Asi každý z nás někdy přemýšlel nad tím, proč je na zemi tolik církví. Některé byly založeny dávno, jiné pouze před pár lety a další se zakládají anebo ještě založeny nebyly. Záleží na tom, jak byly založeny? Jak je to vůbec s pravdou? Mají ji všechny, žádná, nebo jen některé? 

Církev Boží v průběhu času

Z historických záznamů – z Bible a z dalších písem – se můžeme dočíst, že v minulosti byla na zemi úplná pravda. Společný znak těchto období byl, že Bůh na zemi povolal proroka, který získával zjevení pro lidi a celou Církev. Mimo jiné Bůh prorokům vždy zjevil i pravdu a řekl jim, co lidé musejí dělat, aby se vrátili k Němu. Proroci nezaložili církev na základě toho, co si někde přečetli. Namísto toho ji založili a vedli podle toho, co jim Bůh zjevil.

Tato období, kdy byl prorok na zemi, se nazývají dispenzace. Ovšem nebylo vždy zvykem, aby na zemi prorok byl. Vždy záleželo na lidech a na jejich ochotě naslouchat slovu Božímu. Když byli lidé připravení, Bůh poslal proroka, aby založil církev, zjevil lidem pravdu a přivedl je k Bohu. Když pak ale začalo protivenství vůči prorokům – lidé je přestali přijímat a začali je zabíjet – Bůh na zemi přestal posílat proroky a nastalo tzv. období odpadlictví. Tato období se v minulosti střídala. Mezi některé proroky, kteří byli povoláni, aby znovu založili Církev a hlásali pravdu, patřili Adam, Enos, Mojžíš nebo Ježíš Kristus. I Ježíš Kristus znovuzřídil pravdu. V době, kdy se narodil, nebyl na zemi prorok, existovaly různé církve a lidé žili podle zvyků a pravidel, které se neslučovaly s pravdami, jimž učili předchozí proroci. Proto Ježíš Kristus tak často napomínal farizee, kteří žili podle těchto svých pravidel a zvyklostí.

církev ježíše krista

Odpadlictví po smrti Ježíše Krista

Po smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů nastalo opět odpadlictví. Lidé se sice snažili následovat jejich učení, ale nebyl na zemi prorok, který by je vedl. Už v době, kdy byli na zemi apoštolové, se můžeme v mnoha listech Pavla dočíst, že se lidé začali odchylovat od pravdy, měnili učení a zakládali nové církve. Proto jim Pavel psal tyto dopisy a jezdil na misionářské cesty – aby je usměrňoval a zachoval původní učení. Nakonec ale byli všichni apoštolové zabiti a pravomoc, stejně jako pravdy ohledně křtu, kněžství, Božství a obřadů evangelia se začaly měnit a ztrácet. Lidé se nebyli schopni shodnout na správné interpretaci Bible a tak začali vznikat různé skupiny, které písma a nauku vykládali a praktikovali rozdílně. Pravda, kterou na zem přinesl Ježíš Kristus tak byla postupně pozměněna a některé její části se ztratily.

Co kdyby ale existovala církev, která by byla založena stejně? Co kdyby Bůh opět povolal proroka, kterému by zjevil pravdu ohledně všech věcí a ohledně toho, jak má být církev vedena? 

Návrat pravdy

Jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věříme, že se to stalo. Věříme, že Bůh opět povolal svého proroka. V roce 1820 se Josephu Smithovi jako odpověď na modlitbu, která církev je ta pravá, zjevil Nebeský Otec a Ježíš Kristus a sdělili mu, že žádná z církví, které jsou na zemi, ta pravá není. V té době Josephovi bylo 14 let. O několik let později ho Bůh povolal jako proroka a opět skrze něj zjevil lidem pravdu.  Neznamená to, že by jiné křesťanské církve neměly pravdu nebo dokonce lhaly. Často ale postrádají důležité části pravdy, což vede k nepochopení některých nauk v písmech tak, jak je Bůh zamýšlel. Máme štěstí, že žijeme v době, kdy nám Bůh zjevil pravdu celou a my díky tomu můžeme najít klid a štěstí v tomto životě a po smrti žít opět s Ním.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.