„Nebude dáno žádného jiného jména ani žádné jiné cesty ani prostředku, jímž k dětem lidským může přijíti spasení, pouze ve jménu a skrze jméno Krista, Pána Všemocného.“

Mosiáš 3:17

Zásada

Kniha Mormonova je jeden z nejdůležitějších zdrojů, které v dnešní době máme, abychom porozuměli tomu, kdo je Kristus a jaké je Jeho poslání. Několik částí této knihy obsahuje podrobná učení o Kristu a Jeho Usmíření. Když podrobně rozebereme verše z Knihy Mormonovy, zjistíme, že svým obsahem učí a odhalují několik propojení mezi Usmířením, vzkříšením, soudem a vykoupením, která nemusí být na první pohled patrná.

Kniha Mormonova například uvádí, že Kristus byl povolán a připraven, aby byl naším Spasitelem a Vykupitelem „od založení světa“. Alma využil této znalosti, když vysvětloval, že lidé mohou být „povoláni a připravováni od založení světa“, aby v životě naplnili určité povolání (Alma 13:3, zvýraznění přidáno) a to „skrze usmíření Jednorozen[ého] Syn[a], který byl připraven“ (Alma 13:5, zvýraznění přidáno). Stejně jako jsme my povoláni a připravováni, abychom v tomto životě naplnili určité povolání, Spasitel byl předustanoven Bohem Otcem, aby naplnil svou roli.

Kniha Mormonova velice výstižně uvádí, že Kristus přišel na zemi a ochotně trpěl a zemřel, aby vykoupil veškeré lidstvo od negativních důsledků Pádu a aby splatil trest za naše hříchy. Když král Beniamin hovořil o malých dětech, prohlásil: „Tak jak v Adamovi neboli přirozeností padají, právě tak krev Kristova usmiřuje hříchy jejich.“ (Mosiáš 3:16.) Nicméně v dalším verši uvedl, že „nebude dáno žádného jiného jména, jímž k dětem lidským může přijíti spasení, pouze ve jménu a skrze jméno Krista“ (verš 17, zvýraznění přidáno). Usmíření Krista nejenže vykupuje malé děti, ale také vykupuje veškeré lidstvo od smrti a vykoupí všechny od následků hříchů, pokud budou poddajní, pokorní a budou činit pokání.

Getsemany od Adama Abramse

Getsemany od Adama Abramse

Jedna důmyslná stránka Knihy Mormonovy je, že detailně zachycuje neoddělitelnou spojitost mezi Vzkříšením a dalšími aspekty Usmíření. Názorně dokládá, že „Usmíření Ježíše Krista zahrnovalo Jeho utrpení za hříchy lidstva v zahradě getsemanské, prolití krve, utrpení a smrt na kříži a Jeho doslovné Vzkříšení.“

Alma 42:23 uvádí, že „Usmíření umožňuje vzkříšení mrtvých; a vzkříšení mrtvých přivádí lidi zpět do přítomnosti Boží … aby byli souzeni podle skutků svých“ (Alma 42:23). Kniha Mormonova čtenářům připomíná, že s Usmířením je neodmyslitelně spojeno mnoho aspektů a že na Usmíření a Vzkříšení nelze pohlížet jako na dvě odlišné věci.

Kniha Mormonova také učí, že „smírná oběť Ježíše Krista je jediná možnost, jak se můžeme očistit a získat odpuštění svých hříchů, tak abychom mohli na věky přebývat v Boží přítomnosti.“ Jak uvádí 2. Nefi 2:8: „Není žádného těla, jež může dlíti v přítomnosti Boží, aniž by to bylo skrze zásluhy a milosrdenství a milost Svatého Mesiáše.“

Nicméně ihned poté říká, že Mesiáš „pokládá život svůj podle těla a opět jej bere mocí Ducha, aby mohl uskutečniti vzkříšení mrtvých, jsa prvním, kdo vstane.“ (2. Nefi 2:8.) Toto názorně ukazuje, jak je Vzkříšení neodlučitelnou součástí Usmíření. Kniha Mormonova nám říká, že Kristus „byl prvním, kdo byl vzkříšen. Vstal z hrobu s oslaveným nesmrtelným tělem z masa a kostí. Díky Jeho Usmíření bude veškeré lidstvo vzkříšeno s dokonalým, nesmrtelným tělem a přivedeno zpět do Boží přítomnosti, aby bylo souzeno“ podle skutků, které vykonalo ve smrtelnosti ve svém těle. (Alma 33:22, zvýraznění přidáno.)

Uplatnění

Kniha Mormonova čtenářům připomíná, že Kristova oběť „přináší prospěch každému z nás a dokládá nekonečnou hodnotu každého dítěte Nebeského Otce.“ 2. Nefi 2:20 uvádí, že „pro tuto přímluvu za všechny přijdou všichni lidé k Bohu“, aby byli souzeni. Nicméně jen kvůli tomu, že „všichni lidé“ mohou přijít k Bohu skrze Usmíření, to neznamená, že si lidé nemohou dělat to, co chtějí. Když Kristus zaplatil trest za hříchy lidstva, nezabavil nám osobní zodpovědnosti.

Jezis Kristus a Marie Magdalena u hrobu

2. Nefi 2:7 prohlašuje, že Kristus „dává sebe jako oběť za hřích, aby naplnil smysl zákona pro všechny ty, kteří mají srdce zlomené a ducha zkroušeného; a pro nikoho jiného nemůže býti smysl zákona naplněn.“ Aby lidé mohli obdržeti vše, co jim je Kristus ochotný dát, musí mít srdce zlomené a ducha zkroušeného. O tomto je také zmínka v Žalmech 51:16–17: „Nebo neoblíbil bys oběti, bychť [ji] i dal aniž bys zápalu přijal. Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš.“ Aby lidé mohli využít Kristovu oběť, který dal „sebe jako oběť za hřích“, musí také obětovat sami sebe. Musí přinést „oběti Boží“ – zlomené srdce a ducha zkroušeného.

Lidstvo projevuje lásku k Bohu, ale Kristus také projevuje svou nekonečnou lásku lidem. Starší D. Todd Christofferson však uvedl, že Krisova láska není v písmech popisována jako bezpodmínečná: „Protože slovo bezpodmínečná může o božské lásce vyvolávat mylné představy – například že Bůh nám toleruje a promíjí vše, co děláme, protože Jeho láska je bezpodmínečná, nebo že Bůh na nás neklade žádné nároky, protože Jeho láska je bezpodmínečná, nebo že všichni jsou spaseni v nebeském království Božím, protože Jeho láska je bezpodmínečná.“ A pokračoval:

„Boží láska je nekonečná a vytrvá na věky, ale co to pro každého z nás znamená, závisí na tom, jak na Jeho lásku reagujeme… Abychom přijali Jeho milost, musíme mít víru v Ježíše Krista a dodržovat Jeho přikázání včetně toho, že musíme činit pokání z hříchů, dát se pokřtít na odpuštění hříchů, obdržet Ducha Svatého a dál kráčet po cestě poslušnosti.“

Když čtenáři Knihy Mormonovy zažijí zlomené srdce a ducha zkroušeného, mohou plněji využít Usmíření a přiblížit se ke Kristu. To je nakonec připraví na to, aby v nesmrtelném těle stanuli před Bohem a nalezli u něj potěšení a byli shledání hodnými Jeho božské přítomnosti, moci a slávě na věky.

 

Tento článek napsal KnoWhy byl původně publikován na stránkách bookofmormoncentral.org. Do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.