejlépe připravit na misii, jsem se rozhodl napsat tento článek. Tady je 7 rad, které vám pomohou nastoupit na misii „předem připraveni“:

1) Získejte osobní svědectví o Ježíši Kristu a Jeho smírné oběti

Příštích 18-36 měsíců strávíte tím, že budete svědčit o Ježíši Kristu a Jeho Usmíření. Rozvíjejte svědectví už nyní. Studujte Jeho slova a učení. Usilujte o získání silnější víry v Něj. Snažte se o Něm naučit co nejvíce a uplatňujte Jeho Usmíření, protože vašim úkolem bude pomoci druhým činit totéž.

Ani nedokážu dostatečně zdůraznit, jak je důležité mít neochvějné svědectví, že Ježíš je Kristus a že Jeho Usmíření je skutečné. Je to základní kámen našeho náboženství. Bez něj na ničem jiném nezáleží anebo vše ztrácí význam. Žádný misionář by neměl jít na misii bez toho, aby měl svědectví o Ježíši Kristu a Jeho Usmíření. Což zahrnuje i to, že činí pokání z hříchů. Pokud by jej všichni činili tak jaksepatří, nemusel by se žádný misionář vrátit domů předčasně kvůli toho, že z nějakých hříchů nečinil pokání.

2) Naučte se komunikovat s Nebeským Otcem

Znalost, jak se modlit, je pro život na zemi nezbytná. Modlitba je základní způsob, jak můžeme komunikovat s nebem a Nebeským Otcem. Mnoho lidí odříkává své modlitby bez opravdového záměru hovořit s Bohem. Anebo se modlí bez záměru řídit se její odpovědí. Často si myslí, že to Boha nezajímá anebo že je neposlouchá, protože jejich modlitby nejsou nějak působivé.

Jako misionáři budete učit lidi, jak se mohou modlit mocně a efektivně. Budete je učit, jak mohou skrze modlitby obdržet zjevení. Když se to naučíte předtím, než odjedete, pomůže vám to v každém ohledu misionářské práce. Modlitba je mocné téma a efektivní modlitba je téma samo o sobě. Rád bych nyní shrnul 3 věci, kterým jsem se naučil o obdržení osobního zjevení skrze modlitbu:

Zaprvé. Držte se zavedeného vzoru (naučte se ptát).

Bůh jen zřídkakdy odpovídá na modlitby typu „Co mám dělat?“. Častěji odpovídá člověku, který si promyslí všechny možnosti, vybere si jednu a poté se zeptá: „Tahle by to podle mě mělo být. Rád bych se tímto směrem ubral. Je to pro tebe přijatelné?“ Když se modlíme tímto způsobem, řídíme se vzorem z Nauky a smluv 9. Takto můžeme získat zjevení. A pokud ho nezískáte, řiďte se tím, co jste si naplánovali, a pokud to není správné, Bůh nám slibuje, že nás na to upozorní.

Zadruhé. Uctivost přivolává zjevení (naučte se jednat).

Uctivost přivolává Ducha a Duch je bránou ke zjevení. Když u modlitby klečíte, používáte uctivý jazyk, máte založené ruce a zavřené oči, modlíte se osobně a s rodinou, děláte vše, co je důležité. Pokud se jako rodina nemodlíte, vezměte věci do vlastních rukou a začněte s tím sami.

Zatřetí. Buďte specifičtí (naučte se vyjadřovat svá přání).

Konkrétní odpovědi přicházejí na základě konkrétních modliteb. Modlitba je založena na zásadě úsilí, čím více úsilí do ní vložíte, tím více požehnání obdržíte. Namísto toho, abyste se modlili: „Požehnej, prosím, všechny ty, kteří se scházejí s misionáři.“, by bylo mnohem efektivnější říci: „Požehnej, prosím, Michaela Goffa. Požehnej ho, prosím, touhou číst Knihu Mormonovu a modlit se ohledně její božskosti.“ Bůh žehná konkrétním modlitbám. Jak vždy říkával můj misijní president: „Modlete se konkrétně za lidi a jejich potřeby.“ To, že si najdete čas, abyste si zapamatovali jména lidí a jejich potřeby, vyjadřuje lásku, kterou k nim chováte, a to, že vám na nich záleží. To, že vám na někom záleží natolik, abyste si zapamatovali i jména a potřeby jejich blízkých, je působivé. Ukazuje jim to, že vám na nich opravdu záleží. Pomáhá jim to pociťovat lásku, kterou k nim chováte vy a Nebeský Otec. Nespočetně krát jsem toho byl svědkem. Slibuji vám, že neexistuje moc věcí, které vás zahřejí u srdce více, než když se za vás někdo modlí jménem a za vaše potřeby.

3) Čtěte Knihu Mormonovu a získejte o ní svědectví

Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství. Budete vyzívat druhé, aby ji četli a modlili se, aby o ní získali svědectví. Předtím, než odjedete na misii, si ji alespoň přečtete od začátku do konce a pomodlete se o ni.

