Zlepšete své studium písem

Je pro vás také někdy obtížné studovat písma – doopravdy je studovat? Zde můžete najít několik myšlenek, které můžete použít, aby vaše studiu písem mohlo být živější a abyste z něj získali co nejvíce.

1.  Modlete se a usilujte o Ducha Svatého

Žádejte Nebeského Otce, aby vám při studiu písem pomohl cítit Ducha. Písma nám byla dána skrze zjevení a skrze zjevení jim můžeme také porozumět. Když se budeme spoléhat na pomoc od Nebeského Otce a Ducha Svatého, budeme více pokornými, učenlivými a připravenými se něčemu naučit.

2.  Dívejte se do map

Mapy vám mohou pomoct vytvořit prostředí pro studium písem. Slova a příběhy budou mít větší význam, pokud budete lépe rozumět vzdálenosti, kterou ušli, podnebí, topografii a dalším významným prvkům míst, o kterých čtete. Například příběh o Jonášovi ze Starého zákona (viz Jonáš 1–3) získá hlubší význam, když budete vědět, že město Ninive se nacházelo v blízkosti dnešního Iráku a Taršiš se nejspíš nacházel ve Španělsku.

Jak daleko jsou tato místa od sebe vzdálená? Co musel Jonáš udělat proto, aby se do těchto míst dostal? Byla to dlouhá a náročná cesta. Jak nám toto poznání může pomoci změnit naše chápání tohoto příběhu?

„Žádejte Nebeského Otce, aby vám při studiu písem pomohl cítit Ducha. Písma nám byla dána skrze zjevení a skrze zjevení jim můžeme také porozumět.“

3.  Vyhledávejte seznamy

Ve verši nebo v pasáži z písem se často nacházejí seznamy. Pokud si jich začnete všímat, uvidíte je častěji. Například ve 3. Nefi 17:3 je napsáno, že Ježíš soucítil s Nefity a uvědomoval si, že jsou unavení poté, co mu celý den naslouchali a byli jím učeni. Ježíš jim dal seznam věcí, které mají dělat:

  1. „Tudíž, jděte do domova svého
  2. přemítejte o věcech, o kterých jsem mluvil,
  3. a proste Otce ve jménu mém, abyste porozuměli,
  4. a připravte mysl svou na zítřek a já k vám opět přijdu.“

Může nám tento seznam pomoci odnést si toho více z Církevního shromáždění? Jak nám tento seznam může pomoci při studiu písem? Kdykoliv v písmech uvidíte nějaký seznam, napište si ho a přemýšlejte, zda byste jej v životě mohli uplatnit.

4.  Vyhledávejte vzory a opakování

Když si v písmech všimnete určitého vzoru nebo opakování nějaké fráze, je to často proto, že se z nich můžete něco naučit. Toto například můžete pozorovat v záznamu o Ježíšově narození, který se nachází v Novém zákoně, kde Matouš ve 2. kapitole často opakuje slova „aby mohla býti naplněna“. Matouš se zde zaměřuje na to, jak určité aspekty Spasitelova narození naplnily proroctví ze Starého zákona. Lukáš namísto toho, aby jako Matouš opakoval určitá slova, vytvořil v Lukášovi 2 vzor podle skupin lidí – pastýři, Simeon a Anna – kteří viděli Spasitele a vydali svědectví o Jeho božskosti.

jezisek v chramu s Annou a Simeonem

Čemu se můžeme z těchto dvou záznamů o Spasitelově narození naučit? Čeho si myslíte, že chtěli autoři docílit, když vyprávěli příběh tak, jak ho vyprávěli?

5.  Vyhledávejte přikázání a zaslíbená požehnání

Často, když nám Pán v písmech něco přikazuje, nám poté řekne o požehnáních, která získáme, když to budeme dodržovat. Zamyslete se nad následujícími verši:

„Proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno. Amen.“ (NaS 4:7.)

„A všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti přikázání (Slova moudrosti), obdrží zdraví v pupku svém a morek pro kosti své.“ (NaS 89:18.)

„Nechť nitro tvé je také plné pravé lásky vůči všem lidem a k domácím ve víře a nechť ctnost zdobí myšlenky tvé neustále; potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží.“ (NaS 121:45.)

Zkuste při studiu písem používat dvě barevné tužky, jednou si podtrhávejte přikázání a druhou zaslíbená požehnání. Všimli jste si něčeho? Jak tato metoda ovlivňuje vaše svědectví o lásce, kterou k vám Nebeský Otec chová?

6.  Přemýšlejte, jak můžete písma vztahovat na sebe

Nefi nás vyzývá, abychom vztahovali písma na sebe. (Viz 1. Nefi 19:23.) Písma byla napsána pro nás a dají se v životě uplatňovat. Nejspíš nás nikdo nepožádá, abychom těžili rudu na výrobu nástrojů na stavbu lodi (viz 1. Nefi 17), ale všichni budeme jednou požádáni, abychom udělali něco těžkého. Jak způsob, kterým Nefi odpověděl na Pánovu výzvu postavit loď, může pomoci nám, když budeme požádáni, abychom udělali něco těžkého?

jak vztahovat pisma na sebe

Čím častěji budete přemýšlet nad tím, jak můžete v životě uplatňovat písma, tím dříve tyto způsoby rozpoznáte. Duch nás těmto nádherným pravdám z písem může naučit, pokud odvedeme svůj díl práce. Musíme ale udělat více, než je jenom otevřít a číst v nich. Pokud studujeme s Duchem, písma pro nás mohou skutečně ožít.

Přibližte se blíže k Bohu

„Když s Bohem rozmlouváme v upřímné modlitbě, když každý den čteme a studujeme písma, přemítáme o tom, co jsme četli a pociťovali, a žijeme podle toho, čemu jsme se naučili, přibližujeme se k Bohu. Bůh nám slibuje, že když budeme pečlivě hledat v těch nejlepších knihách, ‚dá nám poznání skrze Ducha Svatého‘. (NaS 121:26; viz také NaS 109:14–15.)“ (Ian S. Ardern, „Čas připravit se“, Ensign, listopad 2011, 32.)

 

Tento článek napsal Afton Nelson a původně byl publikován na stránkách lds.org/youth. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.