Písma obsahují mnohé nauky. Jednou z nich, která se nachází v Bibli i Knize Mormonově, je láska. Učíme se o lásce, kterou k nám chová Bůh a Kristus, o tom, jak bychom je měli milovat, a také, jak bychom měli milovat druhé. V těchto 45 verších z Bible a z Knihy Mormonovy se o ní píše.

VERŠE O LÁSCE, KTEROU K NÁM CHOVÁ BŮH A KRISTUS

 1. „Hospodin Bůh tvůj uprostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním.“ (Sofoniáš 3:17, Bible.)
 2. „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří vněho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16, Bible.)
 3. „Jakož miloval mne Otec, ijá miloval jsem vá Zůstaňtež v milování mém. Budete-li zachovávati přikázaní má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázaní Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování.“ (Jan 15:9–10, Bible.)
 4. „Ale Bůh, bohatý jsa vmilosrdenství pro velikou lásku svou, kterouž zamiloval nás.“ (Efezským 2:4, Bible.)
 5. „A choďte v lásce, jako i Kristus miloval nás, a vydal sebe samého za nás, dar a obět Bohu u vůni rozkošnou.“ (Efezským 5:2, Bible.)
 6. „A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k ná Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm.“ (1. Janova 4:16, Bible.)
 7. „A od Ježíše Krista, [jenž jest] svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou.“ (Zjevení 1:5, Bible.)
 8. „A svět, pro svou nepravost, ho bude souditi, jako by byl nic; pročež oni ho bičují, a on to snáší; a oni ho bijí, a on to snáší. Ano, oni na něj plivají, a on to snáší pro svou milující laskavost a shovívavost vůči dětem lidských.“ (1. Nefi 19:9, Kniha Mormonova.)
 9. „Ale vizte, Pán vykoupil duši mou z pekla; spatřil jsem slávu jeho a jsem věčně objat náručí jeho lásky.“ (2. Nefi 1:15, Kniha Mormonova.)
 10. „Bůh můj je mi oporou; On mne vodil ve strastech mých v pustině; a zachovával mne na vodách veliké Naplňoval mne láskou svou, až tělo mé bývalo stravováno.“ (2. Nefi 4:20–21, Kniha Mormonova.)
 11. „A stalo se, že pokoj a láska Boží byly opět mezi lidem znovuzřízeny; a zkoumali písma a již neposlouchali slova tohoto zlovolného muže.“ (Jakob 7:23, Kniha Mormonova.)
 12. „A činící milosrdenství tisícům těch, kteří mne milují a zachovávají přikázání má.“ (Mosiáš 13:14, Kniha Mormonova.)
 13. „A stalo se, že v zemi nebylo žádného sváru pro lásku Boží, která přebývala v srdci lidí.“ (4. Nefi 1:15, Kniha Mormonova.)
 14. „A opět, pamatuji si, že jsi pravil, že jsi miloval svět, dokonce tak, že jsi za svět položil život svůj, abys jej mohl vzíti opět, abys připravil místo pro děti lidské.“ (Ether 12:33, Kniha Mormonova.)
 15. „A já jsem pln pravé lásky, což je láska věčná; pročež, všechny děti jsou pro mne stejné; pročež, miluji malé děti dokonalou láskou; a všechny jsou stejné a jsou podílníky spasení.“ (Moroni 8:17, Kniha Mormonova.)

VERŠE O LÁSCE K DRUHÝM

 1. „Takž Jákob sloužil za Ráchel sedm let; abylo před očima jeho jako něco málo dnů, proto že laskav byl na ni.“ (Genesis 29:20, Bible.)
 2. „A milovati ho ze všeho srdce, a ze vší mysli, a ze vší duše, i ze všech mocí, a milovati bližního jako sebe samého jest nade všecky zápaly a oběti.“ (Marek 12:33, Bible.)
 3. „Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhé Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:34–35, Bible.)
 4. „Se vší pokorou, tichostí, is snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje.“ (Efezským 4:2–3, Bible.)
 5. „Neboť není nespravedlivý Bůh, aby se zapomenul na práci vaši, a na pracovitou lásku, kteréž jste dokazovali ke jménu jeho, slouživše svatým, a ještě sloužíce.“ (Židům 6:10, Bible.)
 6. „Láska bratrská ať zůstává. Na přívětivost k cizincům nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly pohostili.“ (Židům 13:1–2, Bible.)
 7. „Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte snažně.“ (1. Petrova 1:22, Bible.)
 8. „Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lá My milujeme jej, nebo on prvé miloval nás. Řekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovati? A totoť přikázaní máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.“ (1. Janova 4:18, Bible.)
 9. „A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázaní předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. A totoť jest ta láska, abychom chodili podlé přikázaní Přikázaní pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili.“ (2. Janova 1:5–6, Bible.)
 10. „Tak učil Alma svůj lid, že každý člověk má milovati bližního svého jako sebe samého aže mezi nimi nemá býti žádný svár.“ (Mosiáš 23:15, Kniha Mormonova.)
 11. „Neboť vizte, raději by obětovali svůj život, nežli by dokonce vzali život nepříteli svému; apro lásku k bratřím svým pohřbili své válečné zbraně hluboko do země. A nyní vizte, pravím vám, bylo v celé této zemi někdy tak veliké lásky? Vizte, pravím vám: Nikoli, nebylo, dokonce ani mezi Nefity.“ (Alma 26:32–33, Kniha Mormonova.)
 12. „A vizte, také je psáno, že budeš milovati bližního svého a nenáviděti nepřítele svého; ale vizte, já vám pravím: Milujte nepřátele své, žehnejte těm, kteří vám zlořečí, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás zneužívají a pronásledují.“ (3. Nefi 12:43–44, Kniha Mormonova.)
 13. „Vizte, vodil jsem je, i přes jejich zlovolnost jsem je mnohokráte vedl do bitvy, a miloval jsem je podle lásky Boží, která ve mně byla, z celého srdce svého; a vyléval jsem za ně svou duši v modlitbě k svému Bohu po celý den; nicméně, bylo to bez víry, pro tvrdost srdce jejich.“ (Mormon 3:12, Kniha Mormonova.)

