Video „Pozemský otec, Nebeský Otec“ ukazuje jak příklad spravedlivého pozemského otce, tak také to, co k nám Nebeský Otec pociťuje.

 

 

President James E. Faust řekl: „Ušlechtilé otcovství nám umožňuje letmo zahlédnout božské vlastnosti našeho Otce v nebi. Otec má být mnohým. Má zvelebovat své kněžství a být příkladem spravedlivosti. Ve spojení se svou ženou má být zdrojem stability a síly pro celou rodinu. Má být ochráncem a živitelem a zajišťovatelem členů své rodiny. Většina jeho lásky k jeho dětem má plynout z příkladu jeho lásky k jejich matce, zájmu o ni a věrnosti vůči ní. Svým nekompromisním příkladem má svým dětem vštěpovat charakter.“ („Těch, kteříž mne ctí, poctím“, generální konference duben 2001.)

Otcovství je povolání od Boha. V životě vyhledáváme různé vedoucí postavení, ale postavení rodiče je tou nejvyšší a nejušlechtilejší vedoucí úlohou v životě.

 

pozemsky otec nebesky otec priklad

 

Starší L. Tom Perry řekl o otcovství následující: „Otcovství je vedení, nejdůležitější druh vedení. Vždy tomu tak bylo; vždy tomu tak bude. Vy, otče, s pomocí, radou a povzbuzením své věčné společnice v rodině předsedáte. Nezáleží to na tom, zda jste ten nejzpůsobilejší nebo nejlépe kvalifikovaný, je to věc [božského] určení.“ („Otcovství, věčné povolání“, generální konference duben 2004.)

Co například jako otcové musíme dělat?

  1. Předsedat u stolu s jídlem, při rodinné modlitbě a rodinných domácích večerech tak, jak jsme vedeni Duchem.
  2. Udílet otcovská požehnání.
  3. Převzít aktivní úlohu při stanovování rodinných pravidel a kázně.
  4. Žít životem, který se zaměřuje na rodinu.
  5. Chovat se k manželce jako ke stejně rovné.
  6. Učit děti svým spravedlivým příkladem.
  7. Žít, studovat a modlit se tak, abychom měli neustálé společenství Ducha Svatého.
  8. Zaopatřit svou rodinu.

A především „tou nejdůležitější věcí, kterou může otec udělat pro své děti, je milovat jejich matku.“ (Theodore Hesburgh; viz Elaine S. Daltonová, „Milujte její matku“, generální konference říjen 2011.)

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách mormonchannel.org a do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.