Mnoho lidí, kteří nejsou mormony, se ptají, co mormoni dělají v chrámech, kam mají přístup pouze způsobilí členové Církve. Kvůli tomuto „omezenému“ přístupu si spousta lidí myslí, že se v chrámech provádějí nějaké tajné okultistické rituály a že tam uctíváme Satana. Opak je však pravdou. V chrámech neprovádíme žádné satanské rituály, ale ve všem, co děláme, následujeme Krista, pamatujeme na Něj a na smlouvy, které jsme s Ním uzavřeli, a můžeme se v nich cítit k Bohu blíž než na kterémkoli jiném místě na zemi. Chrámy jsou doslova domy Boží na zemi, a proto do nich nemůže vstoupit každý, ale jen ti, kteří měli pohovor se svým biskupem nebo presidentem odbočky a kteří jsou toho hodni, což znamená, že dodržují přikázání.

Ale hlavním důvodem, proč mormoni stavějí chrámy, je to, aby v nich mohli s Bohem uzavřít další posvátné smlouvy, které jsou nezbytné pro naše spasení. Skoro o všech těchto obřadech se píše v Bibli a byly prováděny již za stara, ať již za doby Ježíše Krista anebo ve starozákonní době. Ale tak, jako i v dnešní době, byly tyto obřady nanejvýše posvátné, a proto se o nich v písmech tolik nemluví, ale jsou o nich pouze zmínky.

Avšak protože všechny Boží děti neměly možnost přijmout tyto obřady za svého života, můžeme obřady, které jsou nezbytné pro spasení, vykonat v jejich zastoupení, aby i oni měli možnost získat všechna požehnání, která pro nás Bůh má. Tímto jim však nebereme svobodnou vůli, kterou mají. I když za ně tyto obřady vykonáme, záleží pouze na nich, jestli je přijmou anebo odmítnou.

Křty za mrtvé

První smlouva, kterou uzavíráme s Bohem a je nezbytná pro naše spasení, je křest. Když se Nikodém zeptal Ježíše Krista, co musí udělat proto, aby mohl být spasený, Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“ Každý člověk, pokud chce vejít do Božího království, musí být pokřtěný a obdržet Dar Ducha Svatého. Na zemi žilo a i žije spousta lidí, kteří o Bohu nikdy neslyšeli, ale podmínky jsou pro všechny stejné, i oni musí být pokřtěni. I Ježíš Kristus, ačkoli křest nepotřeboval, protože byl bez hříchu, musel být pokřtěný, protože tyto podmínky platily i pro něj.

Z tohoto důvodu vykonáváme v chrámu křty za zemřelé. I oni potřebují tento obřad vykonat, ale protože již nemají fyzické tělo, nemohou to udělat sami. Proto v chrámech tyto obřady vykonáváme v jejich zastoupení.

 

krtitelnice krest za mrtve

 

I v novozákonní době se tyto křty za mrtvé vykonávaly. Když se saduceové, kteří nevěřili ve vzkříšení, ptali Pavla v prvním listu Korintským 15 na vzkříšení, Pavel jim dal ve verši 29 příklad jedné služby, kterou činili členové Církve již v té době, křtů za mrtvé: „Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?“

Ale protože každý jednoho dne bude vzkříšen, proto i v této době Bůh skrze Proroka Josepha Smitha obnovil tento posvátný obřad.

Předobřady

Dalšími obřady, které jsou nezbytné pro naše spasení a které můžeme vykonat pouze v chrámu, jsou chrámové obřady omývání, pomazání a odívání, kterým se souhrnně říká předobřady.

Tyto obřady můžeme získat sami pro sebe anebo je opět můžeme vykonat v zastoupení za již zemřelé osoby.

Během předobřadů jsou nám zaslíbená požehnání a získáme také výsadu, že můžeme nosit chrámový garment, který, stejně jako například snubní prsten, je připomínkou smluv, které jsme uzavřeli. Pokud se chcete dozvědět něco více o chrámovém garmentu, můžete shlédnout následující video.

