Svatební den patří k jedněm z nejšťastnějších v našem životě. Podívejte se, jak v den své svatby vypadali někteří naši proroci a apoštolové. Poznali byste je?

President Russell M. Nelson

Russell M. nelson a Dantzel White svatba Oženil se s Dantzel White v srpnu 1945 v chrámu v Salt Lake.

President Henry B. Eyring

Henry B. Eyring a Kathleen Johnson svatbaOženil se s Kathleen Johnson v červenci 1962.

Dallin H. Oaks

Dallin and June Oaks svatbaOženil se s June Dixon v červnu 1952.

M. Russell Ballard

Russell a Barbara Ballard svatbaOženil se s Barbarou Bowen v srpnu 1951 v chrámu v Salt Lake City.

Dieter F. Uchtdorf

Dieter F. Uchtdorf svatba

Zpečetěn s Harriet Reich v září 1962 v chrámu ve švýcarském Bernu.

Quentin L. Cook

Oženil se s Mary Gaddie v roce 1962 v chrámu Logan v Utahu.

D. Todd Christofferson

15741Oženil se s Katherin Jacob v květnu 1968 v chrámu v Salt Lake City.

Neil L. Andersen

15739Oženil se s Kathy Sue Williams v březnu 1975 v chrámu v Salt Lake City.

Ronald A. Rasband

Image titleOženil se s Melanie Twitchel v roce 1973 v chrámu v Salt Lake City.

Gary E. Stevenson

Image titleOženil se s Lesou Jean Higley v roce 1979 v chrámu v Idaho Falls.

Dale G. Renlund

Image titleOženil se s Ruth Lybbert v roce 1977.

Ulisses Soares

ulisses soares weddingOženil se s Rosanou Fernandes Morgado v říjnu 1982 v chrámu v brazilském Sao Paulu.

Gerrit W. Gong

47080Oženil se s Susan Lindsey v roce 1980 v chrámu v Salt Lake City.

Zdroj fotografií.