Mnoho lidí zajímá, co děláme v chrámech, kam mají přístup pouze způsobilí členové Církve. Kvůli tomuto „omezenému“ přístupu si mnoho lidí myslí, že se v chrámech provádějí nějaké tajné okultistické rituály a že tam uctíváme Satana. Opak je však pravdou – v chrámech se můžeme cítit k Bohu blíž než na kterémkoli jiném místě na zemi a vykonáváme tam obřady, které nás k němu přibližují. Chrám je doslova dům Boží na zemi, a proto do něj nemůže vstoupit každý, ale jen ti, kteří mají tzv. chrámové doporučení, které potvrzuje jejich způsobilost.

Hlavním důvodem, proč chrámy máme, je to, abychom v nich mohli s Bohem uzavřít další posvátné smlouvy, které jsou nezbytné pro naše spasení. O většině těchto obřadů se píše v Bibli a byly prováděny již za doby Ježíše Krista nebo ve starozákonní době. Tyto obřady ale byly nanejvýš posvátné, a proto se o nich v písmech pouze zmínky.

Jelikož všechny Boží děti neměly možnost chrámové obřady přijmout za svého života, můžeme obřady, které jsou nezbytné pro spasení, vykonat v jejich zastoupení. I oni tak mají možnost získat všechna požehnání, která pro nás Bůh má.

Křty za mrtvé

První smlouva, kterou uzavíráme s Bohem, je křest. Křest je nezbytný pro naše spasení. (Viz Jan 3:5.) Na zemi žilo a i žije spousta lidí, kteří o Bohu nikdy neslyšeli, a nemohli být tedy pokřtěni. Z tohoto důvodu vykonáváme v chrámu křty za zemřelé. I oni potřebují tento obřad vykonat, ale protože již nemají fyzické tělo, nemohou to udělat sami. Proto v chrámech tyto obřady vykonáváme v jejich zastoupení.

 

krtitelnice krest za mrtveV chrámové křtitelnici se vykonávají křty za zemřelé.

 

I v novozákonní době se křty za mrtvé vykonávaly. Saduceové se v prvním listu Korintským 15 ptali apoštola Pavla na vzkříšení. Pavel jim dal ve verši 29 řekl: „Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?“

Ale protože každý jednoho dne bude vzkříšen, proto i v této době Bůh skrze Proroka Josepha Smitha obnovil tento posvátný obřad.

Předobřady

Dalšími obřady, které jsou nezbytné pro naše spasení a které můžeme vykonat pouze v chrámu, jsou chrámové obřady omývání, pomazání a odívání, kterým se souhrnně říká předobřady.

Tyto obřady můžeme získat sami pro sebe anebo je opět můžeme vykonat v zastoupení za již zemřelé osoby.

Během předobřadů jsou nám zaslíbená požehnání a získáme také výsadu, že můžeme nosit chrámový garment, který, stejně jako například snubní prsten, je připomínkou smluv, které jsme uzavřeli.

Tyto obřady byly vykonávány již ve starozákonní době. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby je vykonal na Aronovi a jeho synech. (Viz Exodus 29.) Dnes je vykonáváme obdobně, jen během nich neobětujeme žádná zvířata a jedná se pouze o symbolické obřady pomazání, omývání a odívání.

Obřad obdarování

Obdarování, jak již název napovídá, je obřad, při kterém něco získáváme. Jsme obdarováni mocí z výsosti. Také získáváme hlubší poznání plánu spasení, smyslu života, poslání a Usmíření Ježíše Krista a kněžství. Také zběžně získáváme představu o tom, jaké to bude přebývat u Nebeského Otce, díky klidné atmosféře, která v chrámu panuje. I tento obřad vykonáváme za zemřelé.

 

instruktazni mistnost pro obdarovaniMístnost, ve které se vykonává obřad obdarování.

Abychom ale tento dar mohli od Boha získat, uzavíráme během obdarování posvátné smlouvy, že budeme žít tak, jak učil Spasitel své apoštoly při kázání na hoře, kde nejspíš apoštolové získali své vlastní obdarování. (Viz Matouš 5-7.)

Obřad pečetění

Poslední posvátný chrámový obřad, který v chrámech vykonáváme pro sebe i zemřelé, je obřad pečetění, neboli chrámová svatba. Věříme, že manželství je věčné a bude tudíž trvat i po smrti.

K tomu, aby mohlo být manželství uzavřeno na věčnost, musí obřad vykonat někdo, kdo má klíče pečetící moci. O těchto klíčích je zmínka v Matoušovi 16:19, kdy je Ježíš Kristus předal apoštolu Petrovi. Tyto stejné klíče byly předány Proroku Josephu Smithovi, když je obdržel od Eliáše v chrámu Kirtland. Od té doby jsou opět na zemi a drží je pouze muži, kteří jsou k tomu povoláni Bohem (tzv. chrámoví pečetící). Díky nim můžeme být se svou rodinou zpečetěni „na čas a na celou věčnost“.

 

pecetici mistnost obrad peceteni svatba na vecnostV pečetící místnosti uzavíráme manželství na „čas a na celou věčnost“.

 

Pokud byste o chrámech chtěli dozvědět více, neváhejte a kontaktujte nás přes tento odkaz , nebo nás můžete najít na Facebooku. Další informace (v angličtině), můžete také najít zde.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.