 

 

Tyto obřady byly vykonávány již ve starozákonní době, kdy Bůh přikázal Mojžíšovi, aby obřady pomazání, omývání a odívání vykonal na Aronovi a jeho synech. Viz 2. Mojžíšova 29. Dnes je vykonáváme obdobně, jen během nich neobětujeme žádná zvířata a jedná se pouze o obřady pomazání, omývání a odívání.

Obdarování

Chrámový obřad obdarování je další obřad, který je nezbytný pro naše spasení a který také můžeme vykonat v zastoupení zesnulých.

Obdarování, jak již název napovídá, je obřad, při kterém něco získáváme. Jsme obdarováni mocí z výsosti. Také získáváme hlubší poznání plánu spasení, smyslu života, poslání a Usmíření Ježíše Krista a kněžství. Také zběžně získáváme představu o tom, jaké to bude přebývat u Nebeského Otce, díky klidné atmosféře, která v chrámu panuje.

 

instruktazni mistnost pro obdarovani

 

Abychom ale tento dar mohli od Boha získat, uzavíráme během obdarování posvátné smlouvy, že se i nadále budeme snažit žít podle evangelia, a víceméně se zavazujeme, že budeme žít tak, jak učil Spasitel své apoštoly při kázání na hoře, kde nejspíš apoštolové získali své vlastní obdarování. Viz Matouš 5-7.

Obřad pečetění

Poslední posvátný chrámový obřad, který v chrámech vykonáváme pro sebe i zemřelé, je obřad pečetění, neboli chrámová svatba. Jako mormoni věříme, že manželství je věčné. Pokud jste někdy byli na civilní svatbě, asi jste si všimli, že na konci obřadu zazní slova „…dokud vás smrt nerozdělí“. To nezní moc věčně.

K tomu, aby mohla být vykonána svatba na věčnost, ji musí vykonat někdo, kdo má klíče pečetící moci. O těchto klíčích je zmínka v Matoušovi 16:19, kdy je Ježíš Kristus předal apoštolu Petrovi: „Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi.“ Tyto stejné klíče byly předány Proroku Josephu Smithovi, když je obdržel od Eliáše v chrámu Kirtland. Od té doby jsou opět na zemi a drží je pouze muži, kteří jsou k tomu, aby je drželi, povoláni Bohem. Díky nim můžeme obdržet toto velké požehnání, mít svatbu v chrámu a být se svou rodinou zpečetěni „na čas a na celou věčnost“.

 

pecetici mistnost obrad peceteni svatba na vecnost

 

O obřadu pečetění, neboli chrámové svatbě, se také píše v Bibli, i když ne přímo tímto termínem. Jednou přišli za Ježíšem saduceové, kteří, jak jsem již zmínil, nevěřili ve vzkříšení, a říkali mu příběh, že u nich bylo sedm bratří a každý z nich si postupně vzal stejnou ženu, tak jak bylo zvykem, a ptali se, s kým budou po vzkříšení. Ježíš jim odpověděl: „Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají – copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte.“ (Marek 12:24-27.)

Co jim chtěl Ježíš říct? Nejprve jim řekl, že neznají Písma, proto jim odpověděl, že Bůh je Bohem živých a že všichni jednoho dne budou vzkříšeni a budou opět živí. A dále jim řekl, že neznají moc Boží, a proto těchto 7 synů nebylo zpečetěno v chrámu s touto manželkou. Tím jim řekl, že vlastně nebude s nikým z nich, protože nebyli zpečetění mocí Boží. A také jim řekl, že po tomto životě se již nikdo nežení ani nevdává. Což je také pravda, až budeme jednoho dne vzkříšeni, už se nikdo nebude ženit ani vdávat, proto tyto posvátné obřady musíme vykonat zde v těle anebo v zastoupení těch, kteří již zemřeli, ale kteří ještě nebyli vzkříšeni.

 

Pokud byste chtěli dozvědět o mormonech více, neváhejte a kontaktujte nás přes tento odkaz , nebo nás můžete najít na Facebooku.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.