Během Ježíšovy pozemské služby, odešel na horu aby se modlil. Poté co se modlil celou noc, povolal dvanáct učedníků, kteří měli zajistit pokračování Církve, kterou založil, tím, že jí dají základ v apoštolech a prorocích. ( Efezským 2:19–20). Tento základ žijících apoštolů a proroků—vybraných a povolaných skrze prorokování a zjevení kněžskou pravomocí a sloužících v lásce a jednotě pod vedením vzkříšeného Krista—pokračuje i dnes.

Kdo povolává nového apoštola?

Starší D. Todd Christofferson z kvora dvanácti apoštolů říká, že výběr a povolání nových apoštolů je výsadou prezidenta Církve. Prezident Monson to podle něj dělá tak, že požádá každého ze svých rádců a členy Kvora dvanácti, aby mu navrhli jména, která doporučují ke zvážení. Nechce aby je mezi sebou diskutovali, ale aby mu za sebe dali jakékoli jméno nebo jména, u kterých mají pocit, že by se na ně měl podívat.

„Nejsem si jistý tím, jak to přesně dělá. To je opět něco čemu se věnuje soukromě. Když dojde k rozhodnutí poté co získal potřebnou inspiraci, přednese dané jméno nebo jména na radě, kterou máme s Prvním předsednictvem a Kvorem dvanácti apoštolů, abychom jim vyjádřili podporu. To pokračuje na generální konferenci“ (in Tad Walch, “Elder Christofferson Talks about How President Monson Calls a New Apostle, Reflects on Elder Scott,” Deseret News, Sept. 24, 2015).

„Ujišťuji vás, že Církev je v dobrých rukou,” svědčí Prezident Thomas S. Monson. „Systém, který je nastavený pro Radu Prvního předsednictva a Kvora dvanácti apoštolů nás ujišťuje, že bude vždy  v dobrých rukou, a že ať se stane cokoli, není důvod abychom se znepokojovali nebo obávali. Náš Spasitel, Ježíš Kristus, kterého následujeme, uctíváme, a kterému sloužíme, je stále u kormidla” (“Reach Out to Rescue,” LDS.org). Prezident Gordon B. Hinckley (1910–2008) tento proces vysvětlil v proslovuBůh je u kormidla”  na generální konferenci roku 1994.

Kdo může být povolán apoštolem?

„Nový člen Kvora dvanácti může být povolán z jednoho z kvor Sedmdesáti (která jsou tvořena generálními autoritami, které jsou staršími vedoucími Církve) nebo z řad členů Církve po celém světě. „Stáří” v Kvoru dvanácti je určeno datem, kdy byl apoštol povolán spíše než jeho věkem” (“Quorum of the Twelve Apostles,” MormonNewsroom.org).

President Russell M. Nelson, Prezident Kvora dvanácti apoštolů učí: „Všichni vedoucí v Pánově Církvi jsou povoláni patřičnou pravomocí. Žádný prorok, ostatně jako ani žádný jiný vedoucí v Církvi, se nikdy nepovolal sám. Žádný z proroků nebyl zvolen. Pán to dal najevo jasně když řekl: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás” (Jan 15:16). „Vy ani já nevolíme Církevní vedoucí na žádné úrovni. Naší výsadou ovšem je jim vyjádřit podporu” (“Podporujme proroky,” říjen 2014, generální konference).

Co apoštol dělá?

Pán povolal svých Dvanáct apoštolů aby kázali a „svobodně” žehnali druhým. Nauka a smlouvy učí, že apoštolové slouží jako „zvláštní svědkové jména Kristova na celém světě” (NaZ 107:23). Prorok Joseph Smith prokázal důležitost svědectví apoštolů když řekl: „Elementárními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista—že zemřel, byl pohřben a třetího dne znovu povstal a povznesl se na výšiny— a všechny ostatní věci, které se k našemu náboženství vztahují jsou pouze doplňky tohoto” (History of the Church, 3:30)„První předsednictvo a Rada dvanácti apoštolů, povolaní a vysvěcení k tomu, aby drželi klíče kněžství, mají pravomoc a zodpovědnost řídit Církev, vykonávat její obřady, vykládat její nauky a zavádět a udržovat její praktiky” jak učil Prezident Hinckley (“God Is at the Helm”).

The official group portrait of the Quorum of the Twelve Apostles.

Členové Prvního předsednictva a Rady dvanácti apoštolů slouží po zbytek svého života. Jak starší Dallin H. Oaks vysvětluje: „Otevřeně, je to povolání strávit zbytek vašeho života—na plný úvazek—v Jeho službě a strávit váš život vydáváním svědectví o Jeho plánu a Jeho pověření, Jeho vykoupení a Jeho vzkříšení a účastnit se vedení Církve tam kde vás přidělí” (“Dallin H. Oaks,” LDS.org). Starší Jeffrey R. Holland říká, že sloužit v úřadu, ke kterému byl vysvěcen pro něj bylo, stejně jako pro ostatní, kteří přijali stejné povolání, celoživotním pročišťujícím procesem. Prohlásil, že: „zapřísahá vše co má a vše čeho se může vzdát vydávání svědectví a utvrzování božské podstaty Spasitelova života a znovuzřízení Jeho evangelia”. „Mou největší radostí a mým formálním závazkem je vydávání svědectví o Ježíši Kristu kdekoli se dostanu a s kýmkoli budu dokud budu naživu” (Elder Jeffrey R. Holland: Of the Quorum of the Twelve Apostles, Aug. 1995 Liahona).

Jak můžeme podporovat apoštoly?

Abychom podporovali proroky a apoštoly, Prezident Henry B. Eyring, První rádce v Prvním předsednictvu říká, že můžeme podporovat Pánovi služebníky skrze naši víru, modlitby, službu a rodinnou a chrámovou práci. Učil že: „Musíme přezkoumat naše životy, vykonat pokání jak je nám třeba, zavázat se, že budeme dodržovat Pánova přikázání a následovat jeho služebníky” (“The True and Living Church,” Apr. 2008 general conference).

Článek byl zkopírován z lds.org