V době Spasitelovy pozemské služby se pozornost začala soustředit na dodržování zákona Mojžíšova jako takového, ne proto, že by to sloužilo jako prostředek jak být blíže Bohu, ale spíše jen proto, že to byl čistě zákon. Jeden zapisovatel, který znal spletitost tohoto zákona a chtěl zostudit Spasitele, se ho zeptal: „Které jest přikázání první ze všech?“ Spasitel mu odpověděl: „První ze všech přikázání jest… milovati budeš Pána Boha svého… druhé pak podobné toto: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není.“ (Marek 12:28-31)

V této odpovědi nás Ježíš Kristus učí, že když budeme dodržovat tato dvě přikázání – miluj Boha a miluj bližního svého jako sebe samého – tak budeme s největší pravděpodobností dodržovat i všechna zbylá přikázání. Na první pohled se může zdát, že místo miluj bližního svého jako sebe samého bychom zjednodušeně mohli říct – miluj ostatní, ale znění toho příkazu je jasné – musíme milovat bližního svého jako sebe samého. Jak se tedy naučíme milovat sebe, abychom poté mohli tyto pocity přenést i na své bližní?

Muž, který pomáhá staré ženě s nákupem

Kdo jsme

Když pochopíme, kdo jsme, naučíme se milovat sami sebe a budeme více vděčni za naši vlastní hodnotu. Názor světa na naši vlastní hodnotu je určován povrchními měřítky jako bohatství, moc, namyšlenost, chamtivost nebo popularita, ale naše pravá cena je určována tím, jaký máme vztah s božstvem. Jsme děti milovaného Nebeského Otce a máme božský potenciál uspět.

Zde je několik způsobů, jak můžete poznat, kdo jste a více si vážili sami sebe.

  • Modlete se. Neustálá komunikace s Nebeským Otcem rozšiřuje náš pohled a potvrzuje náš potenciál.
  • Čtěte písma. Jakmile se soustředíte na Boží učení, dostane se vám jasného poznání vašich hodnot, které zahrnují znalost toho, že jste stvořeni k obrazu Božímu (Genesis 1:26-27) až po vědomí, že váš Spasitel položil svůj život, aby vás vysvobodil (NaS 18:10-11)
  • Mějte víru v Krista. Pokud zápasíte s tím, abyste dostatečně poznali, kdo jste a jakou máte hodnotu , měli byste důvěřovat Spasiteli, následovat Jeho učení a věřit, že vás může přivést k radosti.
  • Čiňte pokání. Díky Usmíření Ježíše Krista má každý z vás možnost se odvrátit od minulosti a snažit se trošku lépe dodržovat Boží přikázání na cestě za budoucností. Když tohle děláte, uvidíte jasně vaše vlastní hodnoty.

Paní, která vede postižehnou ženu na vozíku

Sdílejte lásku

Jakmile budeme jasně rozumět tomu, kdo jsme a jakou máme cenu, bude pro nás jednoduché sdílet tuto lásku s lidmi kolem nás. Naši bližní jsou také děti Nebeského Otce, a když je milujeme, posilujeme a ukazujeme naši lásku k Němu. Milovat a sloužit druhým je tak jednoduché, že to zvládnou dělat dokonce i děti.

Zde je několik způsobů, jak můžete projevovat lásku k druhým každý den.

  • Dávejte pozor. Dívejte se kolem sebe a všímejte si potřeb ostatních. Mnohdy jediná potřebná věc je, abyste byli všímaví a viděli příležitosti k pozdvihnutí a posílení ostatních kolem vás.
  • Písma učí: „Duch dává světlo každému člověku, jenž přichází do světa.“ (NaS 84:46) Naslouchejte skrytým nabádáním a poté jednejte. Nikdy nepotlačujte štědrou myšlenku nebo nebádání k činu. Pokud se cítíte vedeni k tomu, abyste vyjádřili svou lásku skrze dobrý skutek, udělejte to!
  • Odpusťte. Pavel učil: „Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.“ (Římanům 3:23) Pokud doufáte, že vám budou odpuštěny vaše prohřešky a chyby, musíte být také ochotní odpustit ostatním kolem vás. Pokud tohle děláte, následujete přikázání, abyste milovali.
  • Zvykněte si udělat pro někoho něco hezkého jiného každý den. I malá služba udělá rozdíl, protože když sloužíte druhým každý den, následujete přikázání, abyste milovali bližní jako sami sebe.

 

Zkopírováno z www.mormon.org, přeložena Eva Mlčochová