Jaké jsou vaše silné stránky? Na kterých byste mohli zapracovat? Tento kvíz vám je pomůže odhalit!

Stejně tak, jako Ježíš Kristus vyzval Petra a Ondřeje, aby Ho následovali (viz Matouš 4:19, Marek 1:17), vyzývá každého z nás, abychom udělali totéž. Krista následujeme tehdy, když následujeme Jeho příklad a snažíme se stát takovými, jaký je On sám. Učte se o Něm a snažte si začlenit Jeho vlastnosti do svého života. Mocí Jeho Usmíření můžete svých cílů dosáhnout.

Vyhodnocení vlastností

Každé prohlášení si přečtěte a posuďte, do jaké míry je o vás dané prohlášení pravdivé. Vyberte nejvhodnější odpověď z klíče k odpovědím. Odpověď si zapište do studijního deníku.

Duchovní růst je postupný proces a nikdo není dokonalý, proto můžete očekávat, že se u některých prohlášení ohodnotíte lépe než u jiných. Po provedení kvízu si vyberte vlastnost, kterou nejvíce potřebujete rozvinout nebo kterou si nejvíce přejete rozvinout. O této vlastnosti si můžete prostudovat oddíl v příručce Kažte evangelium mé, který se jí věnuje, a stanovit si cíle, abyste ji rozvíjeli.

Klíč k odpovědím

1 = nikdy
2 = občas
3 = často
4 = téměř vždy
5 = vždy

Víra

_____1. Věřím v Krista a přijímám Ho za svého Spasitele. (2. Nefi 25:29)

_____ 2. Jsem si jistý, že mne Bůh miluje. (1. Nefi 11:17)

_____ 3. Důvěřuji Spasiteli natolik, abych přijal Jeho vůli a udělal vše, oč mne požádá. (1. Nefi 3:7)

_____ 4. Pevně věřím, že skrze usmíření Ježíše Krista mi mohou být odpuštěny všechny hříchy. (Enos 1:5–8)

_____ 5. Mám dostatek víry v Krista na to, abych obdržel odpovědi na své modlitby. (Mosiáš 27:14)

_____ 6. Přemýšlím o Spasiteli během dne a pamatuji na to, co pro mne učinil. (NaS 20:77, 79)

_____ 7. Mám potřebnou víru k tomu, abych umožnil, aby se v mém životě i v životě druhých mohlo uskutečnit dobro. (Eter 12:12)

_____ 8. Mocí Ducha Svatého vím, Že Kniha Mormonova je pravdivá. (Moroni 10:3–5)

_____ 9. Mám dostatek víry v Krista na to, abych vykonal cokoli, co On chce, abych udělal – dokonce i zázraky, jeli třeba (Mormoni 7:33)

 

 Naděje

_____ 10. Jedním z mých největších přání je zdědit věčný Život v celestiálním království Božím. (Moroni 7:41)

_____ 11. Jsem si jistý, že Pán naplní své sliby. (Jan 14:27)

_____ 12. Pokud se týká budoucnosti, mám z ní pokojné a optimistické pocity. (NaS 59:23)

_____ 13. Pevně věřím, Že jednoho dne budu Žít s Bohem a stanu se takovým, jako je On. (Eter 12:4)

 

Pravá láska a láska

_____ 14. Upřímně toužím po věčném blahu a štěstí druhých lidí. (Mosiáš 28:3)

_____ 15. Když se modlím, prosím o pravou lásku – čistou lásku Kristovu. (Moroni 7:47–48)

_____ 16. Snažím se pochopit pocity druhých a porozumět jejich stanovisku. (Judas 1:22)

_____ 17. Odpouštím těm, kteří mne urážejí nebo mi křivdí. (Efezským 4:32)

_____ 18. Snažím se pomáhat druhým, když mají problémy nebo když je něco trápí.

_____ 19. Když je to vhodné, říkám lidem, že je mám rád a že mi na nich záleží. (Lukáš 7:12–15)

_____ 20. Vyhledávám příležitosti ke službě druhým. (Mosiáš 2:17)

_____ 21. O druhých hovořím kladně. (NaS 42:27)

_____ 22. Jsem k druhým laskavý a mám s nimi trpělivost, a to i tehdy, když je s nimi těžké vyjít. (Moroni 7:45)

_____ 23. Raduji se z úspěchu druhých. (Alma 17:2–4)

 

