Kolikrát se vám v životě stalo, že jste zrovna procházeli něčím těžkým a někdo vám řekl, že ví, jak se cítíte, ale v tu chvíli jste si říkali, že ten člověk absolutně nemůže vědět, čím si procházíte? Mně se to stalo mnohokrát. Ale víte, že existuje někdo, kdo přesně ví, jak se cítíte, a dokáže vám i pomoct? Tím někým je Spasitel Ježíš Kristus.

Důvěra v Ježíše Krista

Když Spasitel trpěl v zahradě Getsemanské, netrpěl jen za naše hříchy. Vzal na sebe také všechny nemoci, bolesti, strasti a těžkosti, kterými v životě procházíme. Díky tomu si můžeme být jistí, že Spasitel přesně ví, čím procházíme. Ale díky tomu také ví, jak nám může v těchto trápeních pomoci.

K tomu, aby nám Ježíš pomohl, musíme Jemu a Nebeskému Otci důvěřovat. Tato důvěra nám pomůže se na ně během zkoušek obracet. Musíme důvěřovat i jejich načasování. Většinou nám nepomůžou v našich zkouškách ihned (tím myslím, že když se k nim pomodlíme, tak najednou naše zkoušky hned nezmizí), ale pomůžou nám.

ježíš pomáhá text jesus saves a pohled na barakyJežíš Kristus na sebe vzal všechny nemoci, bolesti, strasti a těžkosti, kterými v životě procházíme.

Ježíš pomáhá, když máme víru

Jak nám ale může Spasitel pomoci? Protože ví, jak se cítíme, ví, jakou pomoc potřebujeme. Pokud se k němu obracíme ve víře – snažíme se ho duchovně následovat – dodá nám sílu a útěchu, kterou v onu chvíli potřebujeme. Dá nám inspiraci, abychom věděli, co máme dělat a jak můžeme zmírnit svou bolest.

Pokoj a radost

I když se to nezdá moc pravděpodobné, můžeme nalézt pokoj a radost i v době zkoušek. V Knize Mormonově se píše o spravedlivých lidech, kteří trpěli pod nadvládou krutého vládce (viz Mosiáš 24:8-12), a tak volali k Bohu, aby jim pomohl. Možná někteří z nich doufali, že Pán tohoto vládce odstraní, nebo že budou hned osvobozeni. Pán ale na jejich modlitby odpověděl:

„A stalo se, že k nim přišel v jejich strastech hlas Páně řka: Pozdvihněte hlavu svou a buďte dobré mysli, neboť já vím o smlouvě, kterou jste se mnou učinili; a já učiním smlouvu s lidem svým a vysvobodím ho z poroby.

A také ulehčím břemena, jež jsou vložena na vaše ramena, takže je ani nebudete na bedrech svých pociťovati, dokonce dokud budete v porobě; a toto učiním, abyste pak pro mne mohli státi jako svědkové a abyste s jistotou věděli, že já, Pán Bůh, navštěvuji lid svůj ve strastech jeho.“ (Mosiáš 24:13-14.)

Lidé na to zareagovali s vírou „a nyní, stalo se, že břemena, jež byla vložena na Almu a jeho bratří, byla učiněna lehkými; ano, Pán je posílil, takže snášeli svá břemena lehce a podrobovali se radostně a s trpělivostí veškeré vůli Páně.“ (verš 15)

Ježíš pomáhá divka se spokojene divaI když se to nezdá moc pravděpodobné, můžeme nalézt pokoj a radost i v době zkoušek.

Pán nám slibuje, že všechny věci, kterými jsme sužováni budou působit společně pro naše dobro. (Viz NaS 98:3.) V danou chvíli nevidíme, jak nám ona zkouška může být k užitku. Ale z vlastní zkušenosti vím, že když se podívám zpět, tak nakonec všechno dobře dopadlo a ještě jsem se k tomu naučil spoustu užitečných lekcí.

Zkoušky jsou součástí tohoto života. Kdybychom je neměli, tak bychom nemohli růst a být lepšími. Pokud se v nich ale obracíme na Pána, dá nám sílu a útěchu, kterou potřebujeme. Ježíš pomáhá těm, kteří v Něj věří.

Více o Ježíši Kristu a o Jeho roli jako Spasitele se můžete dočíst v tomto článku.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.