Jedna z kritik cílených na Církev říká: „Když oni říkají, že věří v Ježíše, ale není to Ježíš, jak ho znám já“, a potom se soustředí na rozdíly mezi tím, jak Krista vnímají Svatí posledních dnů vůči tradičnějšímu protestantskému pohledu na Něj. I když oproti konvenčním křesťanským církvím máme určité rozdíly v nauce (například věříme, že Kristus je náš doslovný starší bratr, a má vlastní fyzické tělo oddělené od Otce), je mnohem více věcí, které nás s ostatními církvemi spojují, než těch, které nás rozdělují. Proč tedy nezdůrazňovat v čem se shodujeme místo zdůrazňování toho,v čem se rozcházíme. Své rozdíly neschováváme, ale nepotřebujeme jimi mlátit lidi o hlavu.

Stručná odpověď by byla: „Věříme, že Ježíš Kristus je Spasitel světa a Syn Boha Otce. Věříme, že Kristus přišel na zemi, aby zaplatit cenu za naše hříchy. Jsme přesvědčeni, že zatímco byl na zemi, zorganizoval Svoji církev, byl ukřižován a třetího dne povstal. Věříme, že i dnes žije, že znovuzřídil Svou Církev, a že se jednoho dne v moci a slávě vrátí na zemi.“

Nebeský Otec a Ježíš Kristus v těle

Ježíš Kristus je Spasitel světa a Syn Boha Otce

Podstatou je, že i když vyzdvihujeme, jak se shodujeme na Spasiteli a Jeho roli na spasení lidstva, stále rozséváme semínka – že uspořádal jistou církev a znovuzřídil ji v posledních dnech, a že se opět vrátí, aby si nárokoval Svou Církev a Svůj lid.

Podložení v písmech

Izajáš 53:4 „Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe!”

Matouš 16:15–19 „A za koho mě máte vy?“ zeptal se Ježíš. „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.”

Jan 14:6 „Já jsem ta cesta, pravda a život”…

Jan 3:16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna”…

Skutky 1:11 „Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.”

 

Tento článek původně napsal Chris Huston a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „Five Common Questions About Being LDS and How to Answer Them“. Do češtiny ho přeložila Alžběta Vargová.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company