Jak se můžeme společně vyhnout sžírajícím pocitům spojeným s „věčným odkládáním“? Zamyslete se nad následujícími kroky, jak se můžete zlepšit ve všech oblastech života:

1. Přiznejte si,

že prokrastinace potlačuje veškerou motivaci.

„Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci.“ (Přísloví 21:25.)

2. Řekněte

upřímně Bohu, že vás unavuje neustálý boj s časem. Modlete se o moudrost a pomoc při využívání času, jenž vám dal.

„Vše má svůj správný čas.“ (Kazatel 8:6)

3. Zapisujte si,

co potřebujete udělat. Zapisujte si vše do diáře a pokaždé, když nějaký úkol splníte přesně na čas, odškrtněte si ho.

„ … přijde čas na každý skutek i úmysl.“ (Kazatel 3:17)

4. Stanovte si priority.

Každý den si určete pět nejdůležitějších úkolů a pak na nich pracujte v daném pořadí.

„ Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny.“ (Přísloví 28:19)

5. Vyhodnoťte,

kolik času budete potřebovat na dokončení jednotlivých úkolů a buďte realista. Poté k tomu přičtěte čas navíc na „skryté časové výdaje“, jako jsou neočekávaná přerušení, přezkoumání či zpoždění.

„Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali.“ (Lukáš 14:28–29)

6. Vyvarujte se

pokušení cítit se provinile, když nastane nějaká neočekávaná situace, která vám znemožní dokončit všechny úkoly v jeden den. Pokračujte v nich další den a opět upřednostněte pět nejdůležitějších věcí, které jste si určili.

„Nezahazujte proto svou smělou důvěru – vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. “ (Židům 10:35–36)

7. Rozpoznejte

své negativní já, když jste citově rozladění. Změňte své myšlenky a vnitřní konverzaci tak, aby odrážela váš božský potenciál a abyste těšili Boha.

 Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí – skálo má, můj Vykupiteli!“ (Žalmy 19:15)

8. Požádejte

kamaráda nebo někoho znalého o pomoc, když se vám nedaří začít.

„Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit.“ (Přísloví 12:15)

9. Podvolte se

Kristu a přenechte mu naprostou kontrolu nad vaším životem.

„Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. “ (Filipským 4:13)

10. Spoléhejte

na to, že vám Kristus poskytne vše, co je vám zapotřebí.

„Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. “ (2. Petr 1:3-4)

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách christianpost.com a napsala ho June Hunt. Do češtiny ho přeložila Andrea Dítětová.