Co je to svědectví?

Před tím, než se zaměřím na samotnou otázku, jak získat svědectví, měli bychom se zamyslet nad tím, co to svědectví je. Příručka Věrni víře nám poskytuje jednoduché vysvětlení: „Svědectví je duchovní potvrzení dávané Duchem Svatým. Je to ‚přesvědčení o pravdách zjevených v evangeliu Ježíše Krista.‘“

Na misii se nás jednou generální autorita, která vedla fireside, zeptala: „Kdo z vás si myslí, že má svědectví?“ Všechny ruce byly téměř okamžitě nahoře. Pak zazněla druhá otázka: „Kdo z vás si myslí, že má silné svědectví?“ Spousta rukou ubyla. Dotyčný řečník pokračoval tím, že nám položil pár otázek. Každý z nás se nad nimi může zamyslet a odpovědět si na ně. Věříte v Boha, Věčného Otce, v Jeho syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého? Věříte, že Joseph Smith byl prorok, který znovuzřídil Pánovu Církev? Věříte, že Kniha Mormonova, spolu s Biblí, je slovo Boží?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak vězte, že máte silné svědectví!

Mít silné svědectví neznamená, že při jeho vydávání zvyšujeme hlas anebo používáme vybrané fráze. Naše svědectví může být jednoduše zformulované, jako „Já vím, že žije Spasitel,“ avšak pokud ho vydáváme upřímně, s opravdovým záměrem, může se dotknout mnoha srdcí.

Proč je nutné mít silné svědectví?

Už od Primárek se děti učí, jak důležité je stavět na pevném základě. Písnička „Muž moudrý stavěl dům svůj na skále“ je toho důkazem. Naše svědectví je pro nás pomyslnou skálou, na které stojí prakticky celá naše aktivita v Církvi. Proto je důležité ho neustále upevňovat a posilovat, aby, až „ďábel vyšle mocné větry své“, jinými slovy, až budeme čelit obtížím a zkouškám, nás to nesvedlo ze správné cesty. President Uchtdorf jednou prohlásil, že naše osobní svědectví nás bude motivovat k tomu, abychom změnili sami sebe a žehnali světu okolo nás.  Svědčím vám o tom, že naše osobní svědectví o evangeliu je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme během našeho pozemského života získat.

Jak ho můžeme získat?

Naše osobní svědectví k nám nepřijde e-mailem, poštou a ani ho nemůžeme odebírat na YouTube anebo ho koupit v obchodě. Pojďme se raději podívat na to, čemu nás učí ať dávní či novodobí proroci ohledně toho, jak může každý z nás, opakuju, každý z nás, získat svědectví.

1.      Rozvíjejme víru

O tom, jak můžeme získat svědectví, hovořil Alma ve své knize.

„Jestliže probudíte a povzbudíte své schopnosti, až tak, abyste vyzkoušeli slova má a abyste uplatnili trochu víry, ano, nemůžete-li činiti ničeho více, nežli si přáti, abyste uvěřili, nechte toto přání v sobě působiti, dokud neuvěříte tak, abyste mohli dopřáti místa části slov mých.“ (Alma 32:27.) Rozvíjení víry, první zásady evangelia, je nezbytné k tomu, abychom získali svědectví.

2.      Modlitba a půst

Dalšímu způsobu, jak můžeme rozvíjet svědectví, nás učí Moroni. Ve svém posledním svědectví v Knize Mormonově zanechal výzvu s příslibem pro všechny ty, kteří budou Knihu Mormonovu studovat. V Moroni 10:4 se píše: „A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“ V tomto verši nás vyzývá k tomu, abychom se modlili s opravdovým záměrem, což znamená, že naše srdce musí upřímně toužit po tom, aby získalo odpověď. Pokud se modlíme s opravdovým záměrem, Moroni nám v dalším verši slibuje, že „mocí Ducha Svatého může[me] znáti pravdu ohledně všech věcí.“ Někteří lidé mohou získat svědectví téměř okamžitě, ale většinou to z naší strany vyžaduje úsilí, pokoru a vytrvalost.

Podívejme se také do knihy Almovy, kde Alma učil lid Zarahemla a svědčil jim o tom, jak získal své osobní svědectví. V Almovi 5:46 se píše: „Vizte, pravím vám, že mi [tyto věci] byly oznámeny Svatým Duchem Božím. Vizte, po mnoho dnů jsem se postil a modlil, abych mohl poznati tyto věci sám za sebe. A nyní opravdu vím sám za sebe, že jsou pravdivé; neboť Pán Bůh mi je projevil svým Svatým Duchem; a toto je duch zjevení, který je ve mně.“ Dvě věci, které jsou v tomto verši důležité, jsou modlitba a půst. Pokud mohl Alma díky modlitbě a půstu získat svědectví před více než 2000 lety, proč bychom ho i my nemohli získat stejným způsobem v dnešní době?

3.      Studujme písma

Pokud rozvíjíme víru a snažíme se skrze modlitbu a půst obdržet vedení a potvrzení pravdy od Ducha Svatého, další zásada, kterou bychom měli uplatňovat, je studium písem. Je důležité mít otázky, ale ještě důležitější je pak studovat písma a hledat v nich odpovědi.

4.      Dodržujme přikázání

Poslední zásadou, kterou bych chtěla zmínit, je dodržování přikázání. President Monson učil: „Poznání pravdy i odpovědi na naše nejhlubší otázky k nám přicházejí, jsme-li poslušni přikázání Božích.“ Další způsob, jak můžeme získat svědectví, nebo, chcete-li, „duchovní potvrzení“, je tedy díky poslušnosti přikázání, jež nám Nebeský Otec dal. Díky ní můžeme více cítit Ducha a získat odpovědi.

Pokud pocítíme, jak nám v srdci začíná hořet plamínek svědectví, je důležité, abychom o něj neustále pečovali, aby nepřestal hořet. Také je důležité, abychom k němu přilévali další kapky oleje. Jeden ze způsobů, jak tohoto můžeme dosáhnout, je, že se budeme snažit své svědectví vydávat často. Díky tomu posílíme nejen svědectví druhých, ale i to své.

Pokud jste ještě neobdrželi své vlastní svědectví, nevzdávejte to, vydržte! Naslouchejte svědectvím druhých, abyste stejně tak, jak se malé děti učí chodit, mohli udělat první krůčky před tím, než se rozběhnete. Snažte se následovat výše zmíněné body a prosím, vydržte. Nebeský Otec naplní své sliby, které nám dal.

 

Tento článek napsala Dáša Dynková.