Ani nedokáži popsat, kolik misionářů přijede do misijního pole, aniž by Knihu Mormonovu vůbec přečetlo! Prvních 4-12 týdnů stráví jenom tím, že se ji snaží přečíst, aby se mohli dělit o její poselství s druhými. Získat svědectví o Knize Mormonově je jako shodit první kostičku domina Znovuzřízení, vše ostatní na ní navazuje.

Poslechněte si následující svědectví staršího Hollanda. Kdo by nechtěl svědčit jako on?

4) Studujte příručku Kažte evangelium mé a písma

Když nastoupíte do misijního pole, uvědomíte si, že studium budete trávit tím, že budete studovat pro druhé. Naučte se tedy studovat písma a příručku Kažte evangelium mé předtím, než odjedete. A studujte je! Porozumění nauce je jeden z rozdílů mezi misionářem, který je „předem připravený“ a misionářem, který se snaží vše dohnat na misii. Pokud již znáte nauku, které budete učit, trenér vám jen ukáže poslední detaily misionářské práce. Kamarád, který trénoval, mi jednou řekl: „V podstatě jsem ho jen obeznámil s misijní kulturou.“ Tohle je jedna věc, kterou bych býval rád změnil. Studoval jsem písma, ale kéž bych býval strávil více času studiem příručky Kažte evangelium mé.

Příručka Kažte evangelium mé byla „navrhnuta za závojem a sestavena zde na zemi.“

President Boyd K. Packer

Doporučuji začít s druhou kapitolou příručky Kažte evangelium mé, která učí o tom, jak studovat. Pote, co se naučíte, jak studovat, se můžete podívat na první kapitolou. Snažte se ve svém životě uplatňovat každou kapitolu. Příručka Kažte evangelium mé učí věčným zásadám, které je možné uplatňovat ve všech stádiích života. Pořadí jejich kapitoly má své opodstatnění. Doporučuji, abyste si alespoň jednou přečetli příručku Kažte evangelium mé od začátku do konce. Poté, co ji jednou celou přečtete, doporučuji, abyste pečlivě studovali prvních 6 kapitol, protože je důležité, abyste během přípravy na misii porozuměli naukám a zásadám právě z těchto kapitol. Poté, co příručku Kažte evangelium mé přečtete, bych doporučil, abyste si přečetli alespoň evangelia v Novém zákoně. Spíš bych ale doporučil, abyste před odjezdem na misii přečetli celou Bibli. Bible je doprovodný svazek písem ke Knize Mormonově a když budete studovat všechna písma, hlouběji porozumíte evangeliu.

5) Zapojujte se do misionářské práci již před odjezdem na misii

Urychlování práce na spasení nezačíná v okamžiku, kdy jste ustanoveni jako misionáři na plný úvazek a nekončí ve chvíli, kdy jste uvolněni. Když se budete učit a uplatňovat nauku, že každý člen je misionářem a má misionářské zodpovědnosti, ještě před misií dodá to k vaší pravomoci i moc. Kristus přeci jen řekl: „Pojďte za mnou,“ a ne „Běže a udělejte to“.

Zde jsou 3 věci, které vám pomohou naučit se misionářským povinnostem a žít podle nich:

Zaprvé. Podílejte se na pastýřské službě.

Podílejte se na pastýřské službě. Nehledejte v tom nic složitého. Věřte mi, že na misii strávíte hodně času tím, že budete druhým vysvětlovat důležitost pastýřské služby. Jak byste mohli někoho žádat, aby se na ni podílel, pokud jste ji sami nedělali? Jaké by byly vaše morální hodnoty, pokud byste řekli: „Já ji nedělal, ale vy byste měli.“ Podílejte se na pastýřské služby a získejte o ní svědectví. Když pak budete někoho vyzývat, aby se na ní podílel, dodá to vašim slovům moc.

„Misionářská práce je zkrátka domácí učení pro ty, kteří nyní nejsou členy Církve, a domácí učení není více ani méně než misionářská práce pro členy Církve.“

Harold B. Lee

Zadruhé. Učte s misionáři sboru a misionáři na plný úvazek.

Jenom málo věcí vás připraví na misii tak dobře jako praktická zkušenost. Naučí vás, jak učit zásadám evangelia. Když někoho budete učit doopravdy, naučí vás to mnohem více než jen čtení či hraní scének. Také vám to pomůže porozumět rolím, které každý hraje v procesu obrácení, udržování obrácených a aktivizaci. Během následujících 18 až 36 měsíců budete tyto znalosti uplatňovat. Budete se jim muset naučit. Čím dříve se jim naučíte, tím lépe.

Zatřetí. Pozvěte své přátele.