VERŠE O LÁSCE, KTEROU KRISTUS A BŮH CHOVAJÍ JEDEN K DRUHÉMU

 1. „Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs mne miloval. Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval před ustanovením světa.“ (Jan 17:23–24, Bible.)
 2. „A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a známo učiním, aby milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo v nich, a i já v nich. “ (Jan 17:26, Bible.)

PÍSMA, KTERÁ NÁS UČÍ, CO TO LÁSKA JE

 1. „Poněvadž to přikázaní: Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, ajestli které jiné přikázaní, v tomto slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako sebe samé Láska bližnímu zle neučiní, a protož plnost zákona jest láska.“ (Římanům 13:9–10, Bible.)
 2. „Přirozený člověk je nepřítelem Boha abyl jím od pádu Adamova a bude na věky věků, ledaže se poddá nutkáním Svatého Ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista Pána a stane se jako dítě, poddajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému.“ (Mosiáš 3:19, Kniha Mormonova.)
 3. „A já jsem pln pravé lásky, což je láska věčná; pročež, všechny děti jsou pro mne stejné; pročež, miluji malé děti dokonalou láskou; a všechny jsou stejné a jsou podílníky spasení.“ (Moroni 8:17, Kniha Mormonova.)

VERŠE O LÁSCE K BOHU

 1. „(Když bys ostříhal všech přikázaní těchto, čině je, kteráž já dnes přikazuji tobě, abys miloval Hospodina Boha svého, a chodil po cestách jeho po všecky dny), tedy přidáš sobě ještě tři města mimo tři onano.“ (Deuteronomium 19:9, Bible.)
 2. „Kdož by měl přikázaní má, a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe.“ (Jan 14:21, Bible.)
 3. „Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají kdobrému, totiž těm, kteříž podlé uložení jeho povoláni jsou.“ (Římanům 8:28, Bible.)
 4. „Blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení; nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, kdož ho milují.“ (Jakub 1:12, Bible.)
 5. „Slyšte, bratří moji milí, zdaliž Bůh nevyvolil chudých na tomto světě, aby bohatí byli uvíře a dědicové království, kteréž zaslíbil těm, kdož jej milují?“ (Jakub 2:5, Bible.)
 6. „Po tomť poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha milujeme, apřikázaní jeho ostříhá Nebo toť je láska Boží, abychom přikázaní jeho ostříhali; a přikázaní jeho nejsou těžká.“ (1. Janova 5:2–3, Bible.)
 7. „Pročež, musíte se tlačiti kupředu se stálostí vKristu, majíce dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež, budete-li se tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově, a vytrváte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti život věčný.“ (2. Nefi 31:20, Kniha Mormonova.)
 8. „Ale vizte, to, co je od Boha, vyzývá anutká činiti dobro neustále; pročež každá věc, která vyzývá a nutká činiti dobro a milovati Boha a sloužiti mu, je inspirována Bohem.“ (Moroni 7:13, Kniha Mormonova.)
 9. „Ano, pojďte ke Kristu abuďte v něm zdokonalováni a popírejte v sobě veškerou bezbožnost; a popřete-li v sobě veškerou bezbožnost a budete-li milovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, pak je milost jeho postačující pro vás, abyste milostí jeho mohli býti dokonalí v Kristu; a jste-li milostí Boží dokonalí v Kristu, nemůžete nikterak popírati moc Boží.“ (Moroni 10:32, Kniha Mormonova.)

DALŠÍ VERŠE O LÁSCE

 1. „Aby potěšena byla srdce jejich, spojená vlásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství Boha i Otce i Krista.“ (Kolossenským 2:2, Bible.)
 2. „Milosrdenství vám a pokoj i láska budiž rozmnožena.“ (Judas 1:2, Bible.)
 3. „Ó milovaní bratří moji, nakloňte ucho slovům mý Pamatujte na velikost Svatého Izraelského. Neříkejte, že jsem k vám promlouval tvrdé věci; neboť řeknete-li to tak, budete spílati pravdě; neboť já jsem promlouval slova Tvůrce vašeho. Vím, že slova pravdy jsou vůči vší nečistotě tvrdá; ale spravedliví se jich nebojí, neboť milují pravdu anejsou otřeseni.“ (2. Nefi 9:40, Kniha Mormonova.)

 

O bezplatný výtisk Knihy Mormonovy můžete požádat na této stránce.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách mormon.org/blog a přeložil ho Zdeněk Šindýlek