Můj nejoblíbenější příběh z Bible je v 2. Královské v kapitole 6, kde Král Sýrie byl zrovna ve válce proti Izraeli. Skrze Boží sílu předal prorok Elizeus králi Izraele důležitou zprávu, která zachránila jeho vojska. Když se král Sýrie dozvěděl o Elizeusově proroctví, poslal svá vojska, aby ho zajala. Zjistili si, kde se nachází a v noci to dané město oblehli.

„ Vstav pak ráno služebník muže Božího, vyšel, a aj, vojsko obklíčilo město, koni i vozové. I řekl služebník ten jeho k němu: Ach, pane můj, což budeme dělati?“

„Kterýž odpověděl: Neboj se, nebo mnohem více jich s námi jest, než s nimi.“

„I modlil se Elizeus a řekl: Ó Hospodine, otevři, prosím, oči jeho, aby viděl. A tak otevřel Hospodin oči služebníka toho, a viděl, a aj, hora ta plná koňů, a vozové ohniví okolo Elizea.“ (2. Královská 6:15-17)

I já se cítím obklíčena svými nepřáteli, slabostmi a hříchy. Už mnohokrát mi tento příběh pomohl potlačit můj strach a posilnit víru. Neviděla jsem sice hory plné koní ani vojenských vozů, ale cítila jsem nesmírnou Boží jistotu. „Pročež, buďtě dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu státi při vás…“ (Nauka a smlouvy 68:6).

Ježíš Kristus je náš ochránce

Jako členka Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů věřím, že Ježíš Kristus opravdu žije a je synem Boha, našeho Nebeského Otce. Věřím, že trpěl za mé hříchy a díky Jeho milosrdenství jsem znovu narozena.

Spasitelova pozemská služba prokázala Jeho lásku a milost, ale také vyhlásila válku proti hříchu. Spasitel nám slíbil neustálé vedení Svého Ducha a ochranu v průběhu našich životů – jak v časech zkoušek, tak v časech dobra. „A kdokoli vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a Duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali.“ (Nauka a smlouvy 84:88)

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je náš ochráncem

Skrze apoštola Pavla nás Spasitel upozorňoval na to, jak je důležité, abychom byli připraveni a také se zmínil o způsobech, jak nás bude chránit.

„Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko. A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra svá pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti, A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje, A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. Lebku také spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží, Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedliví jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté“ (Efezským 6:10-18).

Ježíš nás ochrání na všech cestách životem

Jako příjemce Božské fyzické ochrany jsem byla nejvíce ovlivněna Spasitelovým vyjádřením o síle a odvaze. „Zdaliž jsem nepřikázal tobě, řka: Posilni se a zmužile se měj, neboj se, ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli obrátíš.“ (Jozue 1:9)

Můj život není v ohrožení, ale i přesto jedna z věcí, s kterou bojuji, je strach. Pánovo vedení skrze písma mě chrání před tím, abych neměla srdce naplněné strachem – strachem z vrstevníků, pronásledování, deprese, či omezeném přesvědčení o mém smyslu života.

Jako mormonská misionářka ve Skotsku jsem pociťovala strach z odmítnutí. Verše v 2 Timoteovi 1:7-9 posilnily mé odhodlání, abych byla odvážná.“ Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho… kterýž spasil nás, a povolal povoláním svatým…“

Některé přírodní katastrofy mi naháněly strach, dokud jsem se nenaučila více o základních zásadách přežití. Teď věřím, že i kdyby byly všechny moje pomůcky pro přežití a jídlo zničeny, Pán by ochránil moji rodinu, protože jsme následovali jeho přikázání, abychom byli připraveni. Našla jsem klid v Jeho slibu, že „jste-li připraveni, nebudete se báti.“ (Nauka a smlouvy 38:30)

Jsem introvert, zatímco můj tatínek je ten největší extrovert na světě. Služba druhým ho dokáže nesmírně nadchnout. Pán nás učí, že když sloužíme druhým, sloužíme i Jemu. Párkrát mě napadlo, abych někomu pomohla, ale strach mě odrazoval, protože jsem nechtěla, abych se já nebo ten druhý člověk cítili nesví. Tento strach se zdál banálním, ale mě se nedařilo jej překonat. „Nebojte se činiti dobro… neboť cokoli rozséváte, to budete také žnouti; tudíž, rozséváte-li dobré, budete také žnouti dobré jako svou odměnu. Tudíž, neboj se, malé stádo; čiňte dobro; nechť se země a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na skále mé, nemohou zvítěziti“ (Nauka a smlouvy 6:33-34).

služba druhým

Služba druhým nás přibližuje k Bohu

Spasitel nám slíbil, že k překonání strachu nám bude stačit láska. „Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce“ (1 Janova 4:18).

Pán ochraňuje ty, kteří s ním stojí

Pán zničil vojska ze Sýrie a zachránil Elizeuse a jeho služebníky. Pán také posilnil Jozua, vedl děti Izraele do zaslíbené země, umožnil Mojžíšovi stát před Faraonem a Enochovi umožnil kázat, aby se hříšný lid stal naprosto spravedlivým. Jak víme, tak také Noe postavil archu předtím, než přišel déšť, Marie se stala matkou Syna Boha a opravdu obrácený Peter nikdy nepopřel Krista. Všichni stáli „jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech… až do smrti…“ (Mosiáš 18:9).

Spasitel slíbil „tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě ssoužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět“ (Jan 16:33). Díky tomu, že On překonal svět, já vím, že mi pomůže překonat můj strach a mé slabé stránky. Vím, že mě ochrání, jelikož mu plně důvěřuji.

Bůh miluje všechny Své děti. Kdokoliv se na Něj upřímně obrátí, tomu se dostane pomoci.

Tento článek původně napsala Delisa Hargrove a byl publikován na lds.net. Překlad provedla Eva Mlčochová.