Na misii se naučíte, že při hledání nových zájemců hrají klíčovou roli členové. Budete je povzbuzovat, aby zvali své přátele na shromáždění, na různé aktivity a aby se s vámi začali scházet. Když začnete zvát své přátele před misií, obdržíte o tomto druhu misionářské práce osobní svědectví. Budete pak moci s Duchem Svatým svědčit, že to funguje, že to požehnalo vašemu životu a také že to požehná životu členů, kteří budou zvát druhé a následovat tak váš příklad.

6) Dávejte pozor na semináři, nedělní škole a institutu.

Lekce, kterým se učíte o evangeliu, jsou navrženy tak, abyste mu porozuměli a zároveň ho uplatňovali. „Mistrovství v písmu“ je navrženo tak, abyste získali základní porozumění písmům a čemu učí. Znám tolik misionářů, kteří si říkali: „Kdybych dával více pozor na semináři.“ Dokonce jsem měl i společníky, kteří se snažili zapamatovat verše z „Mistrovství v písmu“, protože věděli, že tyto verše jsou mocné, když se citují doslovně. Ve schopnosti citovat slova proroků a písma se nachází MOC.

7) Uctívejte v chrámu

Uctívat znamená mnohem více než jen navštěvovat. Pokud do chrámu nechodíte, je dobré si tento zvyk osvojit. Pokud máte pouze chrámové doporučení s omezenou platností, účastněte se křtů a konfirmací tak často, jak to jen jde.

Připravte se na vstup do chrámu již nyní. Během přípravy na misii také začněte navštěvovat kurz přípravy do chrámu. Ideálně byste měli mluvit s biskupem o chrámovém obdarování ihned poté, co obdržíte misijní povolání. Poté, co získáte vlastní obdarování, navštěvujte před odjezdem Dům Páně často. Když budete chodit do chrámu, zjistíte, proč je misionářská práce důležitá a že křest není konečný cíl.

8) (Bonus) Studujte a učte se o kněžství a Znovuzřízení

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jediná církev na zemi, která má všechny práva, moci a klíče kněžství. Prohlašujeme, že kněžství a jeho klíče byly znovuzřízeny. Pokud to pravda je (a ona to je pravda), pak vše, čemu učíme, povede druhé, aby používali kněžství a Usmíření k tomu, aby se vrátili k Bohu. Pokud se ale kněžství domáháme mylně, jsme na tom stejně jako zbytek křesťanů – děláme vše za dobrým záměrem ale bez pravomoci.

Učte se o kněžství a Znovuzřízení. Učte se o klíčích kněžství. Učte se o obřadech, které jsou dostupné členům i nečlenům. Studujte, abyste byli schopni vysvětlit, jak kněžství funguje. Učte se o kněžské moci, kterou jste byli obdarováni (každý misionář, starší i sestra, je v chrámu obdarován kněžskou mocí.) Starší by se také měli učit o úřadu, ke kterému byli vysvěceni. Učte se o svých zodpovědnostech a moci, kterou vám Bůh svěřil. Pamatujte na slova presidenta Bensona:

 „Dejte mi mladého muže, který se uchovává morálně čistým a který se věrně účastní církevních shromáždění. Dejte mi mladého muže, který zvelebuje své kněžství a získal ocenění Povinnost vůči Bohu a skautské ocenění „Orlí skaut“. Dejte mi mladého muže, který vystudoval seminář a který má planoucí svědectví o Knize Mormonově. Dejte mi takového mladého muže, a já vám dám mladého muže, který dokáže konat zázraky pro Pána v misijním poli i po celý svůj život.“

~President Ezra Taft Benson~

Závěr

Těchto 8 rad, dobré sociální dovednosti, pozitivní duševní přístup, touha pracovat a pokora připravuje misionáře, kteří mohou urychlovat práci na spasení již od prvního dne. Vždy ale mějte na paměti, že je velmi důležité naslouchat vašemu trenérovi a pochopit, že jeho úkolem je trénovat. Jak jednou řekl můj misijní president skupině nových misionářů: „Jste tady, abyste byli trénováni. Nejste tady, abyste trénovali své trenéry.“ Za každé situace se snažte být pokorní a ochotní učit se. Díky předchozí přípravě a za pomoci svého trenéra můžete být úžasným nástrojem v rukou Božích.

PS.: Chtěl bych obzvlášť poděkovat všem misionářům a členům, kteří mi s tímto článkem pomáhali! Zde je několik, se kterými jsem spolupracoval nejvíce:

Hyram Brown, Kay Stasinos, Andrew Coffman (učitel z MTC), Jackson Hill, Andrew Rowley, Harrison Taylor, Julia a Rory Grovesovi, Heather Reynolds, President and Sestra Stokerovi, Jordan Flake, President a Sestra Wilkeyovi, William Dudley, Kallene Chatterton (učitel z MTC), Russell Walker (můj trenér), Karen Myatt, a Britney Houston.

 

Tento článek napsal Jeremy a byl původně publikován na stránkách mylifebygogogoff.com a do češtiny ho přeložila Barbora Svobodová.