Asi každý z nás někdy přemýšlel nad tím, proč je na zemi tolik církví. Některé byly založeny dávno, jiné pouze před pár lety a další se zakládají anebo ještě založeny nebyly. Záleží na tom, jak byly založeny? Jak je to vůbec s pravdou? Mají ji všechny, žádná, nebo jen některé? 

Církev Boží v průběhu času

Z historických záznamů – z Bible a z dalších písem – se můžeme dočíst, že v minulosti byla na zemi úplná pravda. Společný znak těchto období byl, že Bůh na zemi povolal proroka, který získával zjevení pro lidi a celou Církev. Mimo jiné Bůh prorokům vždy zjevil i pravdu a řekl jim, co lidé musejí dělat, aby se vrátili k Němu. Proroci nezaložili církev na základě toho, co si někde přečetli. Namísto toho ji založili a vedli podle toho, co jim Bůh zjevil.

Tato období, kdy byl prorok na zemi, se nazývají dispenzace. Ovšem nebylo vždy zvykem, aby na zemi prorok byl. Vždy záleželo na lidech a na jejich ochotě naslouchat slovu Božímu. Když byli lidé připravení, Bůh poslal proroka, aby založil církev, zjevil lidem pravdu a přivedl je k Bohu. Když pak ale začalo protivenství vůči prorokům – lidé je přestali přijímat a začali je zabíjet – Bůh na zemi přestal posílat proroky a nastalo tzv. období odpadlictví. Tato období se v minulosti střídala. Mezi některé proroky, kteří byli povoláni, aby znovu založili Církev a hlásali pravdu, patřili Adam, Enos, Mojžíš nebo Ježíš Kristus. I Ježíš Kristus znovuzřídil pravdu. V době, kdy se narodil, nebyl na zemi prorok, existovaly různé církve a lidé žili podle zvyků a pravidel, které se neslučovaly s pravdami, jimž učili předchozí proroci. Proto Ježíš Kristus tak často napomínal farizee, kteří žili podle těchto svých pravidel a zvyklostí.

jezis kaze zastupu

Odpadlictví po smrti Ježíše Krista

Po smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů nastalo opět odpadlictví. Lidé se sice snažili následovat jejich učení, ale nebyl na zemi prorok, který by je vedl. Už v době, kdy byli na zemi apoštolové, se můžeme v mnoha listech Pavla dočíst, že se lidé začali odchylovat od pravdy, měnili učení a zakládali nové církve. Proto jim Pavel psal tyto dopisy a jezdil na misionářské cesty – aby je usměrňoval a zachoval původní učení. Nakonec ale byli všichni apoštolové zabiti a pravomoc, stejně jako pravdy ohledně křtu, kněžství, Božství a obřadů evangelia se začaly měnit a ztrácet. Lidé se nebyli schopni shodnout na správné interpretaci Bible a tak začali vznikat různé skupiny, které písma a nauku vykládali a praktikovali rozdílně. Pravda, kterou na zem přinesl Ježíš Kristus tak byla postupně pozměněna a některé její části se ztratily.

Co kdyby ale existovala církev, která by byla založena stejně? Co kdyby Bůh opět povolal proroka, kterému by zjevil pravdu ohledně všech věcí a ohledně toho, jak má být církev vedena? 

pavel kaze lidem

Návrat pravdy

Jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věříme, že se to stalo. Věříme, že Bůh opět povolal svého proroka. V roce 1820 se Josephu Smithovi jako odpověď na modlitbu, která církev je ta pravá, zjevil Nebeský Otec a Ježíš Kristus a sdělili mu, že žádná z církví, které jsou na zemi, ta pravá není. V té době Josephovi bylo 14 let. O několik let později ho Bůh povolal jako proroka a opět skrze něj zjevil lidem pravdu.  Neznamená to, že by jiné křesťanské církve neměly pravdu nebo dokonce lhaly. Často ale postrádají důležité části pravdy, což vede k nepochopení některých nauk v písmech tak, jak je Bůh zamýšlel. Máme štěstí, že žijeme v době, kdy nám Bůh zjevil pravdu celou a my díky tomu můžeme najít klid a štěstí v tomto životě a po smrti žít opět s Ním.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.