Ctnost

_____ 24. Jsem neposkvrněný a čistý v srdci. (Žalmy 24:3–4)

_____ 25. Nepřeji si konat zlo, ale dobro. (Mosiáš 5:2)

_____ 26. Lze se na mne spolehnout – co slíbím, to udělám. (Alma 53:20)

_____ 27. Soustřeďuji se na spravedlivé, povznášející myšlenky a nehodné myšlenky z mysli

vyháním. (NaS 121:45)

_____ 28. Činím pokání ze svých hříchů a snažím se překonávat své slabosti. (NaS 49:26–28)

_____ 29. Ve svém Životě pociťuji vliv Ducha Svatého. (NaS 11:12–13)

 

Znalosti

_____ 30. Jsem si jistý svým porozuměním naukám a zásadám evangelia. (Eter 3:19–20)

_____ 31. Každý den studuji písma. (Jan 5:39)

_____ 32. Svědomitě se snažím porozumět pravdě a nalézt odpovědi na své otázky. (NaS 6:7)

_____ 33. Skrze Ducha se mi dostává znalosti a vedení. (1. Nefi 4:6)

_____ 34. Mám rád nauky a zásady evangelia a cením si jich. (2. Nefi 4:15)

 

Trpělivost

_____ 35. Trpělivě čekám, až se naplní požehnání a sliby Páně. (2. Nefi 10:17)

_____ 36. Jsem schopen si na věci počkat bez rozčilování nebo zklamání. (Římanům 8:25)

_____ 37. Jsem shovívavý a trpělivý k výzvám a obtížím, jež mne potkávají. (Alma 17:11)

_____ 38. Jsem shovívavý k chybám a slabostem druhých. (Římanům 15:1)

_____ 39. Jsem trpělivý sám k sobě a při překonávání slabostí spoléhám na Pána. (Eter 12:27)

_____ 40. Čelím protivenství a utrpení s klidem a nadějí. (Alma 34:40–41)

 

Pokora

_____ 41. Jsem mírný a pokorný v srdci. (Matouš 11:29)

_____ 42. Spoléhám na Pána, Že mi pomůže. (Alma 26:12)

_____ 43. Jsem upřímně vděčný za požehnání, která od Pána dostávám. (Alma 7:23)

_____ 44. Mé modlitby jsou naléhavé a upřímné. (Enos 1:4)

_____ 45. Jsem vděčný za to, jak mne moji vedoucí a učitelé vedou. (2. Nefi 9:28)

_____ 46. Snažím se podvolit Pánově vůli, ať je jakákoli. (Mosiáš 24:15)

 

Píle

_____ 47. Pracuji efektivně, a to i tehdy, když nejsem v časové tísni nebo nejsem pečlivě sledován. (NaS 58:26–27)

_____ 48. Soustřeďuji své úsilí na nejdůležitější věci. (Matouš 23:23)

_____ 49. Pronáším osobní modlitbu alespoň dvakrát denně. (Alma 34:18–27)

_____ 50. Stanovuji si pravidelně cíle a plánuji. (NaS 88:119)

_____ 51. Pracuji pilně, dokud svou práci úspěšně nedokončím. (NaS 10:4)

_____ 52. Nacházím ve své práci radost a uspokojení. (Alma 36:24–25)

 

Poslušnost

_____ 53. Když se modlím, Žádám o sílu odolávat pokušení a o sílu dělat to, co je správné. (3. Nefi 18:15)

_____ 54. Dodržuji požadovaná přikázání, abych byl hoden chrámového doporučení. (NaS 97:8)

_____ 55. Ochotně se řídím radou svých rodičů a vedoucích.

_____ 56. Snažím se ze všech sil žít v souladu se zákony a zásadami evangelia. (NaS 41:5)

 

Rozvíjení křesťanských vlastností

 

Níže uvedený postup vám může pomoci, jakmile se rozhodnete, na které křesťanské vlastnosti začnete pracovat:

  • Napište definici a popis této vlastnosti.
  • Při studiu si zaznamenávejte otázky k zodpovězení.
  • Vypište si a pečlivě si prostudujte pasáže z písem, které o této vlastnosti učí.
  • Zaznamenávejte si své pocity a dojmy.
  • Stanovte si cíle a utvořte plány k uplatnění dané vlastnosti ve svém životě.
  • Modlete se, aby vám Pán pomohl tuto vlastnost rozvinout.
  • Při rozvíjení každé vlastnosti pravidelně vyhodnocujte svůj pokrok.

 

Tento článek napsala a upravila Aneta Bočková za pomocí příručky Kažte evangelium mé.